English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Tryckerier och trycksaker 041
Kollage från ett tryckeri

Tryckerier och trycksaker 041

Produktgruppen omfattar tryckerier och trycksaker som tidskrifter, tidningar, reklamblad, böcker, kuvert, banderoller och förpackningar.

Svanenmärkningen fokuserar på att minska den totala miljö- och klimatpåverkan för tryckerier och trycksaker och för att främja en bra arbetsmiljö, t.ex. genom krav på tryckmaterial, kemikalier och energiförbrukning. Krav som säkerställer lämplighet för återvinning bidrar också till att minska förbrukningen av resurser och avfallsmängder och därigenom främja en cirkulär ekonomi.

Endast Svanenmärkta tryckerier kan producera Svanenmärkta trycksaker.

Kraven för både tryckerier och trycksaker inkluderar:

 • Användning av hållbart tillverkat papper.
 • Användning av tryckmaterial som textil-, plast- och aluminium-/kompositmaterial som uppfyller strikta krav för kemikalier som används vid ytbehandling och innehåll av PVC.
 • Användning av 100 % miljömärkt eller inspekterat tryckmaterial och förbud mot användning av PVC i Svanenmärkta trycksaker.
 • Gränser för energiförbrukning.
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används vid produktion av trycksaker och hos externa bokbinderier. Det finns bland annat strikta krav på ämnen som är cancerframkallande, reproduktionstoxiska och kan skada genetiskt material samt förbud mot halogenerade organiska och fluorerade ämnen.
 • Gränser för användning av kemikalier som innehåller VOC.
 • Dokumentation om att bläck, toner, lim och lack inte skapar problem i samband med avfärgning och återvinning av trycksaker.

Kriterierna för tryckerier finns i tre dokument. I kriteriedokumentet samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". Dessa hittar du här:

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

  Observera att du kan behöva kontakta dina leverantörer och be dem att deklarera artiklar som ingår i din produkt. Led dem till fliken "För leverantörer" nedan.

   

  Begär inloggning                                             Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Kriteriedokumentet för Tryckerier och trycksaker är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Tryckerier och trycksaker
  • Tryckta transport-/post-/e-handelsförpackningar

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan.

   

  Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för det Svanenmärkta tryckeriet är baserad på hur många ton papper som används. Avgiften är 1,5 EUR per ton upp till 2 000 ton.
  Avgiften är 0,5 EUR per ton för den del som överstiger 2 000 ton.
  Minimiavgift 2 167 EUR per år.
  Maxavgift 15 000 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för det Svanenmärkta tryckeriet är baserad på hur många ton papper som används. Avgiften är 1,5 EUR per ton upp till 2 000 ton.
  Avgiften är 0,5 EUR per ton för den del som överstiger 2 000 ton.
  Minimiavgift 2 076 EUR per år.
  Maxavgift 15 000 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Genom att registrera och deklarera ditt företags komponenter i vår Supply Chain Declaration Portal hjälper du dina kunder när de ansöker om Svanenlicens.

  Med komponenter menar vi alla typer av produkter och material, exempelvis kemikalier, laminat, glas eller textilier.

 • 6.11 ⇛ 6.12: Justering av krav

  Den 28 maj 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att förlänga undantaget för torr toner som innehåller perfluorerade och polyfluorerade alkylerade föreningar med 6 månader till den 31 december 2024 (Bilaga 1, förbjudna ämnen i kemiska produkter). Den nya versionen heter 6.12.

  6.10 ⇛ 6.11: Justering av krav

  Den 2 april 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera Bilaga 1, förbjudna ämnen i kemiska produkter, gällande innehåll av isotiazolinoner. Gränsen på 500 ppm gäller inte för produktionskemikalier klassificerade som Skin Sens 1, H317 och Resp. Sens 1 H334 om det beror på innehåll av isotiazolinoner, designade för att användas i slutna trycksystem. Den nya versionen heter 6.11.

  6.9 ⇛ 6.10: Justering av krav

  Den 19 december 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera Bilaga 1, förbjudna ämnen i kemiska produkter, gällande Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide (TPO) listade på SVHC kandidatlista och Trimethylolpropane triacrylate (TMPTA) med CAS 15625-89-5 klassade Carc 2, H351. Undantaget för torr toner som innehåller perfluorerade och polyfluorerade alkylerade föreningar förlängs med 3 månader till den 30 juni 2024.

  Den nya versionen heter 6.10 och är giltig till den 31 december 2027.

  6.8 ⇛ 6.9: Förlängning av kriteriernas giltighet

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen heter 6.9 och är giltig till 31 december 2027.

  6.7 ⇛ 6.8: Justering av krav

  Den 26 september beslutade Nordisk Miljömärkning att justera Bilaga 1,
  förbjudna ämnen i kemiska produkter, gällande perfluorerade och polyfluorerade alkylerade föreningar.

  Den nya versionen heter 6.8 och är giltig till den 31 december 2026.

  6.6 ⇛ 6.7: Justering av krav

  Justering av krav O6 (Andra tryckmaterial än papper) till att endast inkludera PVC och PVC coating/beläggning. Beräkningsmetoden har ändrats från totalt inköp av andra tryckmaterial än papper till totalt inköp av tryckmaterial (papper + andra tryckmaterial än papper). Dessutom har produktionskemikalier klassade som Repr. 1, H360 på grund av innehåll av akrylater (som används i ett slutet trycksystem) undantagits från krav O10 (Kemikalier).

  Det nya versionen heter 6.7 och är giltig till den 31 december 2026.

  6.5 ⇛ 6.6: Justering av krav

  Justeringar i bilaga 1: klassificering av produktionskemikalier gällande kemiska produkter klassade H317 och H334 använda i slutna system. Dessutom har krav på förbjudna ämnen i kemiska produkter gällande klorerade fenoler i sublimation dye inks justerats.

  Det nya versionen heter 6.6 och är giltig till den 31 december 2026.

  6.4 ⇛ 6.5: Justering av krav

  Den 14 februari 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera krav O1 Typ av tryckeri, avseende tryckerier med flera tryckmetoder, varav en av metoderna utgör maximalt 5 % av den totala förbrukningen.

  Det nya versionen heter 6.5 och är giltig till den 31 december 2026.

  6.3 ⇛ 6.4: Justering av krav

  Den 25 oktober beslutade Nordisk Miljömärkning att justera krav O6 (Andra tryckmaterial än papper) gällande mängd substrat som är undantaget från kravet från 15% till 25% (tidsbegränsad anpassning). Vidare är tryckerier som endast utför punktskrift undantagna från krav O12 (Energianvändning).

  Den nya versionen heter 6.4 och är giltig till den 31 december 2026.

  6.2 ⇛ 6.3: Justering av krav

  Den 7 juni 2022 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera bilaga 1: innehåll av isothiazilioner är uppjusterat från 300 till 500 ppm och sura produkter får innehålla bronopol upp till 2500 ppm (0,25% viktprocent). Den nya versionen heter 6.3 och är giltig till 31 december 2026.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av krav

  Den 8 mars 2022 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera bilaga 1, förbjudna ämnen i kemiska produkter, gällande halogenerade pigment samt BHT i offset färger. Den nya versionen heter 6.2 och är giltig till 31 december 2026.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av krav

  Bilagorna 1 och 2 har justerats vad gäller klassificeringen av produktionskemikalier och förbjudna ämnen. Den nya versionen heter 6.1. 

  6.0: Ny generation kriterier

  Nordiska Miljömärkningsnämnden beslutade att anta en ny generation kriterier för Svanenmärkta tryckerier och trycksaker den 17 mars 2021. Kriterierna är giltiga t.o.m. 31 december 2026.

  5.21 ⇛ 5.22: Förlängning av kriteriernas giltighet

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 3 månader. Den nya versionen heter 5.22 och är giltig till 31 mars 2024.

  5.20 ⇛ 5.21: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 3 månader. Den nya versionen heter 5.21 och är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  5.19 ⇛ 5.20: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 4 månader. Den nya versionen heter 5.20 och är giltig t.o.m. 1 oktober 2023.

  5.18 ⇛ 5.19: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 3 månader. Den nya versionen heter 5.19 och är giltig t.o.m. 1 juni 2023.

  5.17 ⇛ 5.18: Justering av krav

  Bilaga 1 Kemikalier och material har justerats angående BHT i sektionen 1.2 Särskilt problematiska innehållsämnen. Den nya versionen heter 5.18 och är giltig t.o.m. 28 februari 2023.

  5.16 ⇛ 5.17: Justering av krav

  Bilaga 1 Kemikalier och material har justerats angående isothiazolinoner i sektion 1.1 Klassificerade kemikalier och 1.2 Särskilt problematiska innehållsämnen. Den nya versionen heter 5.17 och är giltig t.o.m. 28 februari 2023.

  5.15 ⇛ 5.16: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 8 månader. Den nya versionen, 5.16, är giltig t.o.m. 28 februari 2023.

  5.14 ⇛ 5.15: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 15 månader. Den nya versionen, 5.15, är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

  5.13 ⇛ 5.14: Justering av krav

  Ett undantag för mjukgörare i latexbläck från kravet om tillsatser av poly- eller perfluorinerade alkylatföreningar i generation 5 har beslutats, men inte i kommande generation 6. Den nya versionen heter 5.14 och är giltig till den 31 mars 2021.

  5.12 ⇛ 5.13: Förlängning av kriteriernas giltighetstid och justering av krav

  Kriterierna förlängts med 21 månader och ett antal justeringar har beslutats. Dessa omfattar:

  • alternativt gränsvärde av tryckeriets ekonomiska omsättning och om emballagetryck i olika tryckkategorier i krav O1
  • undantag för torroffsetfärger i krav O5 på kemikalier
  • undantag från minimipoängen och energigränsvärdet i krav O9 för tryckning med UV färger i arkoffset och tryckning med våta toner vid digitaltryckning

  Den nya versionen heter 5.13 och är giltig till den 31 mars 2021.

  5.11 ⇛ 5.12: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 5.12, är giltig t.o.m. 30 juni 2019.

  5.10 ⇛ 5.11: Justering av krav

  Isländska tryckerier som värms upp av geotermisk energi behöver inte räkna in denna i energiberäkningarna i krav O9 och P9.

  Rutinerna för förvaltning och upprätthållande av licensen har uppdaterats med avseende på årsredovisningen (M6).

  Den nya versionen, 5.11, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

  5.9 ⇛ 5.10: Justering av krav

  Kemikalier till film- och tryckformsframställning undantas från kravet om klassificering med H373 och/eller H411. Den nya versionen, 5.10, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

  5.8 ⇛ 5.9: Justering av krav

  Justeringar har införts i kravet på papper (P1) och i kravet på kemikalier (O5). I kravet på papper. P1, kan total uppnådd papperspoäng viktas med faktor 1,5. I kravet på kemikalier, O5, har undantaget för koboltkomplexfärger i folier till folietryck gjorts permanent.

  Den nya versionen, 5.9, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

  5.7 ⇛ 5.8: Justering av krav

  Det har beslutats att emballage-offset ska ingå som en del av arkoffset. En formel för beräkning av minimumpoäng för arkoffset har också införts. Emballage-offset får inte överstiga 50 viktprocent av tryckeriets totala arkoffsetsproduktion.

  Den nya versionen, 5.8, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.6 ⇛ 5.7: Justering av krav

  En förändring av kravet på kemikalier O5 har genomförts – t.o.m 31 december 2015 undantas koboltkomplexfärger i folier till folietryck och UV-bläck i inkjet-maskiner kravet.

  Den nya versionen, 5.7, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.5 ⇛ 5.6: Justering av krav

  En ändring av kravet på kemikalier O5 har genomförts. Den innebär att kobolföreningar som används som sickativ i övertryckslack undantas kravet. Samtidigt togs krav M8 om marknadsföring bort.

  Den nya versionen, 5.6, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.4 ⇛ 5.5: Justering av krav

  • O1: Beräkningsmetoden för vissa tryckmetoder har preciserats och möjligheten att Svanenmärka ett tryckeri där omsättningen på andra produkter än pappersprodukter överstiger 25 % har också justerats.
  • Papperskrav, P8: Poängen för pappersval kan viktas med faktor 1,75 t.o.m 31 december 2015.
  • O5: Bagatellgränsen för produktkemikalier har sänkts från 99 % till 95 %. Tryckfärger, toner och bläck har gjorts till en kategori.
  • VOC P8: Beräkningsmetoden har förtydligats.

  Den nya versionen, 5.5 är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.3 ⇛ 5.4: Justering av krav

  • O5: En justering av kravet på kemikalier har gjorts. Bläck (till storformat och UV-bläck) undantas kravet med vissa förutsättningar. Bläcket som är undantagna får inte ingå i Svanenmärkta trycksaker.
  • R43 & R52/53: Kemikalier till film- och tryckformsframställning undantogs också från kravet om klassificering.

  Den nya versionen 5.4 är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.2 ⇛ 5.3: Justering av krav

  Svanenmärkt/kontollerat papper/papperskuvert som är godkända enligt gamla kriterierna (tryckpapper version 3, kuvert version 4) kan användas så länge dessa kriterier är giltiga. EU Ecolabel-märkta papper (som råvara till Svanenmärkta trycksaker) kan användas med samma giltighetstid som Svanenmärkta/kontrollerade papper, version 3.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta oss för mer information