Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Likvärdig märkning

Likvärdig märkning och andra bevis

Vid krav på märkningar i offentliga upphandlingar ska även likvärdiga märkningar godtas. Vad som är likvärdigt behöver bedömas från fall till fall. Här beskriver vi vad du behöver tänka på samt tipsar om vår lista med likvärdiga märkningar. Vi berättar även när du behöver godta annan lämplig utredning.

Likvärdig märkning

När du ställer krav på en viss märkning behöver du även godta en annan märkning om kraven för den märkningen är likvärdiga med kraven för den angivna märkningen. Detta anges i 9 kap 14 § LOU och i 9 kap 15 § LUF.

Någon formell definition av likvärdig märkning finns inte utan frågan om likvärdighet behöver avgöras från fall till fall. Kravet på likvärdighet kan inte tolkas som att märkningskraven i den andra märkningen måste vara identiska med märkningskraven i den märkning som efterfrågas i upphandlingen. En bedömning av likvärdighet bör i stället göras utifrån märkningens funktion, syfte och ambitionsnivå. Det vill säga de egenskaper som den upphandlande organisationen anser vara mest betydelsefulla. Likaså kan andra märkningar bedömas utifrån vilka de bakomliggande kriterier hos den angivna märkningen som ska uppfyllas.

Vägledning i bedömningen om vad som skulle kunna vara likvärdiga märkningar:

  • Märkningen har liknande mål och kraven är i det väsentliga på samma nivå som den märkning som efterfrågats.
  • Märkningen innehåller andra typer av krav, men syftet är att uppfylla liknande målsättning.

Det finns även jurister i andra nordiska länder som hävdar att en likvärdig märkning till Svanen eller EU Ecolabel är en märkning som också ställer krav på ett helhetsperspektiv och livscykelperspektiv. Ett exempel på detta är att då Svanen och EU Ecolabel främst fokuserar på miljöaspekterna så bör den likvärdiga märkningen också ha motsvarande krav som motsvarar en liknande ambitionsnivå och syfte. Detta kan enklast översättas med att en likvärdig märkning är en annan Typ1 märkning. Läs mer här vad en Typ1 märkning innebär.

När du får in förslag på bevis för en likvärdig märkning behöver du titta och granska den informationen anbudsgivaren har påvisat och göra en bedömning om du tycker att den andra märkningen uppfyller syftet och målet med ditt krav på märkning.

Du behöver ange i upphandlingsdokumenten att likvärdig märkning kommer godtas och att leverantören redan i anbudet ska presentera och motivera på vilket sätt den alternativa märkningen är likvärdig med den som har efterfrågats. Leverantören måste säkerställa att anbudet innehåller tillräcklig information för att kunna göra en sådan bedömning. Det kan till exempel visas med hjälp av provningsrapporter eller intyg från ett ackrediterat organ eller teknisk dokumentation från tillverkaren. En likvärdig märkning måste också uppfylla sex förutsättningarna enlig LOU och LUF. Dessa kan du läsa mer om här och hur Svanen uppfyller dessa.

Kom ihåg att du inte behöver veta om det finns en likvärdig märkning när du ställer krav, utan skrivningen är till för att öppna upp för andra alternativ som anbudsgivarna kan känna till och uppvisa.

Lista med likvärdiga märkningar

Miljömärkning Sverige har tagit fram en lista med exempel på likvärdiga märkningar. Listan är för att underlätta er bedömning över vilka märkningar som kan dyka upp under behovs- och marknadsanalysen samt kontrollen av kravet.

Ladda ner Produktlista med likvärdiga märkningar 

OBSERVERA

  • Listan med exempel på likvärdiga märkningar kan vara ofullständig.
  • Det är inte helt säkert att de likvärdiga märkningarna täcker in exakt samma produkttyper, var god kontakta märkningarna vid osäkerhet.
  • Listan med likvärdiga märkningar ska inte betraktas som faktisk juridisk rådgivning. Miljömärkning Sverige har efter bästa förmåga strävat efter att ge så fullständig och korrekt information som möjligt, men kan inte lämna några garantier vid en eventuell prövning av begreppet likvärdig märkning.

Annan lämplig utredning ska godtas i vissa fall

I vissa fall behöver du godta en annan lämplig utredning (bevis) som visar att kraven för den angivna märkningen uppfylls. Detta anges i 9 kap 15 § LOU och 9 kap 16§ LUF, men ska inte gälla som en huvudregel. Det gäller bara om en leverantör inom tidsfristen inte haft möjlighet att få den märkning som krävs eller likvärdig märkning. Samt att det inte beror på anbudsgivarens eller något förhållande på anbudsgivarens sida.

Till exempel

Du har i kontraktet angett att leverantören senast 12 månader efter kontraktstart ska uppvisa bevis för att denne har en Svanenlicens för angivna produkter eller tjänst. 12 månader kan i de flesta fall anses vara gott om tid för att företag ska kunna ansöka och klara kriterierna för att få sin licens. Om leverantören inte klarar detta, är det upp till leverantören att bevisa att anledningen till att villkoret inte uppfylls är på grund av någon anledning som leverantören har kontroll över.

Annan lämplig utredning kan exempelvis vara:

  • teknisk dokumentation från tillverkaren. Det väsentliga är att denna dokumentation kan styrka att varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller kraven för den angivna märkningen.
  • verifierad dokumentation eller intyg från tredje part.

Du bör därför sätta tidsfrister som räcker till för att få önskad märkning, alternativt välja att ställa kravet på miljömärkning som ett kontraktsvillkor som uppfyllas vid en senare tidpunkt.

Här ger vi fler tips på hur du formulerar ett kontraktsvillkor för miljömärkning.

TIPS!
Om du bedömer att det är få potentiella anbudsgivare som kommer klara märkningskravet redan vid anbudsinlämnande rekommenderas att kravet ställs som ett kontraktsvillkor, eftersom det ger leverantörer mer tid att hinna uppfylla märkningskravet.
Väljer du att utforma krav på märkning som kontraktsvillkor öppnar du för en större konkurrens och du behöver sannolikt inte heller godta annan lämplig utredning.

Det framgår inte av upphandlingsreglerna vilken tidsfrist som avses, men det finns inget som tyder på att det är någon annan tidsfrist än den som påbörjas med att upphandlingen annonseras och kravet på märkning blir känt till dess att kravet, alternativt kontraktsvillkoret, ska uppfyllas.

Du kan också, om du vill, upplysa i kravet om att annan lämplig utredning kan godtas men endast om anbudsgivaren visar att denne inte fått tillräckligt med tid för att få märkningen och detta inte beror på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida. Annars kan du informera om detta om en fråga uppstår under anbudstiden.

Det är anbudsgivaren som bestämmer vilken dokumentation som ska lämnas för att bevisa att anbudet lever upp till kravet på miljömärkning. Du får inte ställa specifika formkrav på vilken utredning som anbudsgivaren får åberopa. Det är anbudsgivaren som ansvarar för att dokumentationen lämpar sig för att bevisa att anbudet lever upp till kraven. Om det krävs stora resurser för att granska utredningen torde bevisningen inte vara lämplig. Det vill säga ska relativt lätt kunna bedöma den dokumentation som anbudsgivaren skickar in.