English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Fördelar med miljömärkning

Fördelar med miljömärkning

Genom att ställa krav på de officiella miljömärkningarna säkerställer du leveranser som uppfyller professionellt framtagna miljökrav. Du behöver inte ta fram egna krav eller lägga mycket tid på att utvärdera. Därmed blir miljöarbetet i dina affärer mycket enklare.

Krav på miljömärkning hjälper även dig att bidra till samhällets hållbarhetsmål samt att du minskar risken för att bli utsatt för green-washing genom opålitliga miljöpåståenden från dina leverantörer.

I ett förtydligande från Europeiska kommissionen, september 2021, sa de:

”Märkningar representerar ett viktigt verktyg för att på ett lagligt sätt förenkla för både offentliga köpare och företag i omställningen till att systematiskt använda hållbarhetskrav i offentlig upphandling.”
En bild tagen överifrån ett bord med en grupp som sitter vid bordet
 • Genom att ställa krav på miljömärkning bidrar du till Agenda 2030 och de miljömål ni har i er organisation, på ett enkelt och effektivt sätt. Du behöver inte utveckla dina egna krav. Certifieringen bygger på professionellt framtagna miljökrav som hålls uppdaterade genom öppna revisioner.

  På vår sida om FN:s globala hållbarhetsmål beskriver vi vilka av de 17 målen som Svanen bidrar till. Samt hur du genom krav i dina upphandlingar bidrar till att uppfylla mål 12 om en hållbar konsumtion och produktion.

  Här beskriver vi lite mer övergripande hur Svanen arbetar mot FN:s Agenda 2030.

  På våra sidor för respektive produktgrupp beskriver vi hur varje produktgrupp bidrar till olika miljöaspekter. De hittar du här.

 • Kraven för Svanen och EU Ecolabel tas fram med ett helhets- och livscykelperspektiv utan att kompromissa på miljön och utan att flytta miljöproblemen mellan olika miljöområden. Detta görs genom att ställa krav inom olika miljöråden och där det har stort effekt.

  Här beskriver vi mer om Svanens arbete för att motverka miljöbelastning flyttas från ett område till ett annat.

  När vi säger helhet, så betyder det att vi inte bara tittar på klimatpåverkan. Vi ställer även krav som gynnar den biologiska mångfalden samt hälsoaspekten genom att begränsa användningen och spridningen av farliga och skadliga ämnen och kemikalier.

  Dessutom säkerställer vi att kraven bidrar till en cirkulär ekonomi, minimering av energianvändning samt omställningen till en fossilfri och förnybar energianvändning.

  Detta är Svanens fyra fokusområden. Du kan läsa mer om dessa och hur vi arbetar med dessa områden på vår internationella hemsida. Inom alla dessa fokusområden beaktar vi våra fokusområden inom miljö genom fyra faser i livscykeln. Det vill säga:

  • Råmaterialet
  • Produktionen
  • Användningen
  • Avfall/återanvändningen

  Här beskriver vi mer ingående om vårt livscykelarbete.

  Vårt livscykelperspektiv ska dock inte förväxlas med livscykelanalyser (LCA). Vi gör inga egna LCA, däremot så kan vi använda andras LCA när vi analyserar olika miljöaspekter vid framtagande och revidering av kriterierna.

 • Genom att inkludera sociala krav i miljömärkningens krav underlättar vi ditt arbete genom att du minimerar antal krav som behöver ställas i din affär. Samtidigt som vi effektiviserar din avtalsuppföljning som kan vara komplex när det gäller sociala krav.

  Sociala krav i våra miljömärkningar underlättar även för företag som minskar sin administrativa börda att certifiera sig mot flera olika märkningar. Genom detta skapas synergier i företagens arbete och kan minska en onödigt hög kostnadsbild.

  Svanen ställer krav på sociala aspekter där vi bedömer att det är hög risk för oskäliga villkor i någon del i livscykeln. Vi ställer inte sociala krav i alla av Svanens produktgrupper. Detta är för att vi anser att det fortfarande finns stora miljöutmaningar kvar att fokusera på.

  Till exempel ställer vi sociala krav i följande produktgrupper:

  • Städtjänster
  • Kläder, textilier och läder
 • Både Svanen och EU Ecolabel inkluderar alltid kvalitetskrav för att miljömärkta produkter eller tjänster ska vara likvärdiga och fungerar lika bra eller bättre än en icke miljömärkt produkt eller tjänst. Miljömärkta produkter och tjänster ska ha minst lika bra kvalité som liknande miljömärkta produkter och tjänster. Annars riskerar vi att bidra till ökad konsumtion och resursanvändning.

  Ett exempel på detta är att vi ställer krav på att produkten ska hålla i ett visst antal tvättar eller att företaget ska ha ett system för reklamationshantering.

  Kvalitetskraven är viktiga för att till exempel miljömärkta produkter inte ska bidra till en ökad konsumtion och på det sättet förbruka mer råvaror eller att det går åt mer energi i en ökad tillverkning.

 • När du ställer krav på Svanen eller EU Ecolabel behöver du inte kontrollera att de bakomliggande kraven efterlevs av leverantören. Det gör vi åt dig.

  Du får tredjepartscertifierade produkter och tjänster. Miljödokumentation och produktion kontrolleras av våra experter. Miljömärkning Sverige kontrollerar löpande att produkter och tjänster märkta med Svanen eller EU Ecolabel lever upp till de ställda kraven.

  Vi kontrollerar att kraven uppfylls genom tester från oberoende laboratorier, intyg, dokumentation och ett kontrollbesök på plats oavsett om tillverkningen sker i Sverige eller i Asien. Efter godkända kontroller av Miljömärkning Sverige får företaget en licens att använda märkningen på sin produkt.

  Detta effektiviserar väsentligt din uppföljning och du kan lägga fokus på annan avtalsuppföljning eller utvecklingsarbete. Det kan fortfarande vara bra att säkerställa att det är miljömärkta produkter som levereras till er. Vill du kan du verifiera leverantörens/tillverkarens giltiga licens hos oss.

 • Genom att ställa krav på miljömärkning ökar du förutsägbarheten och tydligheten med kravet. Detta genom att kraven är standardiserade. Risken att någon anbudsgivare ska misstolka miljömärkningskravet och inte att kravet inte efterlevs under avtalstiden minimeras genom krav på miljömärkning. Det tack vare att kravet är det samma oavsett den upphandlande organisationen och var i Sverige affären genomförs samt att Miljömärkning Sverige redan har säkerställt tolkningen med våra licensinnehavare.

  Alla våra kriteriedokument med alla krav finns publicerade på vår hemsida under respektive produktgrupp, viket även det skapar en transparens och likabehandling oavsett om du ställer krav på en märkning och behöver acceptera en likvärdig märkning eller om du väljer att ställa några av de bakomliggande kraven till en märkning.

  Genom att vi kontrollerar alla krav i miljömärkningen, behöver du inte göra det. Detta minskar även den administrativa bördan hos era leverantörer som inte behöver skicka in olika dokument och bevis till olika organisationer vid olika tillfällen. Det behöver bara skickas in till Miljömärkning Sverige.

 • 97 % av svenskarna känner till Svanen som miljömärkning och ungefär 70 % känner sig trygga med att det är en seriös märkning som tar ett ansvar för miljön. Detta är resultat från vår konsumentundersökning 2022.

  Så när du har ställt krav på Svanen och får miljömärkta produkter och tjänster, kan du använda detta i er kommunikation till medborgare/målgrupper och skapa en tydlig och ett tryggt budskap som många kommer att förstå.

  Genom att kommunicera era miljömärkta offentliga affärer och inköp kan medborgarna/målgruppen känna en ökad trygghet i användandet av sina skattepengar.

 • I och med att Svanen och EU Ecolabel ställer hårda miljökrav i kriterier minskar detta alltid klimatpåverkan och utsläppen från produkterna eller utförandet av tjänsterna.

  Detta blir bara allt viktigare då fler och fler organisationer väljer att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp eller även kallat Scope 3 utsläpp. Detta innebär att minska utsläppen som uppstår uppströms och nedströms i organisationens värdekedja till följd av sin verksamhet.

  Vi har nu senast tagit fram ett klimatcase som visar att Svanenmärkta stearinljus har 60% lägre klimatpåverkan jämfört med ”ful-ljus”. Detta sker då Svanenmärkta stearinljus har krav på förnybar råvara.

  Läs mer om resultatet i vår nyhet med länkar till ännu mer information.

 • Genom att ställa krav på miljömärkningar Svanen eller EU Ecolabel i offentliga upphandlingar bidrar du till att uppfylla mål 6 i Nationella upphandlingsstrategin, en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling.

  I den strategin framgår att ”Med väl utformade krav på varor och tjänster kan offentlig upphandling bli en stark drivkraft för hållbar utveckling. Användningen av miljöanpassad upphandling bör därför öka, särskilt inom produktgrupper med stor miljöpåverkan. Miljöhänsyn och livscykelanalysperspektivet bör beaktas i upphandlingens olika faser.”

  Svanen har produktgrupper inom områden med stor miljöpåverkan och vi ställer krav inom flera miljöområden för att skapa stor effekt.

  Här hittar du alla våra produktgrupper där vi beskriver vilken miljönytta respektive produktgrupp ger.

Svanen förklarar

Vissa begrepp inom den ekologiska hållbarheten kan vara svåra att förstå. Därför har Svanen lagt ner tid för att förklara dem. Vissa av dem är farliga kemikalier som vi vill undvika i varor och material. Dessa gifter är det viktigt att de minimeras eller förbjuds. Här hjälper Svanen dig att förstå vissa begrepp som förekommer i våra kriterier, så att det underlättar tydligheten i dina affärer.

Läs mer

Ställ krav på miljömärkning

Så här gör du

Vill du ha hjälp från oss?

Fyll i formuläret