Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Hur tas kraven fram av Nordisk Miljömärkning?

Hur tas kraven fram av Nordisk Miljömärkning?

Nordisk Miljömärkning utvecklar kriterier, det vill säga en samling krav för ett visst produkt- eller tjänsteområde. De tas fram utifrån ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall. Ofta handlar det om att utveckla kriterier för produkter som används i stor mängd och av många människor.

Alla produkter som finns kan inte Svanenmärkas. Innan vi beslutar om vi ska ta fram kriterier för ett område gör vi en förstudie. Då tar vi reda på om det finns ett stort miljöproblem som produkten är kopplad till och om det finns utrymme för förbättringar. Vi bedömer också om en Svanenmärkning kan bidra till en produktutveckling som är mindre miljöbelastande.

De nordiska länderna utvecklar kriterier tillsammans. I Sverige är det den Svenska Miljömärkningsnämnden som beslutar i kriteriefrågor. Därefter beslutar den Nordiska Miljömärkningsnämnden om vilka produktgrupper och kriterier som ska gälla i hela Norden.

Ansökan

När ansökan kommer in till oss så kopplas rätt rådgivaren in, inom respektive produktgrupp. Sedan arbetar våra rådgivare med kunderna och deras ansökningar. Kunderna måste visa i dokumentation att de uppnår våra krav samt klarar av kontrollbesöken som rådgivarna gör regelbundet. När ansökan är klar och rådgivaren gett klartecken för produkten eller tjänst så godkänns kunden och tilldelas Svanenmärkningen.

Vi skärper kraven

Kriterierna för Svanenmärket revideras kontinuerligt för att produkten ska vara en av de bästa på marknaden. När kraven har funnits i några år ser vi över dem. Då utvärderas och omarbetas de utifrån ny kunskap, teknisk utveckling, externa synpunkter och erfarenheter och skickas sedan ut på remiss.

Skog i dimma samt en illustration över skärpta krav
Så här kan en kundresa se ut

Remisser

Innan Svanens kriterier fastställs sänds de på remiss till näringsliv, myndigheter, miljö- och intresseorganisationer. Remisstiden är normalt sextio dagar. Alla är välkomna att lämna synpunkter på kriterieförslagen.

Hur går remissprocessen till?

I de allra flesta fall deltar medarbetare från samtliga nordiska kontor i arbetet med det nya förslaget. Arbetet sker i samarbete med experter, forskare, branschföreningar, myndigheter och andra som kan bidra med expertis inom området.

När förslaget har varit ute på remiss sammanställs och värderas alla inkomna synpunkter och ett förslag till nya krav läggs fram till respektive lands nationella miljömärkningsnämnd (länk till sidan om svenska nämnden). Nämnderna godkänner eller förkastar förslaget. De kan också komma med förslag till ändringar innan godkännande. Därefter skickas kriterierna till Nordiska miljömärkningsnämnden som beslutar om kriteriernas giltighet.

I det slutliga dokumentet har en del krav kanske försvunnit, nya tillkommit och andra skärpts jämfört med kriterieförslaget. 

När de nya kraven kommer får de företag som har en licens ansöka på nytt och bevisa att de klarar Nordisk Miljömärknings nya krav. Det betyder att en Svanenlicens inte gäller för evigt. För att kunna fortsätta vara Svanenmärkt måste företaget visa att det klarar de nya skärpta kraven. På så sätt drivs producenterna att hela tiden bli bättre, hitta nya lösningar och därmed minska sin miljöpåverkan.

Genom att kontinuerligt skärpa kraven på detta sätt driver miljömärkningen på omställningen till en hållbar produktion.