Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
Bygg- och fasadskivor

Bygg- och fasadskivor 010

Svanenmärkta paneler och lister för inomhusbruk har en minskad miljö- och klimatpåverkan under hela sin livscykel. De uppfyller stränga krav på återvunna material, kemikalier och kvalitet, vilket främjar en mer cirkulär ekonomi.

Kraven inkluderar:

 • Användning av en hög andel förnybara och/eller återvunna material.
 • Användning av trä som är lagligt avverkat och spårbart. Dessutom ska minst 70 % av träet komma från certifierat skogsbruk.
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används vid tillverkning av produkten och vid eventuell ytbehandling. Bland annat är användning av antibakteriella ämnen och flamskyddsmedel förbjudet.
 • Gränsvärden för utsläpp av formaldehyd och organiska lösningsmedel.
 • Gränsvärde för energiförbrukning vid tillverkningen av produkten.
 •  Överensstämmelse med harmoniserade standarder i enlighet med byggproduktförordningen (EU/305/2011) eller frivillig CE-märkning enligt ETA.

Produktgruppen omfattar interiörpaneler och lister, som vanligtvis används i väggar, undergolv, tak, samt inom inredning och tillverkning av möbler. Exempel på paneler: träbaserade skivor, högtryckslaminat (HPL), kompaktlaminat, korslimmat trä (KL-trä), limträ, kompositskivor, gipsskivor, cementbaserade skivor samt akustiska tak- och väggpaneler.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 20 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 20 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Maxavgift i Norden 100 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 20 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 20 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Maxavgift i Norden 100 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • 7.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 7 av kriterierna för Paneler och lister för inomhusbruk har publicerats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 31 december 2028.

  6.11 ⇛ 6.12: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Den 22 augusti 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att dela upp kriterierna i två separata kriterier för paneler för inomhus- respektive utomhusbruk. Namnet på dessa kriterier har ändrats till 010 Bygg- och fasadskivor för inomhusbruk. Utomhuspaneler och fasadbeklädnader är nu en ny produktgrupp, 114.

  Den nya versionen heter 6.12 och är giltig till den 31 december 2024. 

  6.10 ⇛ 6.11: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  I krav O21 (förbud mot användning av ämnen på EU:s kandidatlista) undantas melamin CAS nr 108-78-1. Kriteriernas giltighetstid har också förlängts med 6 månader. Den nya versionen heter 6.11 och är giltig till den 31 december 2024. 

  6.9 ⇛ 6.10: Justering av kriterier

  Krav O19 har justerats och hartser med melamin är nu undantagna från klassificeringsförbuden H351 och H361. Den nya versionen heter 6.10 och är giltig till och med 30 juni 2024. 

  6.8 ⇛ 6.9: Förlängning av kriterier

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter 6.9 och är giltig till och med 30 juni 2024.

  6.7 ⇛ 6.8: Justering av kriterier

  Produktgruppen har utvidgats med obehandlat massivt trä som i lister och paneler. Den nya versionen 6.8 är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  6.6 ⇛ 6.7: Justering av kriterier

  Krav O10 om förbjudna träarter har ändrats och krav O24 och O25 har justerats vad gäller undantaget för UV-härdande akrylater. Vidare har krav O24 även justerats vad gäller undantaget för fenol. Den nya versionen 6.7 är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  6.5 ⇛ 6.6: Förlängning av kriterier

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 15 månader. Den nya versionen 6.6 är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  6.4 ⇛ 6.5: Förlängning av kriterier

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månder. Samtidigt togs krav O42 retursystem bort. Den nya versionen 6.5 är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

  6.3 ⇛ 6.4: Justering av kriterier

  I krav O33 har nivån för TVOC och formaldehyd justerats. Den nya versionen 6.4 är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  6.2 ⇛ 6.3: Justering av kriterier

  En alternativ version av krav O6 och O7, inkluderade i bilaga 10 har introducerats. Den nya versionen heter 6.3 är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av kriterier

  En justering av krav O34 har införts. Den nya versionen, 6.2, är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av kriterier

  Ett undantag för Bronopol i krav O21 för upp till 0,05 viktprocent har introducerats. Den nya versionen 6.1 är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  6.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 6 av kriterierna för Bygg- och fasadskivor har publicerats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 31 mars 2020.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information