Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English

Frågor och svar E-handelstransporter

 • Näthandeln har under det senaste decenniet vuxit kraftigt. När vi väljer leverans för de e-handlade varorna har vi som privatpersoner blivit transportväljare. Klimatfrågan är en oerhört viktig fråga, vilket även energieffektivitet, drivmedel och elektrifiering av fordon är. En annan viktig hållbarhetsfråga är anställningsvillkor och arbetsförhållanden för de människor som utför transporterna. Dessutom finns det otydliga och overifierade miljöpåståenden för e-handelsleveranser i check-outen. Detta är de viktigaste anledningarna till att Nordisk Miljömärkning har utvecklat Svanenmärkning för ett helt nytt område; e-handelstransporter. Målet är att genom Nordens officiella miljömärkning vägleda näthandlande konsumenter i Norden till ett trovärdigt och mer hållbart leveransval.

 • Konsumenten som handlar online ska kunna välja ett Svanenmärkt leveransalternativ i fraktväljaren/check-outen. Svanenmärkta e-handelstransporter omfattar transporten av det e-handlade paketet från e-handlarens sista lager och ända till konsument, dvs. både de långväga transporterna (line haul) och last mile-transporterna. Paketet kan levereras till paketombud, paketbox eller vara en hemleverans. Se illustration nedan.

  När e-handlarens sista lager finns utanför landet där licensinnehavaren erbjuder Svanenmärkt leverans, kan det förekomma att licensinnehavaren varken själv eller genom underleverantörer har möjlighet att genomföra första deltransporten. I dessa fall omfattar märkningen transporterna från licensinnehavarens första mottagande terminal och till konsument. Därför är det i check-outen tydligt att det är leveransen i det aktuella landet som är Svanenmärkt.

   

 • Svanen är en Typ 1 miljömärkning vilket innebär livscykelbaserade krav med ett helhetsgrepp om både klimat, energieffektivitet och sociala villkor för chaufförer. Totalt ställs 20 krav på nätverket av e-handelstransporter inom i huvudsak följande två områden:

  Klimat- och effektivitetskrav på med fokus på:

  • Hög andel elektrifierade transporter eller transporter utförda med förnybara drivmedel.
  • Energieffektivitet i transportnätverket.
  • Klimatpåverkan som måste förbättras under kriteriernas giltighetstid.
  • Att förnybara drivmedel inte får vara producerade av ohållbara råvaror. Långsiktigt hållbar fordonsflotta.

   Sociala krav på:
  • Anställningsvillkor i linje med var arbetsmarknadens parter har överenskommits genom kollektivavtal eller villkor i nivå med detta.
  • Förebyggande trafiksäkerhetsarbete.

   Kraven kontrolleras av Nordisk Miljömärkning, som arbetar oberoende av industri och finansiella intressen. Kraven skärps succesivt och är alltid tuffare än befintliga regler och lagar.
 • Genom att den Svanenmärkta leveranstjänsten har visat att den uppfyller krav på:

  • Minskad klimatpåverkan som även måste förbättras över tid och att fossilfria hemleveranser stimuleras.
  • Gäller enbart Norge, Sverige och Danmark: Stegvis ökande nivåer på förnybart drivmedel. Samtidigt får de förnybara drivmedlen inte innehålla palmolja eller PFAD.
  • Minskad energianvändningen i transportnätverket.
  • En god nivå på befintlig fordonsflotta samt att långsiktigt hållbara fordon såsom el, vätgas och biogasfordon väljs vid nyinköp.
  • Gäller enbart Finland: Tuffare krav på fordonsflotta och krav på High-Capacity Transport.
  • Främjar bättre arbetsvillkor i enlighet med nationell arbetsrättslig standard.
  • Mer tid till optimering av logistiksystemet genom att begränsa samma dag-leveranser.
  • Ekonomiska incitament för att effektivisera volymen på förpackningar genom avtal om så kallad ”fraktdragande vikt” mellan e-handlare och transportör.
 • Svanen ställer krav på trygga och goda arbetsvillkor genom att chaufförer ska erbjudas kollektivavtal. Eller att lön, semester, arbetstid och försäkringar inklusive avtalspension minst är i nivå med kollektivavtal. Kriterierna innehåller även krav på förebyggande trafiksäkerhetsarbete. I tillägg finns omfattande krav om ett förebyggande arbete mot kriminalitet i arbetslivet inom den helt oreglerade varubilssektorn i Norge.

  • Lokala och regionala hemleveranser som enbart är last mile transporter från bland annat livsmedelsbutiker eller restauranger.
  • De inkommande transporterna till e-handlarens lager (in-bound transportation) eftersom licensinnehavaren inte har någon rådighet över dessa.
  • Dörr–till–dörr tjänster eller dedikerade budleveranser.
  • Privata resor för att hämta ut e-handelsvaran hos ombud eller i paketbox.
 • Märkningen kommer att tydligt synas i utcheckningen på detta vis: "Svanenmärkt leverans" tillsammans med Svanens märke/logotyp. Märket med tillhörande text ska vara placerat så att man tydligt förstår att det är leveransalternativet som är Svanenmärkt och inte hela transport-/logistikföretaget men inte heller e-handelsföretaget eller själva varan som är Svanenmärkt. Mer information kommer konsumenten att få i de mail eller sms som transportören skickar efter att köpet är genomfört.

 • De transport- och logistikföretag som erbjuder transporttjänster (frakt eller leverans) riktade till konsument i e-handelsbolagens utcheckningar kan ansöka om att bli licensinnehavare. Om de uppfyller kraven i kriteriedokumentet kan de erbjuda Svanenmärkt e-handelsleverans till e-handelsbolagen och i förlängningen till slutkonsument.

 • Nej. Svanenmärkningen omfattar hela det nationella nätverket av e-handelstransporter hos en aktör. En aktör behöver inte täcka hela landet för att bli licensinnehavare, det räcker att ha en täckningsgrad på minst 50 % av det landets invånare, men en aktörs nätverk/system kan inte delas upp i mindre bitar som miljömärks. En annan viktig princip är att en licensinnehavare ska ansvara både för de långväga (line-haul transporter) och leverans ut mot kund (last mile transporter).

 • Ja, det finns en koppling mellan Fair Transport Sverige som är godsbranschens hållbarhetscertifiering samt Bra Miljöval, som finns i Sverige och som omfattar lokala godstransporter. För att göra det enklare och skapa mindre administration för transport- och logistikföretaget sker en harmonisering mellan certifieringssystemen.

 • Det går tyvärr inte att ställa effektiva krav på returer när märkningen omfattar ert transportnätverk. Mängden returer påverkas främst av ditt och mitt köpbeteende. E-handelsföretagen kan göra en hel del för att minska onödiga returer som exempelvis att ta betalt för returtransporter, ha tydliga storleksangivelser och att stänga av de fåtal konsumenter som systematiskt missbrukar returrätten. Många e-handelsföretag i Norden har ett aktivt arbete på detta område.

 • E-handel skiljer sig från butikshandeln eftersom varor ofta transporteras direkt från lager till slutkonsument och inte via butik. Det gör att konsumenten inte bara får förpackningen runt själva varan utan även transportförpackningen (sekundärförpackningen) vilket i sin tur ökar resursåtgång och avfallsmängder. En effektiv förpackning av en e-handlad vara är en viktig förutsättning för en totalt god fyllnadsgrad i bilarna. Men det är e-handelsföretaget som bestämmer över förpackningen och som förpackar innan transport. Men ett av Svanens krav skapar ekonomiska incitament för e-handeln att effektivisera förpackningarna och minska mängden luft i transportförpackningarna.

 • Förnybara drivmedel (biodrivmedel) minskar klimatpåverkan jämfört med fossila drivmedel. Förnybara råvaror i drivmedel kan ha negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald och markförhållanden i de länder där råvaran produceras. Samtidigt kan de vara baserade på restprodukter och ha en mycket låg klimatpåverkan. De kan alltså sett ur ett livscykelperspektiv både vara riktigt bra men även riktigt dåliga. För att den faktiska klimatnyttan ska bli reell och för att produktionen av biodrivmedel inte ska konkurrera med livsmedels- och foderodling, finns det minimikrav för klimatprestandan i det europeiska Förnybarhetsdirektivet (REDII).

  I Förnybarhetsdirektivet har det införts ambitiösa krav som succesivt kommer att fasa ut ytterligare råvaror med s.k. hög ILUC-risk (ILUC = Indirect Land Use Change). I Svanens kriterier förbjuds dessa råvaror redan nu. För närvarande bedömer EU endast primär palmolja som en råvara med hög ILUC-risk. När det gäller biprodukten PFAD från palmoljeproduktion, hanteras den på lite olika sätt i de olika nordiska ländernas lagstiftning. I dessa kriterier för Svanenmärkt e-handelstransport harmoniserar Nordisk Miljömärkning med nationella klassificeringar av PFAD. För Sverige, Danmark och Norge innebär det att PFAD klassas som en råvara med hög risk för ILUC, däremot inte av Finland. Kriterierna förbjuder således palmolja och PFAD i Sverige, Danmark och Norge (till 95%). I Finland förbjuds palmolja. Detta kompenseras genom mer långtgående krav för Finland i andra delar av kriterierna. Genom att redan nu förbjuda råvaror med hög ILUC-risk ställer Nordisk Miljömärkning strängare krav än lagstiftning.

 • Det är inte möjligt att hålla kravet om hållbara råvaror i förnybara drivmedel i Finland lika strängt som i övriga länder eftersom de, till skillnad från övriga länder i EU, fortfarande klassificerar PFAD som en restprodukt (och inte en bi-/samprodukt). Det finns inte heller ett massbalanssystem upprättat på den finska marknaden. För att Svanenmärkta e-handelstransporter inte ska innebära en ökad efterfrågan av PFAD i Finland gäller delvis andra krav. Kravet om andel förnybar energi gäller inte alls för finska företag. Detta kompenseras med att kraven på fordonsflotta, nyinvesteringar i fordon och hemleveranser har anpassats för att vara extra drivande för aktörer i Finland.

 • För att konsumera hållbart bör alla fråga sig inför ett köpbeslut: Kan jag reparera det jag redan har? Behöver jag köpa nytt? Om svaret är nej jag kan inte reparera det jag redan har, ”ja” jag behöver köpa nytt, välj miljömärkt för minskad påverkan på miljön. Och nu ges även möjlighet att välja ett miljömärkt leveransalternativ när Nordens konsumenter e-handlar.