Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
Bild för produktgrupp, kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter 090

Produktgruppen innehåller alla typer av produkter som omfattas av EU: s kosmetikförordning, t.ex. produkter för hud- och hårvård, solskyddsmedel och dekorativ kosmetika. Dessutom är det möjligt att Svanenmärka produkter för djur, sexprodukter vars sammansättning liknar kosmetiska produkter och våtservetter. Produkter som omfattas av biocidförordningen kan inte Svanenmärkas.

De ämnen som ingår i en Svanenmärkt kosmetisk produkt måste leva upp till strikta miljö- och kemiska krav. Detta innebär att användningen av ett antal läkemedel är förbjuden. Dessutom finns det krav på utformningen av förpackningen för att både begränsa materialförbrukningen och slöseriet med produkterna.

Kraven inkluderar:

* Miljöegenskaper (nedbrytbarhet, bioackumulering och toxicitet för vattenlevande organismer) hos de kemiska ämnena som används.

* Ingen användning av ämnen klassificerade som cancerframkallande, mutagena, reproduktionsskadliga eller allergiframkallande.

* Ingen användning av ämnen på EU: s lista över ämnen som misstänks vara hormonstörande.

* Ingen parfym i baby- och babyprodukter.

* Förpackningsvolym och tömningsgrad för olika typer av förpackningar.

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

 • 28 februari – 29 april 2024

  Under remisstiden ger Nordisk Miljömärkning dig möjlighet att kommentera vårt förslag till nya kriterier för kosmetiska produkter.

  Läs mer här.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Kriteriedokumentet för kosmetika är ett samlingsdokument för varugrupperna:
   

  • Schampo, balsam, tvål och tandkräm
  • Solskyddsmedel och efter sol-produkter
  • Våtservetter
  • Övriga kosmetiska produkter
  • Produkter utanför Kosmetikaförordningen
    

  Om flera produkter inom samma varugrupp tillverkas på samma produktionsställe, betraktas de som en enda licens. Ansökningsavgifter betalas per licens medan årsavgiften betalas för alla licenser i produktgruppen.
   

  Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 812 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 406 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning för den del som överstiger 50 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 812 EUR per recept. Övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR.
  4–8 timmar 812 EUR.
  8 eller fler timmar 1 625 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 778 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 389 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning för den del som överstiger 50 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 778 EUR per recept. Övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta kosmetiska produkter

  3.14 ⇛ 3.15: Förlängning av kriteriernas giltighetstid 

  Den 12 mars 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att förlänga kriterierna till 2026-06-30 för rinse-off och 2026-12-31 för leave-on för att säkerställa en tillräckligt lång tidsmässig överlappning med den kommande generation 4 av kriterierna. Den nya versionen heter 3.15.

  3.13 ⇛ 3.14: Justering av krav 

  Justering av krav O4 där förtydligande har gjorts: den högsta tillåtna halten av amidoamin i undantaget från förbudet mot sensibiliserande ämnen beror på betainråvarans aktiva innehåll.

  Den nya versionen heter 3.14 och är giltig till och med den 31 december 2024. 

  3.12 ⇛ 3.13: Justering av krav 

  • Krav O13: Förbudet mot konserveringsmedel, antibakteriella desinfektionsmedel och antimikrobiella medel för andra ändamål än att konservera själva produkten slopas
  • Krav O5: silver, kolloidalt silver och nanosilver får inte längre ingå i produkten
  • Vidare får produkter som marknadsförs som antibakteriella, antimikrobiella, antiseptiska och/eller desinficerande inte längre Svanenmärkas

  Den nya versionen heter 3.13 och är giltig till och med den 31 december 2024. 

  3.11 ⇛ 3.12: Justering av krav 

  Justeringen innebär en förlängning av undantaget för titandioxid (i krav O4). 

  Den nya versionen heter 3.12 och är giltig till och med den 31 december 2024. 

  3.10 ⇛ 3.11: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Följande krav har justerats:

  • O5 Ämnen som inte får ingå i produkten: Undantag för filmbildande ingredienser för solskyddsprodukter.
  • O18 aNBO och anNBO samt O19 Kritisk utspädningsvolym (CDV): Fasta schampo- och balsamprodukter samt duschcreme i fast form ska uppfylla gränsvärdena för rinse off-produkter.

  Kriteriernas giltighetsperiod förlängdes med 12 månader. Den nya versionen, 3.11, är giltig till och med den 31 december 2024. 

  3.9 ⇛ 3.10: Justering av krav

  Följande krav har justerats:
  • O4 Klassificering av ingående ämnen. Ett tidsbegränsat undantag för titandioxid har införts.
  • O5 Ämnen som inte får ingå i produkten: antibakteriella, desinficerande och antimikrobiella ämnen (utom konserveringsmedel) lades till i förteckningen över förbjudna ämnen för förtydligande (ämnena exkluderades redan genom krav O13).
  • O13 Konserveringsmedel och antibakteriella ämnen justerades för förtydligande.
  • O32 Informationstext. Specifika produkter justerades så att våtservetter märkta i enlighet med EU:s engångsplastdirektiv undantas från kravet.

  Den nya versionen, 3.10, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  3.8 ⇛ 3.9: Justering av krav

  Justering av krav O5 Ämnen som inte får ingå i produkten. Den nya versionen, 3.9, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  3.7 ⇛ 3.8: Justering av krav

  Justering beträffande innehåll av aluminium i olika produkttyper. Den nya versionen, 3.8, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  3.6 ⇛ 3.7: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Följande krav har justerats:

  • O4 - Sensibiliserande amidoamin godkänns som en förorening i Cocamidopropyl Betaine 
  • O5 - Organiska UV-filter TBPT och MBBT undantas från förbud av nanomaterial. Vidare preciserades det i bakgrunden att Amorph Silica (SAS) betraktas som nanomaterial enligt SCCS:opinion och undantas inte från förbud mot nanopartiklar.
  • O11 - Kravet på metaller i färgämnen.

  Dessutom har giltighetstiden för kriterierna förlängts med 24 månader.

  Den nya versionen, 3.7, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  3.5 ⇛ 3.6: Justering av krav

  pH-intervallet för claimet "mild" för tandkräm har justerats. Samtidigt har bilaga 5 förtydligats. Den nya versionen, 3.6, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  3.4 ⇛ 3.5: Justering av krav

  Krav O22 (Aroma och FL-nummer i tandkräm och munprodukter), O30 (Dokumentation av ekologiska råvaror) och bilaga 8 (claim mild/skonsam) samt bakgrundstext till O20 har ändrats.  Den nya versionen, 3.5, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  3.3 ⇛ 3.4: Justering av krav

  Krav O29 Doseringsanordning och tömning samt bilagorna 1 och 2 har ändrats. Några redaktionella rättelser har även gjorts i såväl den svenska som den engelska versionen. Den nya versionen, 3.4, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  3.2 ⇛ 3.3: Utvidgning av kriterierna

  Kriterierna har utvidgats med sexprodukter. Kravet återfinns under avsnittet "Produkter som inte ingår i Kosmetika- förordningen": O25b Sexprodukter. Den nya versionen, 3.3, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav

  • O26 Mängden emballage: En ny förpackningskategori för plastemballage under tryck har lagts till. Bilaga 2 är rättad.
  • O34 Claim mild/skonsam: Texten har förtydligats i kravet och i Bilaga 8.
  • O43 Retursystem: Kravet har tagits bort.

  Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  O5 Ämnen som inte får ingå i produkten: Små mängder av BHT tillåts i parfymer. Flera fel rättade i både den svenska och den engelska versionen. Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Den nya generationen kriterier, 3.0, publicerade den 8 november 2016 och är giltig t.o.m. 31 december 2021.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information