English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Frågor och svar för dig som vill Svanenmärka en byggnad

Frågor och svar för dig som vill Svanenmärka en byggnad

En Svanenmärkt byggnad har granskats ur ett livscykelperspektiv. Det innebär ett helhetsgrepp på byggprocessen och byggnaden. Nedan följer frågor och svar för några av de vanligaste frågorna när det gäller Svanenmärkning av hus. 

Uppdateringar av frågor har skett vid följande tillfällen:

2022-08-02 HPP materialtillverkare

2020-02-26: HPP licensinnehavare, HPP materialtillverkare, O5, O9, O13, O14, O23, O28

2020-04-07: O10, O13

2020-04-29: O5, O7, O10, O11, O13, P4

Allmänna frågor

 • I ett Svanenmärkt hus har vi ställt höga krav på material som används för att kunna säkerställa en sund boendemiljö och minskad miljöpåverkan. Det svanenmärkta huset har en låg energianvändning och höga krav har ställts på en kvalitetssäkrad byggprocess. De boende i ett svanenmärkt hus kan därför känna sig trygga med att de bor i ett hälsosamt hus med låg miljöpåverkan. Läs mer här

   

 • De första kriterierna för småhus publicerades 2005. Sedan dess har kriterierna ständigt utvecklats och produktgruppen utvidgades med flerfamiljshus och förskolebyggnader i december 2009. Sedan kriteriegeneration 3, som började gälla i mars 2016, har produktgruppen utvidgats även med skolor. Tillbyggnader, moduler och trygghets- och äldreboenden kan också Svanenmärkas om de klassas som bostäder (till skillnad från vårdinrättningar).

 • Mindre justeringar, förtydliganden och lättnader (aldrig skärpningar) kan göras under kriteriernas giltighetstid och då får kriteriedokumentet ett nytt löpnummer. Se till att du alltid jobbar med den senaste kriterieversionen. Den senaste versionen finns alltid här. De krav som ska uppfyllas är de som gäller vid tidpunkt för byggstart, dvs. då bottenplattan eller källargolvet gjuts. Enda undantag är energikravet som "låses" med energiberäkning i samband med att bygglovsprocessen och således gäller från tidpunkt för att bygglov erhålls eller då startbesked ges.

 • Ja, mer information finns här.

 • Samtliga obligatoriska krav, O1-O41, ska uppfyllas. Utöver det ska ett visst antal poäng uppnås. Vilka poäng som tas väljs bland poängkraven P1-P14.

 • Dokumentation skickas normalt in löpande, utifrån överenskommelse med handläggaren. Senast en månad efter slutbesiktningsbesked ska den sista dokumentationen vara inskickad.

 • Vi ställer inga krav på armaturer i generation 3. Dock ställer vi krav på automatisk behovsstyrning på belysningen utomhus och i trapphus. Se krav O5.

 • Om komplementsbyggnaden är uppvärmd ska den räknas med i energiberäkningen. I övrigt gäller samma krav som för huvudbyggnaden.

 • Nej, det är samma krav för LSS-boenden som för vanliga flerbostadshus.

Husproduktportalen, licensinnehavare

 • Nej. Svanen har inga krav på att produkter som används i Svanenmärkta byggnader måste vara registrerade i andra miljöbedömningssystem. De produkter vi ställer krav på ska dock vara registrerade i vår husproduktportal.

 • Det är licensinnehavaren som ansvarar för kedjan av ingående produkter som till slut hamnar i det Svanenmärkta Huset. Licensinnehavaren ska ha rutiner för materialhantering som alla UE ska följa.

 • Licensinnehavaren ansvarar för att se till att produkter som byggs in i det Svanenmärkta huset är registrerade i husproduktportalen. Producenten/tillverkaren av en produkt som ska användas i ett Svanenmärkt hus ska registrera produkten i Svanens husproduktportal. Varje produkt måste registreras med korrekta Svanenbilagor och eventuellt BVD/säkerhetsdatablad/certifikat (beroende på krav).

 • Hissar, inklusive inredning, deklareras som en ”sammansatt produkt” i Husproduktportalen. Vilka inredningar som är okej ska stå specificerat i produktbeskrivningen.

  (Uppdaterat 2020-02-26)

 • Ja, en tvättstuga omfattas av samtliga krav. Proffsmaskiner som oftast finns i tvättstugor är inte med i energimärkningsdirektivet och omfattas därför inte av O6, men däremot av O23.

Husproduktportalen, materialtillverkare

 • Det är kostnadsfritt för tillverkare att registrera produkter i husproduktportalen. För att få inloggningsuppgifter till portalen ska ett underskrivet användaravtal skickas till hus@svanen.se. Avtalet och mer information om husproduktportalen finns här: www.svanen.se/material 

 • Nej, Svanenmärket får inte användas för listade produkter. Det är heller inte tillåtet att säga eller på något sätt låta påskina att produkten är Svanenmärkt. En Svanenmärkt produkt har genomgått en mer omfattande granskning gällande både innehåll och produktion än de som endast granskas genom husproduktportalen. Läs mer om marknadsföring och skillnaden mellan Svanenmärkta och listade produkter i dokumentet "Generella instruktioner för portalanvändare".

 • Approved: Produkter som är Svanenmärkta hamnar automatiskt i Svanens husproduktportal med statusen Approved och med logotypen för Svanenmärket. Användning av Svanenmärkta produkter premieras med poäng för de som har licens för Svanenmärkta hus.

  Request for application: Produkten är registrerad men inte deklarerad. Dessa produkter visas endast för producenten.

  Application registered: Den här statusen finns på de produkter som tillverkaren har lagt till i byggvarudatabasen. Produkten är registrerad och deklarerad men är ännu inte granskad av Svanen. Dessa produkter visas endast för producenten.

  Denied: Produkten uppfyller inte kraven för att ingå i en Svanenmärkt byggnad. Dessa produkter visas endast för producenten.

  Listed: Dessa produkter är granskade av oss och uppfyller kraven för att användas i Svanenmärkta byggnader.

  Listed with remarks: Samma som ovan. I vissa fall finns dock restriktioner på hur vissa produkter får användas, exempelvis “får bara användas utomhus”. Dessa produkter får enbart användas med restriktionerna uppfyllda och projektets handläggare på Svanen ska kontaktas innan produkten används.

  Cancelled by client: Produkten är borttagen på efterfrågan av producenten. Till exempel om den utgått ur sortimentet. Dessa produkter visas endast för producenten.

  Cancelled by Nordic Ecolabelling: Produkten omfattas inte av Svanens materialkrav för registrering i Svanens husproduktportal. Dessa produkter visas endast för producenten.

  (Uppdaterat 2022-08-02)

 • ”Multiple Declaration” är ett verktyg i portalen som hjälper producenten att deklarera bilagor till flera likadana produkter samtidigt. Producenten kan registrera flera produkter och sedan göra deklarationen en gång för samtliga produkter. Det krävs dock att produkterna har samma produktkategori (byggprodukt eller kemisk produkt). Vid frågor kontakta hus@svanen.se.


  (Uppdaterad 2022-08-02)

 • Nej. Svanen har inga krav på att våra produkter måste vara registrerade i andra miljöcertifieringssystem. De produkter vi ställer krav på ska dock vara registrerade i vår husproduktportal. Läs mer på Svanens material.

 • Nej. Vi vill uppmuntra tillverkare att registrera sina produkter i andra miljöbedömningssystem eftersom det fungerar som ett bra komplement till Svanens materialkrav, men det är inget obligatoriskt för att få användas i Svanenmärkta hus.

 • För vissa produkter kräver vi BVD utöver Svanenbilagan. Bedömningsmallen ”BVBs riktlinjer för bedömning” går bra att använda. Den mallen är utformad utifrån en BVD3 men är mer utförlig. Anledningen att vi vill ha en BVD för byggprodukter är för att vi vill försäkra oss om att produkten är korrekt deklarerad.

 • Eftersom det registreras många produkter varje dag granskar vi i mån av tid, men vi prioriterar alltid de produkter som efterfrågas av projekt.

  (Uppdaterat 2020-02-26)

 • Om ni som leverantör kommer att sälja tillverkarens produkter under eget varumärke kan ni registrera produkter i husproduktportalen. Då är det ni som ansvarar för att skicka in avtalet till hus@svanen.se och ladda upp all nödvändig dokumentation. Däremot är det tillverkaren som behöver fylla i och signera bilagorna, varvid ni laddar upp dem i husproduktportalen. Detta för att det är tillverkaren som vet vad produkten innehåller och kan intyga att den uppfyller våra krav.

 • Ja, om deklarationen blir densamma. OBS! att för t.ex. träsbaserade skivor kan emissionerna av formaldehyd skilja sig beroende av tjockleken.

 • Granskningen av dessa produkter sker endast med avseende på tillsatsmedel i betongen oavsett härdad eller ohärdad samt andra produkter som kravställs för prefabricerade element. Tillsatsmedel och ingående komponenter ska deklareras i en excelfil med namn och funktion samt tillverkare. När excelfilen är inskickad kommer vi kontrollera att alla ingående produkter klarar de krav som vi ställer på respektive produkt. Detta kan vi kontrollera om ingående produkter redan finns listade i Svanens husproduktportal, alternativt att vi återkommer till er för att samla in den information som vi behöver. Vid funderingar kontakta hus@svanen.se som också tillhandahåller exceldokumentet.

  (Uppdaterat 2022-08-02)

 • Nej. 

 • När en tillverkare får tillgång till husproduktportalen så är deras användande av den begränsat till de egna produkterna. Man kan inte se andras produkter. Det är endast licensinnehavare som har tillgång till att söka efter de Listade produkterna som registrerats i portalen.

  (Uppdaterat 2020-02-26)

 • Det är ej tillåtet att i text eller bild påskina att den listade produkten är Svanenmärkt. Logotypen för Svanenmärket får inte under några omständigheter användas på listade produkter.

  Det är stor skillnad på Svanenmärkta produkter och produkter som är listade i Svanens  husproduktportal. En produkt som är listad i Svanens husproduktportal är tillåten att användas i Svanenmärkta byggnader. Husproduktportalen är ingen generell miljöbedömning av produkter, utan ett verktyg för våra licensinnehavare för att kunna se om produkter som Svanen ställer krav på i Svanenmärkta byggnader är accepterade. Att lista produkter i portalen innebär alltså inte att de blir Svanenmärkta.

  (Uppdaterad 2022-08-02)

 • Produkter som är Svanenmärkta hamnar automatiskt i Svanens husproduktportal med statusen Approved och med logotypen för Svanenmärket. Användning av Svanenmärkta produkter premieras med poäng för de som har licens för Svanenmärkta hus.

  Att Svanenmärka en produkt innebär att den lever upp till högt ställda miljökrav och har en låg miljöbelastning. Kraven är utformade ur ett livscykelperspektiv för respektive produkttyp. Produkterna genomgår en oberoende tredjepartgranskning för att säkerställa att de är ett bättre miljöval än andra produkter på marknaden.

  Det är bara vissa produkter som går att Svanenmärka. På byggområdet finns det Svanenmärkta bygg- och fasadskivor, fönster och ytterdörrar, golv, inomhusfärg, kemiska byggprodukter (lim, spackel, fog, utomhusfärg), beständigt trä för utomhusbruk, möbler och inredningar samt utemöbler och lekredskap. Mer om Svanenmärkning av dessa produkter finns på www.svanen.se under ”våra krav” där det går att välja den specifika produktgruppen. 

  (Uppdaterad 2022-08-02)

 • Nej. 

 • Tänk på att produkter kan användas av projekt även om den utgått från ert sortiment. Avvakta därför med att be om att en produkt ska tas bort tills den är helt borta från marknaden. Kontakta oss på hus@svanen.se för att få hjälp att ta bort produkter.


  (Uppdaterad 2022-08-02)

 • All information som skickas in från producenter och leverantörer behandlas av Nordisk Miljömärknings medarbetare med sekretess och kommer inte lämnas ut om inte producenten önskar så. Den information som skickas in är endast synlig för medarbetare på Nordisk Miljömärkning och används endast som bedömningsunderlag.


  (Uppdaterad 2022-08-02)

Obligatoriska krav

O2 Ansvar för Svanenmärkningen

 • Dokumentationen ska innehålla entreprenör, byggherre, entreprenadform, Svanenansvarig centralt hos licensinnehavaren och på byggarbetsplatsen, ansvarig för dokumentation, i vilken utsträckning underentreprenörer används (räcker med information om vilka områden som UE används). Beskrivning om hur licensinnehavaren tar ansvar för byggprocessen och hela Svanenmärkningen.

O5 Styrning av belysning

 • Konstverksbelysning i trapphus är undantaget kravet på behovsstyrning.
  (2020-04-29)

 • All utomhusbelysning, förutom på privata balkonger, altaner eller terrasser. Även lampor vid privata förråd, entréer osv. I flerbostadshus ska all inomhusbelysning i allmänna utrymme ha behovsstyrning. I förskolor och skolor ska all inomhusbelysning ha behovsstyrning, bortsett från bänk- eller arbetsplatsbelysning. Se även kriteriedokumentet.

  (2020-02-26)

 • Ja. 

O7 Möjlighet till källsortering

 • Det är okej att ha färre fraktioner i pentryt om det finns minst fyra i det gemensamma köket.

  (2020-04-29)

O9 Radon

 • Ja, det stämmer. Vattentätt = Lufttätt = Radontätt.

 • Nej, vid radonsäkert utförande behövs ingen riskanalys i form av markundersökningar osv. Däremot ska det skickas in ett PM med beskrivning av varför man valt att bygga radonsäkert/inte gjort en markundersökning, samt information om utförandet.

O10 Fuktförebyggande arbete

 • Den fuktsakkunniga behöver inte vara på plats i projektet hela tiden och t.ex. utföra mätning, men den ska vara ansvarig för att följa upp fuktsäkerhetsplanen, med bland annat fuktronder etc. En person på byggarbetsplatsen kan vara fuktansvarig och ansvara för att följa upp fuktsäkerheten i det dagliga arbetet.

  (Uppdaterat 2020-04-29)

 • Det stämmer. Även om kravet inte uttryckligen säger att en fuktsäkerhetsprojektering ska göras har vi tagit för givet att det görs, eftersom det annars är svårt att ta fram en relevant fuktplan, precis som du skriver. Vi har valt att formulera dokumentationskravet som att det räcker med att skicka in fuktplanen, eftersom vi vill se hur fuktsäkerhetsarbetet omsätts i produktionen.

  (Uppdaterad 2020-04-07)

 • Det stämmer delvis. Vi har dock också godtagit att det finns en intern fuktsäkerhetsansvarig på plats på projektet, som kan utföra fuktronder osv, så länge den fuktsakkunnige är den som i slutändan kontrollerar att fuktplanen följts. Att vi godtagit den lösningen är för att många tar in konsulter som fuktsakkunniga, eller har centrala personer inom organisationen med denna roll, och de har inte möjlighet att vara ute i projektet hela tiden.
  (Uppdaterad 2020-04-07)

 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet av fuktsäkerhetsarbete, exempelvis genom ett CV eller arbetsgivarintyg.

O11 Ventilation

 • I bakgrundsdokument står följande: ”Delkravet innebär att det ska finnas behovsstyrd ventilation i skolor och förskolor. Det är lokaler där variationen är stor mellan närvaro/frånvaro och mellan låg/hög belastning. Med behovsstyrd ventilation ventileras ett rum eller en lokal precis så mycket som behövs vilket innebär möjligheter till energieffektiviseringar.”

  Vi menar att ventilationen är automatiskt behovsstyrd då det finns automatisk flödesreglering med avseende på föroreningsgrad. Det vill säga att vi godkänner allt från tidsurreglering till avancerade CO2- och närvarosensorer.

  (2020-04-29)

O13 Dagsljus

 • Ja, om projektet kan redovisa ett skriftligt utlåtande om avsteg från dagsljuskravet från kommunen kan vi godta detta. Notera att det måste framgå att man gjort en bedömning av dagsljusberäkningar för det specifika projektet och är medveten om att samtliga lägenheter inte når upp till kraven om dagsljusinsläpp. Enbart bygglov eller startbesked räknas inte som ett utlåtande om avsteg.

   

  (Uppdaterat 2020-04-07 och 2021-09-22)

   

 • Ja, det finns ingen sådan begränsning. Dock måste det finnas en tydlig arkitektonisk gräns där den ”fiktiva väggen” ska ritas upp. Vid osäkerhet, kontakta handläggare på Svanen. Arkitektoniska zoner räknas inte till sådana avgränsningar.

  (Uppdaterat 2020-04-07)

 • Ja, men om reflektansen på golvet över 35 % används i en dagljusberäkning  ska dokumentation  från golvtillverkaren som styrker detta skickas in. Detta gäller även andra ytors reflektansvärden om de överstiger schablonvärden i kriteriedokumentets bilaga 5.

 • Om detaljplanen har antagits eller planeras att göra det inom de närmaste fem åren måste byggnaderna i omgivningen räknas med.

 • Nej. 

 • Vi vill alltid se verifikat på fönstrens LT-värde om det ligger över våra schablonvärden, d.v.s. över 65 %.

 • Eventuella rörliga solskydd får försummas om dessa går att dra undan så att de ej påverkar dagsljuset negativt.

 • Ja.

  (Uppdaterad parentes i frågan 2020-04-29)

 • Nej, endast klassrum där den huvudsakliga undervisningen äger rum.

  (2020-02-26)

 • Alla hemrum/hemvister ska uppfylla dagsljuskravet. Det som i kravet benämns ”allrum/lekrum” ska tolkas som hemvist - alltså det rum där barnen spenderar merparten av sin tid.

  (2020-02-26)

O14 Emissioner av formaldehyd

 • Nej, däremot omfattas limträskivor.

 • Garderober omfattas endast av detta krav om de är tillverkade av trä eller träbaserat material och de ska då uppfylla krav på träslag (O27) och krav på emissioner av formaldehyd (O14).

 • Ja. EN 12460-3 är ett nytt namn och en uppdaterad metod för testmetoden EN 717-2. Kravgräns 3,5 mg/m2/h. (Svanens kravgräns för andra träbaserade skivor blir halva E1, dvs 1,7 mg/m2h.

  Andra testmetoder där det saknas kravgräns/standard i kriteriedokumentet:

  • EN 120 (MDF 8mg/100g och 4mg/100g för andra skivor)
  • EN 717-2 (MDF 3,5 mg/m2/h och 1,7 mg/m2/h andra skivor)

  (2020-02-26)

O15 Materiallista och loggbok

 • Allt förutom det som faller under bagatellgränsen, dvs. de som listas i kapitel 4 i kriterierna. Se även produktmatrisen

 • Materiallistan är till för att vi ska kunna granska alla produkter som byggts in i den Svanenmärkta byggnaden. Tanken med loggboken är att den ska följa med till förvaltningen. Den ska kunna användas vid t.ex. renovering för att det ska vara möjligt att spåra material eller ämnen som i framtiden kan visa sig vara problematiska och kunna saneras. Loggboken och materiallistan kan vara en integrerad lista. Vill man dela på dem ska loggboken, förutom produktnamn, tillverkare och produkttyp, innehålla ungefärlig placering i byggnaden och huvudsaklig beståndsdel (krav på huvudsaklig beståndsdel gäller alla produkter utom kemiska produkter).

Materialkrav, allmänt

 • Vi ställer enbart krav på stål i fönster och ytterdörrar tillverkade i icke förnybart material (se krav O25). I annat fall ställer vi inte krav på stålkonstruktioner eftersom de i princip alltid köps som prefabricerade/färdigmålade från fabrik.

 • Garderober omfattas endast av detta krav om de är tillverkade av trä eller träbaserat material och de ska då uppfylla krav på träslag (O27) och krav på emissioner av formaldehyd (O14).

 • Konstgräs omfattas bara av O15, inte av materialkraven.

O16-O21 Kemiska produkter

 • Nej. För cement, betong, murbruk och putsbruk gäller kraven på kemiska produkter för eventuella kemiska tillsatsmedel. För att kunna granska de behöver vi bilaga 7 från producenten och säkerhetsdatablad enligt gällande lagkrav i ansökningslandet. Detta ska deklareras i Svanens husproduktportal. Vi tillämpar full sekretess och de kan skicka dokumentationen direkt till oss om de inte vill dela med sig av informationen till andra.

 • Nej. 

 • Vi ställer inte krav på brandskyddsimpregnerat trä om det levereras färdigt från fabrik. Om det däremot behandlas på plats omfattas det av samma krav som en kemisk produkt. I de fall man kapar brandskyddsimpregnerat virke och behöver behandla ändarna räknas det in under bagatellgränsen som förbättringsmålning. Däremot får det inte bestå av något träslag upptaget på listan över förbjudna träslag (se krav O27).

O22 Exkluderade ämnen i byggprodukter, byggvaror och material

 • Driftsutrymmen där obehöriga inte äger tillträde (ex; fläktrum, undercentral, hisschakt,maskinrum, elcentral).

 • Vi ställer enbart krav på stål i fönster och ytterdörrar tillverkade i icke förnybart material (se krav O25). I annat fall ställer vi inte krav på stålkonstruktioner eftersom de i princip alltid köps som prefabricerade/färdigmålade från fabrik.

 • Vi ställer inte krav på brandskyddsimpregnerat trä om det levereras färdigt från fabrik. Om det däremot behandlas på plats omfattas det av samma krav som en kemisk produkt. I de fall man kapar brandskyddsimpregnerat virke och behöver behandla ändarna räknas det in under bagatellgränsen som förbättringsmålning. Däremot får det inte bestå av något träslag upptaget på listan över förbjudna träslag (se krav O27).

 • Nej. 

 • Nej. 

O23 Nanopartiklar och antibakteriella tillsatser i byggprodukter och byggvaror

 • Nej, eftersom de faller under samma produktkategori som brandgasventilatorer som inte heller omfattas.

 • Med det avses ventilation för tilluft till boendeenheterna. Dessa delar omfattas av O23.

 • Endast de kategorier av vitvaror som listas i O6 (energiklassningskravet) ska deklareras för antibakteriella tillsatser. Observera att O23 även gäller proffsmaskiner av dessa kategorier.

  (2020-02-26)

O24 Ytskikt på golv, tak och väggar

 • Nej. Plastdistanser står specificerade under bagatellgränsen och omfattas alltså inte av våra krav.

 • Nej. 

 • Nej, det är inte tillåtet att använda PVC-lister. Förbudet mot invändiga ytskikt i PVC i krav O24, även galler invändiga ytskiktsprodukter som lister, dörrar, socklar och innerdörrar.

O25 Fönster och ytterdörrar i icke-förnybart material

 • Vi ställer enbart krav på stål i fönster och ytterdörrar tillverkade i icke förnybart material (se krav O25). I annat fall ställer vi inte krav på stålkonstruktioner eftersom de i princip alltid köps som prefabricerade/färdigmålade från fabrik.

O26 Koppar i tappvattenledningar och som fasad- och takmaterial

 • Ja, vi tillåter koppar i avloppsvärmeväxlare, synliga rörförläggningar/rördragningar och vattenarmaturers anslutningsledningar.

O27 Träslag som inte får användas i Svanenmärkta byggnader

 • Garderober omfattas endast av detta krav om de är tillverkade av trä eller träbaserat material och de ska då uppfylla krav på träslag (O27) och krav på emissioner av formaldehyd (O14).

 • Vi ställer inte krav på brandskyddsimpregnerat trä om det levereras färdigt från fabrik. Om det däremot behandlas på plats omfattas det av samma krav som en kemisk produkt. I de fall man kapar brandskyddsimpregnerat virke och behöver behandla ändarna räknas det in under bagatellgränsen som förbättringsmålning. Däremot får det inte bestå av något träslag upptaget på listan över förbjudna träslag (se krav O27).

O28 Träråvaror

 • 100 % PEFC Certified = 100 % certifierat 
  X % PEFC Certified = X % certifierat (oftast minst 70 %)

  FSC 100 % = 100 % certifierat
  FSC Mix Credit = 100 % certifierat 
  FSC Mix X % = X % certifierat 
  FSC Mix = minst 70 % certifierat (räknas som 70 %).

  (Fråga förtydligad 2020-04-29)

 • Nej. 

 • Det stämmer. Säljer ni en icke certifierad produkt så går det inte längre att kalla den för certifierad, även om ert företag är det. Det är därför väldigt viktigt att kedjan inte bryts, och om den gör det är det väldigt viktigt att det finns dokumentation som styrker att trävarorna är certifierade. Fakturan är mycket viktig eftersom det alltid framgår där om träet som säljs är certifierat. Läs mer i krav O28 om hur dokumentationen ska se ut.

 • Nej. 

  (2020-02-26)

O29 Beständigt virke för utomhusbruk

 • Nej, virke impregnerat med tungmetaller och/eller biocider är inte tillåtet i Svanenmärkta byggnader, komplementbyggnader eller andra konstruktioner. Men det kan göras undantag i vissa konstruktioner. Se krav O29 för detaljer. Undantag ska alltid godkännas av handläggare på Svanen.

O30 Lufttäthet

 • Man ska följa standarden SS-EN ISO 9972:2015 (som ersatt SS-EN 13829).

O34 Besiktning av färdig byggnad

 • Besiktningen ska genomföras av oberoende tredje part med relevant kompetens. Om detta kan styrkas för företagets egen besiktningsman får han utföra besiktningen.

Poängkrav

P1 Energitillskott från lokal energikälla eller energiåtervinning

 • Ja. 

 • Nej, faktiska solceller måste installeras för att projektet ska få poäng.

P2 Individuell mätning av tappvärmevatten

 • Syftet med kravet är att det ska vara möjligt att följa användningen löpande och kunna förändra sitt beteende utefter det. Därför räcker det inte med att det står på hyresavin. Det är däremot okej om det finns en app/hemsida där detta kan följas löpande. Displayer för varje boendeenhet behöver inte tillhandahållas. Den boende ska kunna se sin förbrukning minst dygnsvis om ni väljer att gå på den första punkten i kravet, eller månadsvis om ni väljer den andra punkten i kravet.

P3 Beräknade VVC-förluster

 • Vilken metod som helst för beräkning är ok.

P4 Energieffektiva vitvaror

 • Jo, man kan få en poäng för kyl och en poäng för frys separat men även för kombinerad kyl/frys (förutsatt att samtliga produkter inom varje kategori är av bästa energiklass).

  (2020-04-29)

P5 Energieffektiva sanitetsarmaturer

 • För att ta poäng måste produkterna vara märkta enligt SS 820000:2010. Om en tillverkare säljer produkter som i Sverige har energimärkning men i Finland säljs under ett annat namn och utan energimärkning måste de bevisa att produkterna är samma.

P8 Ljudmiljö

 • Luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudtrycksnivå inomhus från installationer, ljudisolering mot yttre ljudkällor samt absorptionsmängd i trapphus.

P13 Materialåtervinning av byggavfall

 • Det spelar ingen roll så länge enheterna används konsekvent.

 • Ja. Avsikten med poängkrav P13 är att minska energiåtervinningen (förbränning) och stimulera materialåtervinning. Dock är dock svårt att genomföra i praktiken delvis p.g.a. den lagstiftning som finns för träfraktionen i Sverige idag. I stort sett förbränns allt träavfall i Sverige (och Norden) idag, det beror delvis på att trä för tillverkning av träfiberskivor är så pass billigt att man inte behöver materialåtervinna, samt att plast och trä efterfrågas för energiutvinning till fjärrvärme. Det skulle naturligtvis vara möjligt för licenssökaren att skriva avtal med avfallsentreprenör och sortera för materialåtervinning, men i slutändan har denne ändå inte styrbarhet på att detta verkligen görs. På grund av ovan nämnda orsaker finns det få incitament för en avfallsentreprenör att materialåtervinna trä. Som bakgrund till poängkravet finns även EU:s återvinningsmål för byggavfall som är satt till 70 % till år 2020, vilket får ses som överordnat våra krav och förhoppningsvis ändå kommer att styra mot ökad materialåtervinning. Vi har därför tagit beslut om att godta att trä räknas in i andelen som sorteras med ”den goda avsikten” att det ska materialåtervinnas, trots att detta sällan görs.

 • Ja, eftersom det klassas som byggavfall enligt avfallsdirektivet.

P14 Gröna grepp

 • Vi vill se en genomtänkt åtgärd där ni kan motivera hur åtgärderna på ett positivt sätt påverkar förekomsten av ekosystemtjänster eller social hållbarhet i området. Motiveringen ska vara välgrundad och gärna gjord av en expert på området såsom en landskapsarkitekt eller liknande. Läs mer i kriteriedokumentets bilaga 14.

 • Ja, om det finns cykelparkeringar (cykelrum och/eller ramlås). Bara garage räknas inte som cykelparkering, vilket även gäller för småhus.

 • Ja, för att få poäng för ”Lokalt omhändertagande av dagvatten”. För att få poäng för gröna tak och fasader måste respektive ytor uppnå minst 10 % av den samlade tak och fasadytan av byggprojektet.

 • Nej, några träd som man planerat är inte tillräckligt. Inledningsvis i krav P14 står ”Nytänkande och innovativa åtgärder i byggprojekt”. Det ska vara genomtänkt vilka arter planteras och vilken typ av miljö skapas för att lockas till insekter eller erhålla artrikedom som normaltvis inte finns i ett nybyggt område. Läs mer i kriteriedokumentets bilaga 14.

 • Ja. Laddplatserna som projektet tar poäng för måste dock byggas under projektets gång. Det räcker inte att det planeras att byggas i exempelvis nästa etapp.

 • Nej, det finns inga avståndskrav, men det ska vara rimligt och smidigt att använda för de boende.