English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Kollage med olika hygienprodukter

Hygienprodukter 023

Den viktigaste miljöpåverkan från Svanenmärkta blöjor, bindor, tamponger, amningskupor och inkontinensprodukter kommer från produktionen av råvarorna som ingår i produkterna. Råmaterialen är cellulosamassa, bomull och olika plastdelar. Svanens krav gäller bland annat energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten samt kemikalieanvändning. Bomullen måste vara ekologiskt odlad.

Kriterierna för Hygienprodukter finns i tre dokument. I kriteriedokumentet nedan samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". Dessa hittar du här:

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Kriteriedokumentet för hygienprodukter är ett samlingsdokument för varugrupperna:
   

  • Barnblöjor och inkontinensskydd
  • Intimprodukter
  • Övriga hygienprodukter
    

  Avgifterna beräknas per varugrupp enligt prislistan nedan.
   

  Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,1 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Kriteriedokumentet för hygienprodukter är ett samlingsdokument för varugrupperna:
   

  • Barnblöjor och inkontinensskydd
  • Intimprodukter
  • Övriga hygienprodukter
    

  Avgifterna beräknas per varugrupp enligt prislistan nedan.
   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,1 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta hygienprodukter

  6.8 ⇛ 6.9: Justering av krav samt förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav O16 har justerats med avseende på referensvärdet för fosfor i oblekt kemisk massa. Dessutom har kriteriernas giltighetstid förlängts med 18 månader. Den nya versionen heter 6.9 och är giltig t.o.m. den 31 december 2025.

  6.7 ⇛ 6.8: Justering av krav samt förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Justeringar har gjorts i krav O3 och O4 angåender undantag för TiO2-klassifierat Carc. 2 samt i krav O11 beträffande infärgning. Dessutom har kriteriernas giltighetstid förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 6.8, är giltig t.o.m. den 30 juni 2024.

  6.6 ⇛ 6.7: Justering av krav

  En justering har gjorts i krav O11  angåender infärgning av inkontinensprodukter för vuxna och barn över 5 år. Den nya versionen, 6.7, är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  6.5 ⇛ 6.6: Justering av krav

  En justering har gjorts i krav O9  angåender lättare inkontinensprodukter blir lukthämmare med klassificering H332, H373, H400 och/eller H410 tillåtna. Den nya versionen, 6.6, är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  6.4 ⇛ 6.5: Justering av krav

  Klassificeringen H318 har tagits bort från krav O3, och konserveringsmedlet CMIT är utesluten från punkten förbjudna halogenerade organiska föreningar i krav O5. Den nya versionen, 6.5, är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  6.3 ⇛ 6.4: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Justeringar i kraven O5 och O12 har gjorts. Bilagorna 2a, 2b och 2c har därmed ändrats. Dessutom har kriterierna förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 6.4, är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  6.2 ⇛ 6.3: Justering av krav

  Justeringar i kraven O3, O4, O5 och O19 har gjorts. Bilagorna 2a, 2b, 2 c, 3 och 11 har därmed ändrats. Den nya versionen, 6.3, är giltig t.o.m. den 30 juni 2021.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av krav

  Justering av krav O25 och precisering av krav O24. Vidare har några smärre redaktionella rättelser gjorts i kraven O5, O27, O35 + O28 och O29 i den engelska versionen. Retursystemkravet O48 har tagits bort och bilagorna 2a, 2b, 2c, 10 och 11 har ändrats. Den nya versionen, 6.2, är giltig t.o.m. den 30 juni 2021.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av krav

  Nordiska kriteriegruppen har justerat Tabell 1, Krav O14, O16, O25, O26 och O27. Dessutom har en precisering av O28 och O29 gjorts. Slutligen har bilagorna 5 och 11 har anpassats till de nya kraven.Den nya versionen, 6.1, är giltig t.o.m. den 30 juni 2021.

  6.0: Ny kriteriegeneration

  Version 6.0 av Nordisk Miljömärknings kriterier för hygienprodukter publicerades den 14 juni 2016 och är giltiga t.o.m. den 30 juni 2021.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information