English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Remiss e-handelstransporter

E-handelstransporter

Remiss av förslag till reviderade kriterier för e-handelstransporter.

Nordisk Miljömärkning ger er möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkta e-handelstransporter. Dina synpunkter är viktiga för slutresultatet och för märkningens genomslag på marknaden. Alla personer, företag och institutioner som är intresserade i utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Svanenmärkta e-handelstransporter kan lämna remissvar. Vi är tacksamma om ni skickar informationen om denna remiss vidare till andra som den kan beröra.

Kriterieförslaget kan laddas ned i PDF-format här nedanför. Vi ser fram emot era synpunkter senast den 31 augusti 2022.

Webbinar
Nordisk Miljömärkning kommer vid två tillfällen hålla ett webinarium där vi presenterar kriterieförslaget och svarar på frågor:

 •  20 juni kl 13.00 -14.30 (på svenska/skandinaviska)
 •  19 augusti kl 9.00- 10.00 (på engelska)

Varmt välkomna att delta. Anmäl er med ett mail till maria.forsberg@svanen.se.

Svanenmärkningen är Nordens officiella tredjepartsmärkning med granskning av kravuppfyllnad som erbjuder:

 •  Konsumenter ett välkänt, hållbart och trovärdigt val av leverans.
 •  Transport- och logistikaktörer ett trovärdigt och synligt kvitto på det egna hållbarhetsarbetet.
 • E-handelsbolagen ett stöd i det egna hållbarhetsarbetet och en trovärdig märkning att kommunicera i sin check-out.

Svanenmärkningen är det naturliga valet för dem som har högre ambitioner och vill vara bland de allra bästa i sin bransch genom att märkningen:

 • Ställer krav på klimat- och miljöprestanda men även sociala krav.
 • Tar ett helhetsgrepp genom krav på transporteffektivitet, hög takt i elektrifieringen samt hög andel hållbara förnybara drivmedel.
 • Adresserar viktiga frågor som samordning, intermodala transportlösningar och lite längre tid i logistiksystemet för att skapa förutsättningar för ökad hållbarhet.

Särskilt fokus All input ni har på förslaget till kriterier är värdefull, särskilt med tanke på att det är första versionen av kriterierna. Men vi har lyft fram några områden som vi särskilt ber om kommentarer på:

 • E-handelstransporter och transporter av annat gods (stycke- och partigods) transporteras mer eller mindre integrerat. I bilaga 3 finns de allokeringsprinciper som ska användas för att så långt möjligt särskilja e-handelstransporterna.
 • Vissa krav behöver differentieras beroende på nationell täckning. Att leverera i glesbygd och i nordliga delar innebär större utmaningar vad gäller elektrifiering och förnybara drivmedel. Därför anger bland annat krav O11 olika gränsvärden beroende på täckning av landet.
 •  Ett enkelt beräkningsverktyg har tagits fram, STEP, där drivmedelsvolymer (på komponentnivå), antal sändningar samt värde på e-handelsleveransernas genomsnittliga fraktdragande vikt matas in vid ansökningstillfället och därefter årligen. STEP används för att visa kravuppfyllnad av krav O5-O7 och i bilaga 2 finns instruktioner och regler för användande. Nordisk Miljömärkning ser mycket gärna att remissvar lämnas även på på beräkningsverktyget STEP och bilaga 2.
 • Förnybara drivmedel ska vara tillverkade av hållbar råvara, se krav O8, och palmolja och PFAD utesluts därför per idag. PFAD från palmoljeproduktion bedöms som en restprodukt av finska myndigheter. Det betyder att i Finland kan biodiesel (inklusive låginblandning i fossil diesel) innehålla PFAD i större utsträckning. Kommenterar både på kravet och hur det bör dokumenteras önskas särskilt.
 • Även om Svanenmärket är mycket välkänt bland konsumenter i Norden ska märket i checkouten följas av en kort definition och förklaring av vad en Svanenmärkt e-handelsleverans innebär, se krav O19.

Dokument för nedladdning:

Förslag till nya kriterier (svenska)
Förslag till nya kriterier (engelska)
Bakgrund till förslaget (svenska)
Bakgrund till förslaget (engelska)
Beräkningsark STEP

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber, version 3.0 kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Sänd in kommentarerna till oss via svarsformuläret på vår hemsida, per post eller till remiss@svanen.se.
Vid frågor, var god kontakta Sara Bergman, kriteriechef (sara.bergman@svanen.se eller tfn: 076 94864 58)

Vad händer sedan?

Efter avslutad remissperiod kommer remissvaren sammanställas och utvärderas. Därefter kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till nationella nämnder innan slutligt beslut i den
Nordiska Miljömärkningsnämnden.

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.


Maria Forsberg, produktspecialist e-post: maria.forsberg@svanen.se
Miljömärkning Sverige

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas