Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English

Så arbetar vi – varför miljömärkt?

Syftet med miljömärkning är att hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön. Det är bråttom att ändra vår konsumtion och livsstil om vi ska nå FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Svanen jobbar för flera av de 17 hållbarhetsmålen eftersom våra krav har en positiv påverkan för exempelvis biologisk mångfald, rent vatten, giftfri miljö. Självklart har mål nummer 12 om hållbar produktion och konsumtion högsta prioritet hos oss.

Svanenmärket är ett Typ 1 miljömärke (enligt standarden ISO 14024). Dit hör världens mest trovärdiga och tuffa miljömärken. Typ 1 innebär att produkterna klarar miljökrav som fastställs av en oberoende tredje part (den Nordiska Miljömärkningsnämnden), att kraven skärps kontinuerligt och att de tas fram ur ett livscykelperspektiv.

Efter mer än 30 år i miljöns tjänst känner majoriteten av alla svenskar igen Svanenmärket och drygt två tredjedelar litar på att Svanenmärkta varor och tjänster är ett bra val för miljön.

Vem står bakom Svanen?

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och i Sverige är det vi på det statligt ägda bolaget Miljömärkning Sverige som ansvarar för Svanen. Miljömärkning Sverige arbetar på uppdrag av regeringen och utan bransch- eller vinstintresse. Vi är också ansvariga för EU Ecolabel, som är EU:s gemensamma miljömärkning.

All information som skickas in i samband med ansökan om licens hanteras konfidentiellt under sekretess. Det gäller både information direkt från den som ansöker och från underleverantörer.

Vad kan miljömärkas?

Vi tar bara fram krav för de varor och tjänster som har stor potential att minska sin miljöbelastning. Det är för det mesta produkter som används i stor mängd och av många människor.

En cirkel som beskriver en produkts livscykel från råmaterial till produktion
Genom att göra en livscykelanalys av produkter blir våra krav effektiva.

För att få fram effektiva krav som gör verklig nytta och inte flyttar miljöproblemen från ett område till ett annat, gör vi en analys av livscykeln för produkter och tjänster. Vi tittar på innehåll och användning av till exempel kemikalier, råvaror, hur de framställs/används (vatten- och energiförbrukning, utsläpp till luft, vatten och mark) och hur produkten tas om hand när den är förbrukad (återvinning och avfall).