English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Leksaker 095

Produktgruppen omfattar leksaker som består av plast, skum, silikon, gummi, textil, päls, läder, metall, papper, kartong, trä, bambu eller träbaserade spånplattor. Elektroniska leksaker, engångsleksaker, ballonger, leksaker med flytande delar (även inkapslade) och leksaker som är fästa på eller innehåller mat kan inte Svanenmärkas.

Material som ingår i Svanenmärkta leksaker måste uppfylla miljö- och kemikaliekrav som är strängare än EU:s leksaksdirektiv. Det finns förbud mot att använda flera olika ämnen och särskilda miljökrav för enskilda materialtyper. Samtidigt främjar Svanens krav cirkulär ekonomi.

Kraven inkluderar:

 • Dokumentation som visar att kraven i leksaksdirektivet har uppfyllts.
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används i material och i ytbehandlingar.
 • Förbud mot användning av ämnen som kan orsaka cancer, skada gener eller vår skada vår förmåga till reproduktion, samt förbud mot tungmetaller, parfymer, nanopartiklar, ftalater och bisfenol A, B, F, S och AF.
 • Användning av material, bland annat måste bomullsfibrer vara organiska eller återvunna, metallmaterial måste innehålla en hög andel återvunnen metall eller metall tillverkad med lägre klimatavtryck, plast måste vara återvinningsbart och trä måste innehålla en hög andel trä från certifierade hållbara skogsbruk.
 • Utformning av förpackningen – samt kvantitet och typ av material i förpackningen.
 • Överensstämmelse med Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner.
 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

     
     

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • 3.8 ⇛ 3.9: Justering av krav

  Den 28 maj 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att inkludera pussel med mer än 500 bitar i produktgruppsdefinitionen. Den nya versionen heter 3.9.

  3.7 ⇛ 3.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts. Den nya versionen heter 3.8 och är giltig t.o.m 31 december 2026.

  3.6 ⇛ 3.7: Justering av krav

  Krav O11 har justerats med ett undantag för densitetskravet för TPE (Thermoplastic Elastomer), vilket utgör max 20 viktprocent av leksaken. 

  Den nya versionen heter 3.7 och är giltig till och med 30 juni 2026.

  3.5 ⇛ 3.6: Justering av krav

  Krav O79 har justerats och ett undantag för formaldehyd har införts under förutsättning av krav O81 är uppfyllt. 

  Den nya versionen heter 3.6 och är giltig till och med 30 juni 2026.

  3.4 ⇛ 3.5: Justering av krav

  Krav O29 har förtydligats: kravet gäller inte naturalatex.

  Den nya versionen heter 3.5 och är giltig till och med 30 juni 2026.

  3.3 ⇛ 3.4: Justering av krav

  Flera justeringar har gjorts:

  • i krav O64 införs under vissa förutsättningar ett undantag för butylhydroxitoluen (BHT) 
  • i krav O58 tillåts max 0,5 mg/l zink i avloppsvatten som ett alternativ till slutna avloppsvattensystem, men när mer än 10 viktprocent metall som ytbehandlats med zink finns i leksaken är endast slutna avloppsvattensystem tillåtna (O59)
  • i krav O13 tillåts etiketter/dekaler i polyeten (PE) på leksaker (delar) i polypropen (PP).

  Den nya versionen heter 3.4 och är giltig till och med 30 juni 2026.

  3.2 ⇛ 3.3: Justering av krav

  I krav O59 och O60 för tillverkning av stål och aluminium med avseende på spårbarheten är det nu tillåtet att kraven verifieras med massbalans eller av större leverantörer.

  Den nya versionen heter 3.3 och är är giltig till och med 30 juni 2026.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav

  I krav O22 har en alternativ metod EN13130 för att testa styren lagts till. Den nya versionen heter 3.2 och är är giltig till och med 30 juni 2026.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  Följande krav har justerats:

  • O39 avseende flamskyddsmedel.
  • O13 och O87 avseende krav på etiketter/dekaler i papper.
  • O87 avseende möjligheten att tvättbort etiketter från plastförpackningar.

  Den nya versionen heter 3.1.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 3.0 av Svanens kriterier för Leksaker har antagits den 18 juni 2021. Kriterierna är giltiga t.o.m. 30 juni 2026.

  2.6 ⇛ 2.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 6 månader. Den nya versionen heter 2.7 och är giltig t.o.m 30 april 2023.

  2.5 ⇛ 2.6: Justering och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav 6, 7, 9, 34, 37 och 45 har justerats vad gäller titandioxid (TiO2) og trimetylolpropan (TMP). Dessutom har giltighetstiden för kriterierna förlängts med 7 månader. Den nya versionen, 2.6, är giltig t.o.m 31 oktober 2022.

  2.4 ⇛ 2.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 2.5, är giltig t.o.m 31 mars 2022.

  2.3 ⇛ 2.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 24 månader. Samtidigt har kravet K70 Retursystem tagits bort. Den nya versionen, 2.4, är giltig t.o.m 31 mars 2021.

  2.2 ⇛ 2.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 2.3, är giltig t.o.m 31 mars 2019.

  2.1 ⇛ 2.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.2, är giltig t.o.m 31 mars 2018.

  2.0 ⇛ 2.1: Justering av krav

  Procentsatser i krav K38, K39 och K40 under kapitel 3.5 har justerats. Samtidigt har krav K71 om marknadsföring tagits bort. Den nya versionen, 2.1, är giltig t.o.m 31 mars 2016.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information