Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
 1. Fasta bränslen och upptändningsprodukter 087
En hög med pellets. Produktgrupp, fasta bränslen och upptändningsprodukter

Fasta bränslen och upptändningsprodukter 087

Svanenmärkta fasta bränslen och upptändningsprodukter uppfyller krav på råvaror, produktion och användning. De ska göra ett så litet avtryck på miljö och klimat som möjligt, samt spara på jordens resurser. Produktgruppen omfattar: träpellets, träbriketter, flis, ved, grillkol och grillbriketter samt upptändningsprodukter. Kraven innebär bland annat att:.
• Produkterna ska bestå av förnybara material.
• Råvarorna ska komma från hållbart producerade och kontrollerade källor.
• Energianvändningen i produktionen begränsas för att säkra energieffektivitet och minskad klimatpåverkan.
• Det är tuffa krav på användning av fossila energiråvaror i produktionen då de i ett livscykelperspektiv har stor betydelse för utsläpp av växthusgaser.
• Produkterna uppfyller relevanta funktions- och kvalitetskrav, bland annat på förbränningsegenskaper. Engångsgrillar kan inte Svanenmärkas.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Kriteriedokumentet för fasta bränslen och upptändningsprodukter är ett samlingsdokument för varugrupperna:
   

  • Träpellets och flis
  • Träbriketter och ved
  • Grillkol, grillbriketter och upptändningsprodukter
    

  Avgifter utgår per varugrupp enligt listan nedan.
   

  Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden

  Träpellets och flis:
  Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 20 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 20 miljoner EUR.

  Träbriketter och ved:
  Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 50 miljoner EUR.

  Grillkol, grillbriketter och upptändningsprodukter:
  Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 50 miljoner EUR.

  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR.
  4–8 timmar 812 EUR.
  8 eller fler timmar 1 625 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden

  Träpellets och flis:
  Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 20 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 20 miljoner EUR.

  Träbriketter och ved:
  Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 50 miljoner EUR.

  Grillkol, grillbriketter och upptändningsprodukter:
  Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 50 miljoner EUR.

  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

     
     

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta fasta bränslen och upptändningsprodukter

  3.3 ⇛ 3.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 15 månader. Den nya versionen, 3.4, är giltig t.o.m. 30 juni 2025.

  3.2 ⇛ 3.3: Justering av krav

  Kravet på retursystem är borttaget. Den nya versionen heter 3.3 och är giltig t.o.m. 31 mars 2024.

  3.1 ⇛ 3.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m. 31 mars 2024.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  Den nordiska kriteriergruppen beslutade den 18 oktober 2017 att ta bort de intensifierade kraven för strålintensitetstest (O17). Dessutom uppdaterades dokumentet med ett antal tidigare tolkningskrav. Den nya versionen heter 3.1 och är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Den nya kriteriegenerationen, 3.0, publicerades den 6 mars 2017 och är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Frågor och svar om Svanenmärkt grillkol och briketter

 • Svanenmärkta grillkol och briketter har granskats ur ett helhetsperspektiv, från trä till aska, så att det är ett av de bästa valen för miljö, klimat och hälsa. Läs mer här .
  Miljömärkning Sverige kontrollerar på plats i fabriken att grillkolet uppfyller de tuffa krav som ställs. Kraven fastställs en oberoende tredje part och Miljömärkning Sverige arbetar utan bransch- och vinstintresse på uppdrag av regeringen. Svanen är Nordens officiella miljömärke. Läs mer här.


 • Det trä som används ska komma från hållbart skogsbruk enligt spårbarhetscertifieringarna FSC och PEFC . Det trä som används får inte finnas med på Nordisk Miljömärknings lista över förbjudna tropiska träslag. Läs mer här:
  Träråvaran till grillkol och grillbriketter ska vara 100 % fullt spårbar till den skog där trädet har avverkats. Det finns stora problem med illegalt avverkat virke som används till grillkol, men säljs under falskt ursprung. Den illegala träkolshandeln i Afrika har koppling till terrorgruppen Al Shabaab och omsätter tre gånger mer än droghandeln. Virket packas om och säljs under falskt ursprung, enligt en FN-rapport.

 • Grillkolen och briketterna ska tillverkas av förnybara material, som trä, som inte bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser. Det ställs tuffa krav på produktionen. Processen ska vara energieffektiv, energi komma från förnybara energikällor och de varma rökgaserna ska återanvändas. Fossil energi får endast användas till uppstart av produktionsprocessen. För att produkten ska vara resurssnål och därmed minska klimatpåverkan är det också viktigt med bra kvalitet på förbränningen och laboratorietest krävs.

 • Det ställs tuffa krav på kvaliteten för att minimera ohälsosamma utsläpp vid förbränning. Det innebär att det ställs krav på ren träråvara och att eventuella tillsatser måste uppfylla livsmedelskvalitet.

 • Tillverkaren ska följa FN Global Compact och FN:s Barnkonvention som ska motverka att mänskliga rättigheter kränks och reglerar arbetsrättsliga förhållanden, som till exempel förbud mot barnarbete, tvångsarbete, rätt att förhandla. Dessutom ställer de båda certifieringssystemen FSC/PEFC sociala krav.

Kontakta mig för mer information