English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Sju stearinljus brinner i mörkret

Ljus 088

Ett Svanenmärkt levande ljus lever upp till flera olika krav för miljö, hälsa, kvalitet och säkerhet. Mer än 90 procent av ljusets råvara är förnybar. Det avger också minimalt med miljö- och hälsoskadliga ämnen. I Sverige använder vi 46 000 ton ljus per år. De flesta är tillverkade av paraffin som precis som olja och bensin bidrar till växthuseffekten när de brinner. Svanenmärkta ljus har däremot uppfyllt strikta miljökrav både på produkten och förpackningen. Det viktigaste kravet är att ljusen måste vara tillverkade av förnybara råvaror, t.ex. stearin, som har en minimal belastning på miljön och som inte bidrar till växthuseffekten.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR.
  4–8 timmar 812 EUR.
  8 eller fler timmar 1 625 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

     
     

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta ljus

  2.8 ⇛ 2.9: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 9 april 2024 att inkludera standarder för utomhusljus som ett alternativ för brandsäkerhet samt tillägg för ikoner på etiketten i kraven O19 Brandsäkerhet respektive O20 Konsumentinformation. Version 2.9.

  2.7 ⇛ 2.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 29 november 2022 att förlänga kriterierna med 12 månader. Den nya versionen heter 2.8 och är giltig till och med den 31 december 2025.

  2.6 ⇛ 2.7: Justering av krav

  Justering av definitionen av föroreningar (kemikalier) i tryckfärger som används för att trycka på ljus. Den nya versionen 2.7 är giltig t.o.m. 31 december 2024.

  2.5 ⇛ 2.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen 2.6 är giltig t.o.m. 31 december 2024.

  2.4 ⇛ 2.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 18 månader. Den nya versionen 2.5 är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  2.3 ⇛ 2.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 20 månader. Den nya versionen 2.4 är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

  2.2 ⇛ 2.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 16 månader. Samtidigt togs krav O27 bort. Den nya versionen 2.3 är giltig t.o.m. 31 oktober 2020.

  2.1 ⇛ 2.2: Justering av krav

  Justering av O9: Undantag för att tillåta aluminium i behållare om behållaren används flera gånger. Och om aluminiumet utgör minde än 15 % av behållarens totala vikt. Dessutom har dokumentet uppdaterats med en rad tolkningar. Den nya versionen heter 2.2.

  2.0 ⇛ 2.1: Förkortning av kriteriernas giltighetstid

  Krav O20 togs bort. Samtidigt förkortades kriteriedokumentets giltighetstid med 12 månader. Den nya versionen 2.1 är giltig t.o.m. 2019-06-30.

  2.0: Ny kriteriegeneration

  Version 2.0 av Nordisk Miljömärknings kriterier för ljus publicerades den 5 november 2015. Dokumentet är giltigt t.o.m. 2020-06-30.

FAQ Svanenmärkta ljus

Ett litet men viktigt val för klimat, miljö och hälsa

Att välja stearinljus, helst miljömärkta, istället för de fossila paraffinljusen är ett litet men viktigt val för klimatet, miljön och hälsan. Stearin är en förnybar råvara som inte leder till ytterligare utsläpp av växthusgasen koldioxid. Enbart i Sverige använder vi runt 46 000 ton ljus per år. Med tanke på att vi tillbringar 90% av tiden inomhus så är det viktigt att göra bra val för hälsan. Här kommer några av de vanligaste frågorna kring Svanenmärkta ljus:

 • Svanens krav innebär att ljusen ska bestå av mer än 90 % förnybar råvara. Alla ljus släpper ut koldioxid vid förbränning. Skillnaden vid förbränning av förnybara råvaror och fossila bränslen består i att det tagit miljontals år för fossila råvaror att bildas, medan ny biomassa bildas ständigt. På längre sikt kan därför förbränning av förnybar råvara anses koldioxidneutralt. En förutsättning är att den förnybara råvaran är hållbart producerad eller består av avfall/restprodukter.

 • Vi har undersökt hur mycket fossila CO2-utsläpp som undviks genom att välja stearin istället för paraffin. Om alla ljus, 46 000 ton, som förbrukas i Sverige under ett år skulle vara av stearin, så skulle CO2-utsläpp motsvarande 67 000 bilar undvikas, jämfört med om ljusen vore av paraffin. Observera att beräkningen är hypotetisk.

  Läs mer här om Miljönyttan med Svanen - svanen.se Beräkningen är en förenkling där CO2-utsläpp från produktion och transporter inte tagits med för varken paraffin eller förnybara råvaror, och förbränning av stearin antas klimatneutralt. Utifrån den kemiska formeln för förbränning av paraffin, så kan den teoretiska utsläppsfaktorn för paraffin räknas ut. Den kemiska formeln är: CH2 +1,5 O2 --> CO2 + H2O. Därifrån kan den teoretiska utsläppsfaktorn 3,14g CO2/g paraffin tas fram.

  För varje ton paraffinljus som ersätts av ljus av förnybar råvara, kan därför antas att 3,14 ton fossil CO2 undviks. Det kan jämföras med fossila utsläpp från bilar, t.ex. från en ny bensinbil vars utsläpp är 141,9 g CO2 per körd km (European Environmental Agency).

 • Den förnybara råvaran i miljömärkta ljus får inte bestå av palmolja. Ej heller restprodukten från palmoljetillverkningen, PFAD, får användas. Utvinning av palmolja kan leda till stora konsekvenser för klimatet, för den biologiska mångfalden och för de människor som lever där plantagerna med oljepalmer breder ur sig. De Svanenmärkta ljusen består av förnybar råvara, till exempel raps, eller talg (restavfall från köttindustrin).

 • Svanen har stränga krav och testar hur mycket sotpartiklar ljuset får avge när det förbränns, ett så kallat sotindex. Svanen ställer också krav på att det inte får ingå ämnen som eller cancerogena, mutagena eller hormonstörande eller är klassade som miljöskadliga. Veken får inte innehålla metaller och bomullen ska vara Öko-Tex 100 certified. Det är nolltolerans mot allergiframkallande dofter.

  Andra tips för en mer hälsosam förbränning av stearinljus är att hålla veken kort och inte låta det tända ljuset stå i drag.

 • Svanen ställer krav på att brinntiden testas och redovisas korrekt på förpackningen. Däremot jämför vi ej med andra ljus.

 • Idag kan du köpa Svanenmärkta blockljus, kronljus och värmeljus hos flera av de stora livsmedelskedjorna men även på t.ex. Clas Ohlson, Indiska, Åhléns, Blomsterlandet, Hemtex, Lagerhouse, Granit, Rusta och ÖB.

  Fråga gärna efter Svanenmärkta ljus så handeln får incitament att skylta ljusen bättre. Tyvärr hamnar de miljömärkta ljusen ibland i skymundan för fulljusen, det vill säga de fossila paraffinljusen.


Kontakta mig för mer information