English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Svanen tar pulsen på EU-valet

Svanen tar pulsen på EU-valet:

Majoritet av EU-politiker vill stoppa greenwashing och främja hållbar upphandling

EU har stora möjligheter att driva på utvecklingen för en hållbar framtid. Därför är EU-valet extra viktigt, för de som väljs till parlamentet 9 juni måste fortsätta driva den gröna omställningen. Det är bråttom att öka takten för att nå miljö- och klimatmål. The green public procurement gap måste minska och arbetet för att stoppa greenwashing får inte avstanna.

Politiken sätter tuffa miljömål som ambitiösa företag försöker bidra till, men mindre hårda krav på offentliga inköp, delvis på grund av otydlig upphandlingslagstiftning. Därför finns ett green public procurement gap mellan de bästa företagens miljöprestanda och de varor och tjänster som upphandlas. Det gapet måste minska om offentlig upphandling ska kunna nå miljö- och klimatmål och vara en del av den gröna omställningen.

Nordisk Miljömärkning, som står bakom Nordens officiella miljömärkning Svanen och ansvarar för EU Ecolabel, har ställt frågor om greenwashing och hållbar upphandling till kandidater från partier i Sverige, Danmark och Finland.

Stoppa greenwashing och stärk den gröna konkurrensen

En klar majoritet av såväl svenska som nordiska politiker vill fortsätta arbeta för att stärka konsumentmakten, stoppa greenwashing och skapa rättvisa spelregler på marknaden. I det arbetet är oberoende miljömärkningssystem av Typ 1, som Svanen och EU Ecolabel, en trovärdig grund. Men det finns krafter i EU som vill avskaffa nationella miljömärkningar, då märkningar pekas ut som handelshinder. Det säger politikerna ett tydligt nej till, 8 av 10 av de svenska politiker som svarat, vill att nationella märkningar ska fortsätta att samexistera med EU:s officiella märkning EU Ecolabel.

– Norden har en 35 år lång historia med miljömärkningen Svanen som väglett konsumenter och påverkat branscher att bli mer hållbara. 95 % av nordiska konsumenter känner till Svanen och 61 % litar på att Svanenmärkta varor och tjänster är ett bra val för miljön. Det förtroendet vill vi fortsätta att värna och vi är därför glada över att undersökningen så tydligt visar att nordiska och svenska politiker ser miljömärkning som ett trovärdigt verktyg för en mer hållbar konsumtion och upphandling, säger Anna Linusson, vd för Miljömärkning Sverige.

8 av 10 av de svenska politikerna som svarat anser att oberoende miljömärkning, som till exempel Svanen, EU Ecolabel och Blå Ängeln, spelar en viktig roll i arbetet mot greenwashing.

– EU har tagit ett viktigt steg för en mer hållbar konsumtion med Empowering consumers-direktivet. Nästa steg för att stoppa greenwashing är Green claims-direktivet. Det är ett historiskt förslag, som ska säkerställa mer detaljerade regler för marknadsföring som kommer att göra skillnad för människor och miljö. Det är viktigt att reglerna inte ökar den administrativa bördan för de som redan är granskade och godkända, säger Anna Linusson, vd för Miljömärkning Sverige.

Så tycker politikerna

Se och läs intervjuer med kandidaterna

Läs mer

Det finns ett green public procurement gap mellan företag och offentlig sektor som bromsar den gröna omställningen.

– Vi anser att de företag som är ”bäst i klassen bör” premieras vid upphandlingar. Politiken sätter tuffa miljömål som ambitiösa företag försöker bidra till. Men politiken sätter mindre hårda regler för offentliga inköp och missgynnar på så sätt de företag som är bäst på att bidra i miljö- och klimatarbetet. Det beror delvis på otydlig upphandlingslagstiftning. Därför finns ett green public procurement gap mellan de bästa företagens miljöprestanda och de varor och tjänster som upphandlas. Det gapet måste minska om offentlig upphandling ska kunna nå miljö- och klimatmål och vara en del av den gröna omställningen, säger Anna Linusson.

Därför är det lovande att enkäten visar att politikerna vill arbeta för att förenkla för offentlig sektors möjlighet att ställa effektiva miljökrav genom miljömärkning i upphandling. Här finns en samsyn i Sverige såväl som i Norden, liksom över partigränser. 7 av 10 av de svenska politiker som svarat anser att upphandlingslagstiftningen måste revideras.

- Vi uppmanar våra nordiska politiker att samarbeta i parlamentet och även kroka arm med politiker i andra EU-länder med officiella Typ 1-märkningar. Det är bråttom att revidera lagstiftningen så att EU kan ställa om till en mer hållbar upphandling. Politiken måste sätta mål och styra de offentliga affärerna till att vara en motor i arbetet för inköp som gör skillnad. Det måste vara lätt att välja rätt för den upphandlande organisationen, som kan spara både tid och pengar genom att använda miljömärkning, säger Anna Linusson.

EU Green Deal-lagar mot greenwashing

Direktivet Empowering consumers styr generella miljöbudskap, t ex ”bra val för miljön”. Officiell Typ 1-märkning, som Svanen är förhandsgodkänd som en märkning för att bevisa ”utmärkt miljöprestanda”. Lagen är antagen och Sverige har till 2026 att implementera den.

Green claims, som ännu inte är färdigbehandlat, kommer att reglera uttalade miljöbudskap, t ex ”80 % återvunnen plast”. Nuvarande status för miljömärkning är god, miljömärkning accepteras som bevis för miljöbudskap. Miljömärkningssystemets styrning ska godkännas på en övergripande nivå.

Offentlig upphandling når ej miljömål

Den offentliga marknaden utgör 14 % av EU:s BNP. Men EU når ej målet om en mer miljömässigt hållbar offentlig upphandling, trots 2014 års reform av direktivet om upphandling som skulle göra det enklare att ställa effektiva miljökrav, till exempel genom att hänvisa direkt till miljömärkning.

Källor:

Screening of websites for greenwashing

EU:s upphandlingsdirektiv

Europeiska Revisionsrätten Revisionsrapport

För mer information, kontakta: