English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Kopiator som lyser

Kontorsmaskiner 015

Svanens krav är harmoniserade med det tyska miljömärket Blauer Engels kriterier "Office Equipment with Printing Function (Printers and Multifunction Devices) - DE-UZ 219".

Kraven omfattar:

 • Produkten ska gå att återvinna när den är förbrukad.
 • Gränsvärde för mängd återanvänd plast i produkten.
 • Energieffektivitet och begränsning av energiförbrukning.
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används i toner och bläck. Tungmetaller såväl som ämnen klassificerade som cancerframkallande, som kan skada arvsmassan eller fortplantningsförmågan är förbjudna.
 • Begränsningar av flyktiga organiska föreningar och damm för att bidra till en god inomhusmiljö.
 • Gränsvärde för ljud.

Produktgruppen omfattar skrivare, multifunktionsenheter och andra enheter. En multifunktionsenhet är en produkt som utför huvudfunktionerna hos en skrivare, kopiator och scanner. Produktgruppen inkluderar både produkter för privat och professionell användning. 

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av 2 produktserier (samma teknologi/design/ingående material). För granskning av ytterligare serier debiteras 1 625 EUR per serie.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR. I avgiften ingår granskning av 2 produktserier. För granskning av ytterligare serier debiteras 812 EUR per serie.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av ny produktserie som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 1 625 EUR per serie. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av 2 produktserier (samma teknologi/design/ingående material). För granskning av ytterligare serier debiteras 1 557 EUR per serie.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av 2 produktserier. För granskning av ytterligare serier debiteras 778 EUR per serie.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av ny produktserie som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 1 557 EUR per serie. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta kontorsmaskiner

  7.0: Ny generation kriterier

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 24 april 2024 att anta en ny generation kriterier för Svanenmärkta kontorsmaskiner. Versionen heter 7.0 och är giltig till och med den 31 december 2025.

  6.9 ⇛ 6.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen heter 6.10 och är giltig t.o.m. den 30 juni 2025.

  6.8 ⇛ 6.9: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen heter 6.9 och är giltig t.o.m. den 31 december 2024.

  6.7 ⇛ 6.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter 6.8 och är giltig t.o.m. den 30 juni 2024.

  6.6 ⇛ 6.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 6.7, är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  6.5 ⇛ 6.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 6.6, är giltig t.o.m. den 30 juni 2021.

  6.4 ⇛ 6.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav O31, retursystem, har tagits bort. Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 6.5, är giltig t.o.m. den 31 december 2020.

  6.3 ⇛ 6.4: Justering av krav

  Kriterierna kommer fortsatt att vara harmoniserade med Blå Ängeln. Bläckstråleprodukter undantas från O18. Den nya versionen heter 6.4.

  6.2 ⇛ 6.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  En mindre redaktionell ändring har införts i krav O12. Krav O33, marknadsföring, har tagits bort. Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 6.3, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av krav

  O7–O11: Krav på plaster i höljet och dess komponenter har ändrats. Därmed har det förtydligats att kraven gäller för höljet och dess komponenter. Den nya versionen, 6.2, är giltig t.o.m 30 juni 2016.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av krav

  Ny version av kriterierna för Svanenmärkta kontorsmaskiner publiceras med anledning av att kravet på mjukgörare i extern strömkabel har uppdaterats/reviderats. Uppdatering görs för att anpassa kravet till förhållanden vid kabelproduktion. En toleransnivå för föroreningar har införts samt en definition av vad som är att betrakta som föroreningar.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information