English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Textiltvättmedel för professionellt bruk 093

Textiltvättmedel för professionellt bruk 093

Denna produktgrupp omfattar kompletta pulver- och flytande tvättmedel samt flerkomponentsystem för professionella användare och storkonsumenter, som använder tvättmaskiner med automatiskt doseringssystem. Kraven omfattar bland annat:

 • Miljöegenskaper (ekotoxicitet och biologisk nedbrytbarhet) för de kemikalier som används i produkterna.
 • Hälsoegenskaper hos de kemikalier som används i produkterna. Exempelvis tillåts ingen användning av parfym, CMR-klassade ämnen, allergiframkallande/sensibiliserande ämnen eller andra särskilt problematiska ämnen som som enligt gällande listor från EU och nationella myndigheter antingen identifieras eller misstänks vara hormonstörande.
 • Effektivitetstester.
 • Design för återvinning av förpackningar (och återanvändning av större förpackningar) som bidrar till cirkulär ekonomi.

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 812 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 406 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 812 EUR per recept. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR.
  4–8 timmar 812 EUR.
  8 eller fler timmar 1 625 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 778 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 389 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 778 EUR per recept. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

     
     

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt textiltvättmedel för professionellt bruk

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning fastställde version 4.0 av kriterierna för textiltvättmedel för professionellt bruk den 16 augusti 2023. Kriterierna gäller till och med den 31 december 2027.Nordisk Miljömärkning beslutade den 12 mars 2024 att förtydliga att färgade förpackningskomponenter av PP får ha upp till 5 % PE om det kommer från masterbatch och att återvunnen plast, som köps in som en typ av polymer, t.ex. PP, anses vara monomaterial (O12). Den 16 april 2024 beslutades att förlänga övergångsperioden för TiO2 i krav för klassificering av ingående ämnen (O4). Den nya versionen heter 4.1.

  4.0: Ny kriteriegeneration

  En ny generation av Nordisk Miljömärknings kriterier för textiltvättmedel för professionellt bruk antogs den 16 augusti 2023. Den nya versionen är giltig t.o.m den 31 december 2027.

  3.14 ⇛ 3.15: Justering av krav

  Den 16 april 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att förlänga övergångsperioden för TiO2 i kraven för klassficiering av beståndsdelar (O4). Den nya versionen heter 3.15.

  3.13 ⇛ 3.14: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen heter 3.14 och är giltig till och med 31 mars 2025.

  3.11 ⇛ 3.12: Justering av krav

  Justering av krav O3 genom att undanta delkomponenter klassade som  H412, och krav O4 där övergånsperioden för titanoxid har förlängts.

  Den nya versionen heter 3.12 och är giltig till och med 30 juni 2024.

  3.10 ⇛ 3.11: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen heter 3.11 och är giltig t.o.m 30 juni  2024.

  3.9 ⇛ 3.10:Justering av krav

  Justering av krav O18 genom att undanta H411-klassade tensider från kravet. Den nya versionen heter 3.10 och är giltig till och med 31 december 2023.

  3.8 ⇛ 3.9:Justering av krav

  Krav O4 har justerats gällande en övergångsperiod för titadioxid. Den nya versionen, 3.9, är giltig t.o.m 31 december 2023.

  3.7 ⇛ 3.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 3.8, är giltig t.o.m 31 december 2023.

  3.6 ⇛ 3.7:Justering av krav

  Krav O21 om kundbesök har justerats. Den nya versionen, 3.7, är giltig t.o.m 30 juni 2022.

  3.5 ⇛ 3.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 3.6, är giltig t.o.m 30 juni 2022.

  3.4 ⇛ 3.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 3.5, är giltig t.o.m 31 december 2021.

  3.3 ⇛ 3.4: Justering av krav

  Kraven O3, O12 och O18 har justerats angående perättiksyra. Den nya versionen, 3.4, är giltig t.o.m 30 juni 2020

  3.2 ⇛ 3.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 15 månader. Den nya versionen, 3.3, är giltig t.o.m den 30 juni 2020.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av kriterierna

  O7: Ett tillägg till användartester i bilaga 5 angående mikrofiber har införts. Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m 31 mars 2019.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av kriterierna

  • En förändring har genomförts i krav O18, Miljöfarliga ämnen. Enzymet subtilisin, klassificerat H411 undantas kravet.
  • Krav O30, marknadsföring, har tagits bort.
  • En justering av krav O7 gör att lätt nedbrytbara kvartära ammoniumföreningar nu kan ingå i textiltvättmedel för professionellt bruk.

  Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m 31 mars 2019.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  En ny generation av Nordisk Miljömärknings kriterier för textiltvättmedel för professionellt bruk antogs den 19 mars 2014. Den nya versionen är giltig t.o.m den 31 mars, 2019.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information