English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Fakta om krav på märkning

Fakta om krav på märkning

Genom att ställa krav på miljömärkning i upphandlingar förenklar du upphandlingsarbetet och effektiviserar uppföljningen. Här beskriver vi allt du behöver veta om hur Svanen och EU Ecolabel uppfyller förutsättningarna i upphandlingslagarna.

En hög med nyckelband med Svanens och EU Ecolabels logotyper på

Så här uppfyller Svanen och EU Ecolabel upphandlingslagstiftningens förutsättningar

I lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) 9 kap 12-15 § och lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 9 kap 13-16 §, finns regler om att upphandlande organisationer får ställa krav på märkningar. Detta får göras under vissa förutsättningar. Dessa sex förutsättningar är:

 1. Kraven för märkningen endast rör kriterier som har anknytning till det som ska anskaffas,
 2. Kraven för märkningen är lämpliga för att definiera egenskaperna hos den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska anskaffas,
 3. Kraven för märkningen grundas på objektivt kontrollerbara och icke-diskriminerande kriterier,
 4. Märkningen har antagits genom ett öppet och transparent förfarande i vilket samtliga berörda kan delta,
 5. Märkningen är tillgänglig för alla berörda, och
 6. Kraven för märkningen fastställs av ett organ som den som ansöker om märkningen inte har ett avgörande inflytande över.

Här nedan beskriver vi hur våra miljömärkningar uppfyller dessa sex förutsättningar. I beskrivningen av förutsättningarna 3-6 beskriver vi hur Miljömärkning Sverige uppfyller dessa förutsättningar, då dessa är krav på miljömärkningsorganisationen.

I beskrivningarna för förutsättningarna 1-2 beskriver vi hur vi arbetar för att du ska känna dig trygga med att kräva Svanen och EU Ecolabel i dina upphandlingar. Den slutliga bedömningen av dessa förutsättningar gör du som vet vad affären ska omfatta samt dess mål och syfte.

 • Anknytningskravet innebär att kraven för märkningen måste avse de varor eller tjänster som ska levereras till den upphandlande organisationen. Vi bedömer att samtliga krav i Svanens och EU Ecolabels kriterier uppfyller anknytningskravet och därmed inte innehåller krav på företagen som helhet eller allmänna policys.

  Kraven i en märkning kan däremot vara både direkta och indirekta krav. Exempelvis får kraven ta sikte på hur licensinnehavarna ska ta ansvar i produktionen av produkten eller någon annan del av produktens livscykel. Kraven i våra miljömärkningar utarbetas dessutom ur ett livscykelperspektiv för att få med alla relevanta faser av miljöbelastningen och undvika ett så kallat ”burden shift” (motverka miljöbelastning inom andra områden). Detta gör att de miljö- och sociala krav finns i kriterierna är tillåtna, då dessa kan kopplas till kontraktsföremålet.

  Här kan du läsa mer om vårt kriteriearbete.

  Sen finns det vissa mer generella (indirekta) krav som är till för att skapa förutsättningar för att följa upp kraven på produkten/tjänsten eller att licensinnehavarna ska ha förutsättningar för att upprätthålla sin licens på produkten eller tjänsten. Detta kan till exempel vara krav på att företaget som licensierar en produkt ska ha en kontaktperson med kunskap om licensen.

  Alla Svanens kriterierna hittar du under respektive produktgrupp.

  Alla EU Ecolabels kriterier hittar du här.

 • Lämplighetskravet innebär till exempel att märkningskraven får omfatta produktens miljöpåverkan av en produkts tillverkning, förpackning och användning, under produktens livscykel. Kraven behöver därför inte resultera i några synliga egenskaper hos produkten eller tjänsten.

  Offentlig upphandling behöver bidra i den pågående omställningen till ett hållbart samhälle som pågår samt Agenda 2030. Där anser vi att de allra flesta affärer offentlig sektor genomför behöver innehålla hållbarhetskrav. Många av de offentliga affärerna kopplar även till någon miljöaspekt och de nationella miljömålen.

  Därför anser vi att det är lämpligt att ställa krav på miljömärkning i de upphandlingar där vi har relevanta produktgrupper. Detta för att Svanen och EU Ecolabel starkt bidrar till en hållbar omställning genom miljökraven i våra produktgrupper.

  Kraven i miljömärkningarna utgår från ett helhetsperspektiv med fokus på miljö. I Svanens krav fokuserar vi på fyra miljöområden. Dessa är:

  • klimat och energi för att minska växthusgasutsläppen,
  • cirkulär ekonomi för att bidra till en hållbar resursanvändning,
  • kemikalier och farliga ämnen för att minska påverkan på människan och naturen
  • samt biologisk mångfald för att stärka och bevara ekosystemet

  Detta är miljöområden som kopplar till flera av målen i Agenda 2030 och hela samhället behöver arbete med för att lyckas med den hållbara omställningen. Offentlig sektor har en stor möjlighet genom upphandlingarna att konkretisera ner målen som krav i sina affärer.

  På Svanens internationella hemsida beskriver vi dessa fyra fokusområden.

 • Objektivitetskravet innebär att uppfyllelsen av märkningskraven ska kunna verifieras på ett objektivt och icke-diskriminerande sätt. Det ska gå att mäta eller på annat objektivt sätt bekräfta om en produkt eller tjänst uppfyller märkningskraven. Svanens och EU Ecolabels märkningskrav är möjliga att verifiera genom inskickad dokumentation eller kontrollbesök.

  Både Svanen och EU Ecolabel tar fram och reviderar kriterier utifrån ISO 14024, om miljömärkningar Typ 1. Avsikten med ISO 14024 är att skapa en standard kring objektiva, kontrollerbara och icke-diskriminerande kriterier i miljömärkningar.

  Detta gör att kraven i miljömärkningarna är kontrollerbara. I Svanens kriteriedokument kan du se vilka olika typer av dokumentation som företagen måste visa upp innan de får sin licens. ISO-standarden säkerställer även att Miljömärkning Sverige kontrollerar alla som ansöker om en licens samt att kontroller även görs under giltighetstiden för licensen. Detta innebär att licensinnehavare är tredjepartscertifierade genom sin miljömärkning under licensens giltighetstid.

  Kontrollerbara krav och tydliga dokumentationskrav tillsammans med våra processer innebär att subjektiva eller skönsmässiga bedömningar om kraven uppfylls undviks. Det innebär att miljömärkningarna inte har några diskriminerande krav eller att våra processer bidrar till någon diskriminering. Detta skapar en trygghet och säkerhet för dig att säkerställa att krav på Svanen och EU Ecolabel har objektiva krav.

  Mer om ISO 14024 finns på Svenska Institutet för standarder (SIS). Samt mer information nedan om vad det innebär att Svanen och EU Ecolabel är så kallade Typ1 märkningar.

 • Öppenhetskravet innebär att märkningskraven ska beslutas om i ett öppet och transparent förfarande där alla intressenter har möjlighet till insyn och ges möjlighet att kommentera. På vår hemsida finns information om hur vi tar fram och reviderar Svanens kriterier för produkter och tjänster. Innan Svanens kriterier fastställs skickas de på remiss till näringsliv, myndigheter, miljö- och intresseorganisationer. Alla är välkomna att lämna synpunkter på kriterieförslagen. Liknande processer finns även för EU Ecolabel på deras hemsida.

  När alla remissvar har hanterats läggs ett förslag på kriterier fram till respektive lands nationella miljömärkningsnämnd. När förslaget har hanterats på nationell nivå ska Nordiska miljömärkningsnämnden slutligen besluta om kriterierna och dess giltighetstid. Läs mer om detta här.

  Alla aktuella remisser publiceras på vår hemsida. Där finns även mer information om hur man svarar på en remiss.

  På vår internationella hemsida finns även fördjupad information om hur vi gör våra avväganden i vilka miljökrav som ska finnas med i Svanens kriterier.

 • Tillgänglighetskravet innebär att märkningen ska vara öppet tillgänglig för alla företag som vill märka sina varor eller tjänster eller behöver ha kännedom om märkningskraven. Det ska till exempel vara möjligt att göra detta utan att man är medlem i någon särskild organisation eller mot krav på betalning.

  Alla kriterier är publicerade på Svanens hemsida. Dessa finns alltid på engelska och oftast även på ett nordiskt språk. Detta gör Svanens kriterier tillgängliga för alla utan kostnad och på flera språk. Kriterierna för EU Ecolabel hittar du på Europeiska kommissionens hemsida och finns publicerade på alla EU:s officiella språk.

  Likaså har vi beskrivit processen för att ansöka och bli licensierad genom guider under respektive produktgrupp. Detta gör att vi har tillgängliggjort information om hur man ansöker om våra miljömärkningar samt hur ansökningsprocessen går till.

  För att hitta denna information behövs inget medlemskap, inloggning eller liknande begränsning. Däremot så tar vi en liten avgift för att behandla en ansökan samt att företagen betalar för sin licens. Alla avgifter är på förhand bestämda och beskrivs under respektive produktgrupp på hemsidan.

 • Inflytandekravet innebär att märkningen ska fastställas av ett organ som inte står i under inflytande av några särintressen. Företagsinterna märkningar eller märkningar som tas fram av branschorganisationer uppfyller normalt inte inflytandekravet.

  Svanen är Sveriges, och Nordens, officiella miljömärkning. Lika så har regeringen gett Miljömärkning Sverige det övergripande ansvaret för den svenska hanteringen av EU:s miljömärkning EU Ecolabel. Detta gör att vi styrs och rapporterar tillbaka till både Finansdepartementet och Nordiska ministerrådet.

  På detta sätt är Miljömärkning Sverige oberoende från våra licensinnehavare och att Svanen och EU Ecolabel inte är vare sig företagsinterna eller branschspecifika miljömärkningar. Vårt uppdrag från regeringen är i stället att miljömärkningarna ska bidra till Sveriges övergripande miljömål.

Sociala krav i miljömärkning

Det är tillåtet att ställa krav i miljömärkning som även innehåller sociala krav så länge dessa har en anknytning till något skede i produkten eller tjänstens livscykel och i övrigt uppfyller de sex förutsättningarna i upphandlingslagstiftningen. Eftersom märkningskraven inte måste ge upphov till några synbara egenskaper hos produkten får de sociala kraven avse skäliga arbetsvillkor enligt villkoren i ILO:s åtta kärnkonventioner eller arbetsvillkor för utförandet av en tjänst.

Finns det sociala krav i märkningskriterierna får upphandlande organisationer bara ställa krav på märkningar som tilldelningskriterier eller kontraktsvillkor i upphandlingar. Detta har förtydligats av Europeiska kommissionen till danska Konkurrens- och konsumentmyndigheten 2021. Anledning är att sociala krav är villkor som kan kontrolleras först efter att kontraktet har börjat gälla.

I vissa produktgrupper har Svanen och EU Ecolabel sociala krav i kriterierna. Ett exempel är Svanens kriterier på textilier, som har krav på efterlevnad av ILO-konventioner som rör personalens anställningsvillkor, barnarbete vid tillverkning av varor.

Läs mer om fördelarna med sociala krav i miljömärkningar här.

Typ 1-märkning

Svanen och EU Ecolabel är så kallade Typ1-märkningar. Det innebär att de följer ISO standarden 14 024. Lär dig mer om vad det innebär!

Läs mer

Både obligatoriska krav och poängkrav

I Svanens kriterier finns flera obligatoriska krav och i vissa fall så kallade poängkrav. De obligatoriska kraven måste uppfyllas av de som ansöker om en licens för att klara hela ansökningsprocessen.

Däremot behöver inte alla poängkrav uppfyllas. Men ett visst antal poäng behöver uppnås för att företaget ska få sin licens. Hur många poäng som företaget behöver uppfyllas finns redovisat i det aktuella kriteriedokumentet. Likaså anges vid respektive poängkrav hur många poäng kravet kan ge. Det är därmed upp till företaget som ansöker om licens att bestämma vilka poängkrav man vill uppfylla.

Skillnaden mellan miljömärkning och miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem kan kort beskrivas som att det ställer krav på att sätta miljömål och rutiner för en verksamhet. En välkänd struktur för miljöledningssystem och som går att certifiera sig enligt är ISO 14001. I offentliga upphandlingar ställs detta oftast som ett kvalificeringskrav eller ett kontraktsvillkor.

En miljömärkning ställer krav kopplat till en produkt eller tjänst. Till exempel hur en produkt ska vara tillverkad för att minska miljöpåverkan eller vilka gränsvärden som måste uppnås vid en tjänsts utförande.

Krav på miljömärkning kan ställas i offentliga upphandlingar som tekniska specifikationer (så kallade ska-krav eller obligatoriska krav), tilldelningskriterier (vid utvärderingen av anbud) eller som kontraktsvillkor. Detta är tydliggjort i upphandlingslagstiftningarna.

Det går bra att i offentliga upphandlingar ställa krav på både miljöledningssystem och miljömärkning. Det kan till och med vara en fördel att ha med båda typerna av krav. Ett krav på miljöledningssystem kan säkra att leverantören har etablerade rutiner och arbetssätt att efterleva kravet på miljömärkningen.