English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Fönster och ytterdörrar 062
Bild för produktgrupp, fönster och ytterdörrar

Fönster och ytterdörrar 062

Målet med Nordisk Miljömärknings kriterier är att stimulera till användning av energieffektiva fönster och ytterdörrar som dessutom har tillverkats på ett sätt som ger låg miljöpåverkan.

Svanenmärkta fönster och ytterdörrar:
– Har låg klimatpåverkan tack vare små energiförluster.
– Har låg miljöpåverkan tack vare stränga miljökrav på material och i tillverkning.
– Är funktionstestade och har lång livslängd.
– Säljs med goda monterings- och skötselinstruktioner.

 • 13 juni – 29 augusti, 2024

  Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Fönster och ytterdörrar.

  Läs mer här.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR.
  4–8 timmar 812 EUR.
  8 eller fler timmar 1 625 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta fönster och ytterdörrar

  4.15 ⇛ 4.16: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Den 20 februari 2024 beslutade Nordiska Miljlömärkningsnämnden att förlänga kriterierna med 9 månader. Den nya versionen heter 4.16 och är giltig till och med 31 december 2025.

  4.14 ⇛ 4.15: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Den 29 november beslutade Nordiska Miljlömärkningsnämnden att förlänga kriterierna med 24 månader. Den nya versionen heter 4.15 och är giltig till och med 31 mars 2025.

  4.13 ⇛ 4.14: Justering av krav

  Justering av kraven O2 och O3 så att båda storlekarna på fönster/dörrar som anges i standarden EN 14351-1 kan användas för produktens U-värde, solenergitransmittans samt dagsljustransmittans. Den nya versionen är 4.14.

  4.12 ⇛ 4.13: Justering av krav

  Tidsbegränsningen för undantaget för propikonazol i träskyddsmedel har tagits bort. Den nya versionen, 4.13, är giltig t.o.m. 31 mars 2023.

  4.11 ⇛ 4.12: Justering av krav

  Justering gällande undantag för TiO2 i krav O14 och O 15 har gjorts. Dessutom har träkraven uppdaterats. Den nya versionen, 4.12, är giltig t.o.m. 31 mars 2023.

  4.10 ⇛ 4.11: Justering av krav

  Justering gällande höjt gränsvärde (<1000 ppm) för D4, D5 och D6 som en förorening har gjorts. Den nya versionen, 4.11, är giltig t.o.m. 31 mars 2023.

  4.9 ⇛ 4.10: Justeringar och förlängning av kravens giltighetstid

  Justeringar har gjorts för följande:

  • Harmonisering av testkrav ang. hållbart trä.
  • Krav O14 ang. undantag för isosatbaserat lim.
  • Tidsbegränsat undantag för biociden propikonazol och "reproduktionsktoxisk 1B".
  • Tillåtelse av aluminiumoxid i nanoform i pulverlack till fönsterramar.

  Dessutom har kraven förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 4.10, är giltig t.o.m. 31 mars 2023.

  4.8 ⇛ 4.9: Justering av krav

  Undantag i kemikaliekraven för formaldehyd (krav O15) och nanopartiklar (krav O17) har gjorts. Den nya versionen, 4.9, är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

  4.7 ⇛ 4.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter, 4.6, är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

  4.6 ⇛ 4.7: Justering av krav

  O5 Fönster och ytterdörrar i icke-förnybart material: Justering avseende aluminium. Den nya versionen, 4.7, är giltig t.o.m. 31 mars 2021.

  4.5 ⇛ 4.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter, 4.6, är giltig t.o.m. 31 mars 2021.

  4.4 ⇛ 4.5: Justering av krav

  Det beslutades att införa de nya träkraven. Licensansökare kan välja att antingen uppfylla de träkrav som infördes i version 4.0 (del A) eller de nya som listas i del B. Den nya versionen är 4.5.

  4.3 ⇛ 4.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna förlängdes med 24 månader till den 31 mars 2020. Den nya versionen är 4.4.

  4.2 ⇛ 4.3: Justering av krav

  Krav O14 och O15 har justerats för att möjliggöra polyuretanlim som innehåller metylen difenyl diisocyanat (MDI) klassificerat Carc 2 H351. Den nya versionen, 4.3, är giltig t.o.m. 31 mars 2018.

  4.1 ⇛ 4.2: Justering av krav

  En justering avseende hur kraven ska verifieras har införts. O2: Gränsvärden för högsta tillåtna värmegenomgångskoefficient (U-värde) förtydligades. O6–O8 + kemikaliekraven: Ett mindre antal redaktionella ändringar har införts. Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m. 31 mars 2018.

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  O16: Ett undantag för icke-bioackumulerbara biocider och konserveringsmedel har införts. O33: Kravet som rör marknadsföring har tagits bort. Den nya versionen, 4.1, är giltig t.o.m. 31 mars 2018.

  4.0: Ny kriteriegeneration

  Nordiska Miljlömärkningsnämnden antog en ny generation av Svanens kriterier för fönster och ytterdörrar den 19 mars 2014. Version 4.0 är giltig t.o.m 31 mars 2018.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Vid frågor och mer information kontakta