English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Färgburk med målarpensel i

Färger och lacker 096

Med lång hållbarhet och stränga kvalitetskrav bidrar Svanenmärkta färger och lacker till att minska resursanvändningen. De främjar cirkulär ekonomi och minskar klimatpåverkan från färger och lacker. 

I produktgruppen ingår inom- och utomhusfärger och -lacker, träbets, träolja och liknande produkter. Dessutom kan färger, lacker och rostskyddsfärg för industri och infrastruktur Svanenmärkas. 

Kraven omfattar bland annat: 

 • Test av kvalitet, livslängd och effektivitet. 
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier. Till exempel stränga krav på ämnen som klassificeras som cancerframkallande eller som kan skada arvsmassan eller fortplantningsförmågan. Det finns också ett förbud mot ftalater samt problematiska ämnen såsom hormonstörande och misstänkt hormonstörande ämnen på aktuella listor från EU och nationella myndigheter. 
 • Gränsvärden för utsläpp av skadliga ämnen.  
 • Gränsvärden för utsläpp av växthusgaser från råvaror med hög klimatpåverkan såsom titandioxid och cement/hydrauliska bindemedel.
 • Användning av återvunna material i förpackningar. 
 • Användning av förnybara råvaror som kommer från hållbart producerade och kontrollerade källor. 
 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Avgifter utgår enligt prislistan nedan. Undantag gäller Inomhusfärger och -lacker och Utomhusfärger och -lacker (från produktgrupp 097) som räknas som en varugrupp.

  Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av åtta recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 406 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR. I avgiften ingår granskning av åtta recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 203 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 406 EUR per recept. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av åtta recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 375 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av åtta recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 194,5 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 389 EUR per recept. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

     

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta inomhusfärger och lack

  4.1 ⇛ 4.2: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 9 april 2024 att införa ett undantag för antioxidanten BHT som kan finnas i råvaror i krav O12. Utöver det så har O2 inkluderat de nya CLP-klassificeringarna som tillkom i O3 för kommunikativa skäl. Förpackningar för industriellt bruk ≥ 18 L är undantagna från kravet om återvunnet material. Den nya versionen heter 4.2 och gäller till och med 15 september 2028.

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 7 december 2023 att ta bort kravet om återvunnet material i metallförpackningar helt. Dessutom har gränsvärdet för återvunnen plast sänkts från 40% till 30%. Utöver det är lock och handtag inte längre undantagna från kravet och måste uppfyllas enligt kravet.

  Den nya versionen heter 4.1 och gäller till och med 15 september 2028.

  4.0: Ny kriteriegeneration

  Version 4.0 av Svanens kriterier för färg och lacker antogs den 15 september 2023. Kriterierna är giltiga t.o.m. den 15 september 2028.

  3.11 ⇛ 3.12: Justering av krav

  I krav O3 har undantaget för Respirabel kristallin silika utökats med klassificeringen H350i. 

  Den nya versionen heter 3.12 och är giltig till den 31 december 2024.

  3.10 ⇛ 3.11: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Justering av O2 där EUH208-kravet har tagits bort. Kriteriernas giltighetstid har också förlängts med 6 månader. Den nya verisonen heter 3.11. och är giltig till den 31 december 2024.

  3.9 ⇛ 3.10: Justering av krav

  Justering av våtrumsfärger som har blivit inkluderade i tabell 4a för krav O5 med ett separat gränsvärde för total mängs konserveringsmedel. Den nya verisonen heter 3.10.

  3.8 ⇛ 3.9: Justering av krav

  Justering av det tidsbaserade undantaget för trimetylolpropan (TMP). Det nuvarande undantaget kommer att gälla under kriteriernas giltighetstid och TMP kommer att omvärderas under utvecklingen av nya kriterier. Den nya verisonen heter 3.9.

  3.7 ⇛ 3.8: Förlängning och justering av krav

  Förlängning av kriteriernas giltighetstid med 12 månader till den 30 juni 2024 samt justering av krav O3, O4, O5 och O6. Den nya verisonen heter 3.8.

  3.6 ⇛ 3.7: Justering av krav

  Justering av kraven för O3 Klassificeringen av kemiska ämnen, O9 Titandioxid samt O11 Nanopartiklar. Den nya verisonen heter 3.7.

  3.5 ⇛ 3.6: Justering av krav

  Justering gällande harmonisering av omklassificeringen av MIT med Svanens krav för konserveringsmedel samt gällande undantag för dispersionsmedlet trimethylolpropane (TMP) . Den nya verisonen heter 3.6.

  3.4 ⇛ 3.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader och är giltiga till och med den 30 juni 2023. Den nya versionen heter 3.5.

  3.3 ⇛ 3.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid och justering av krav

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader och är giltiga till och med den 30 juni 2021. Samtidigt har krav O6 justerats gällande formaldehydavspaltande ämnen och krav O23 Retursystem tagits bort. Den nya versionen heter 3.4.

  3.2 ⇛ 3.3: Justering av krav

  Krav O3, Klassificering av ingående ämnen har justerats. Den nya versionen heter 3.3.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav

  Krav O7, resmonomerer i polymer i kriterierna för kemiska byggprodukter har justerats. Den nya verisonen heter 3.2.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av kriterierna

  Undantag har införts i krav O3 och O12. Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m. 31 december 2019.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Version 3.0 av Svanens kriterier för inomhusfärg antogs den 15 november 2015. Kriterierna är giltiga t.o.m. den 31 december 2019.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information