English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Hårdare krav för medvetna fondsparare

Hårdare krav för medvetna fondsparare

De första kriterierna för fonder kom för fyra år sedan och idag finns 65 stycken Svanenmärkta investeringsprodukter på den nordiska marknaden. Tillsammans förvaltar de över 273 miljarder SEK. Nu är det dags att skärpa kraven så att de fortsätter driva företag i en mer hållbar riktning. Remissförslaget skickas ut idag.

Att välja Svanenmärkt fond innebär att du är med påverkar företag att styra i en mer hållbar riktning.

Förutom att svårighetsgraden har höjts på samtliga hållbarhetskrav så har det även tillkommit nya krav i remissförslaget som rör biologisk mångfald, rapportering och EU:s taxonomi. EU:s taxonomi lanseras i dagarna och många undrar hur regelverket kommer att påverka Svanens nya kriterier för fonder. Sebastian Högnabba, ESG-expert på Miljömärkning Sverige, svarar på våra frågor.

Vad är egentligen EU:s taxonomi?

Enkelt uttryckt är taxonomin ett uppslagsverk för miljömässigt hållbara aktiviteter som ska bidra till att nå miljömål. Taxonomiförordningen innebär att större företag måste informera om hur pass förenlig verksamheten är med taxonomin. Fondförvaltare får samtidigt en ny indikator att värdera vid valet av hållbara investeringsobjekt (läs mer i faktaruta nedan).

Hur påverkar taxonomin Svanens fondkriterier?

Vår utgångspunkt har varit att integrera EU:s nya taxonomi på ett ändamålsenligt sätt i de reviderade kriterierna, särskilt när det gäller att välja in verksamheter som är förenliga med taxonomin. Om fonden till exempel har klart definierade mål och metoder för innehav som begränsar klimatförändringar, enligt EU:s taxonomi, så premieras det. Även rapporteringskravet påverkas av EU:s nya regelverk för hållbara finanser.

EU:s Green Deal och taxonomin för hållbara finanser

EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för hållbara finanser, som nu tar sig uttryck i lagstiftning och regleringar. Dessa regelverk bedöms ha stor potential att bidra till standardiseringen av hållbara finanser på den europeiska finansmarknaden. Taxonomin är en viktig pelare i det omfattande arbetet som EU driver på området hållbara finanser. Syftet med taxonomin är att definiera miljömässigt hållbara verksamheter och därigenom skapa en gemensam klassificering av vad som är ”grönt” till investerare, beslutsfattare och lagstiftare.

Taxonomin kommer att stegvis ta form under de närmaste åren. I ett första steg definieras verksamheter som väsentligt begränsar klimatförändringar eller möjliggör anpassning till desamma. I ett andra steg utökas taxonomin till fyra ytterligare miljömål: vatten och marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, minskad miljöförstöring och biologisk mångfald.


Fonder och investeringsprodukter 101

Här hittar du kriterier och avgifter med mera.

Läs mer här

Lär dig mer om EU:s taxonomi

Läs Miljömärkning Sveriges års- och hållbarhetsredovisning

Läs mer här