Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English

Organisation

Miljömärkning Sverige AB utgör det svenska sekretariatet i den nordiska miljömärkningens organisation. Miljömärkning Sverige är uppdelat på fem verksamhetsområden, en marknads- & kommunikationsenhet samt en kontors- och IT-enhet.

Den fem verksamhetsområdena ansvarar för kriterieutveckling och licensiering av produkter med Svanen och EU Ecolabel inom respektive områden. Marknads- & kommunikationsenhetens uppgift är att öka kännedomen om och efterfrågan på Svanen och EU Ecolabel, och den administrativa enheten ansvarar bland annat för IT och ekonomi.

Illustration av svanens organisation
Miljömärkning Sveriges enhetsområden.

Bolaget har idag runt 90 anställda. Två av dessa arbetar som rådgivare med egna kontor ute i landet. Övriga sitter på huvudkontoret i Stockholm. Våra anställda har kompetens inom många olika områden för att på bästa sätt kunna bidra till utvecklingen för en mer hållbar framtid.

Jämställdhet och mångfald Mångfald och jämställdhet är viktiga inslag i MISABs arbete för att vårt företag ska lyckas väl med vårt uppdrag att nå ut med miljömärkning till alla målgrupper i samhället. Att ha personal med olika bakgrund är därför en viktig förutsättning och berikar och breddar företagets möjligheter. Därför ska ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv genomsyra all verksamhet på MISAB. Det innebär att MISAB ska skapa en arbetsmiljö som:

  • gör att alla som ställer sig bakom vår vision om ett hållbart samhälle känner sig välkomna som anställda och samarbetspartners,
  • präglas av mångfald avseende färdigheter, erfarenheter, kunskaper, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck,
  • strävar efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor i företaget,
  • har en öppen och bejakande attityd inom alla områden och på alla nivåer i organisationen,
  • underlättar möjligheterna att förena arbete med familj,
  • ger alla anställda samma formella och informella rättigheter och möjligheter, och lika lön för arbete av lika värde och arbetsresultat,
  • är fri från trakasserier, diskriminering och negativ särbehandling direkt eller indirekt på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Se även riktlinjen gällande kränkande särbehandling.

Arbetet med mångfald och jämställdhet ska vara synligt och överskådligt för alla anställda via arbetet med den årliga lönekartläggningen och jämställdhetsplanen. Efterlevnaden av denna riktlinje ska regelbundet följas upp i ledningsgruppen, genom medarbetarsamtal och regelbundna medarbetarundersökningar.

Se vilka som jobbar på Miljömärkning Sverige

Företagets ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Våra affärsområden

Våra fem affärsområden ansvarar för produktutveckling, försäljning och licensiering inom respektive område.