English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Dagligvarubutiker 079

Svanenmärkta dagligvarubutiker uppfyller stränga miljökrav och har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete. Genom Svanen får butiken ett effektivt redskap för att aktivt bidra till att uppfylla flera av FN:s hållbarhetsmål, särskilt mål 12 om ansvarsfull konsumtion och produktion.

I produktgruppen ingår butiker som har ett brett sortiment inom flera varugrupper och som säljer en hög andel dagligvaror.

Kraven omfattar:

 • Gränsvärde för försäljningsandel av ekologisk mat och dryck, MSC-märkt fisk och miljömärkta varor. 
 • Livsmedel i sortimentet med lägre miljöpåverkan, till exempel närproducerade varor.
 • Aktivt arbete med förebyggande av matsvinn.
 • Begränsning av energianvändning och klimatpåverkan.
 • Effektiv källsortering för att minska mängden restavfall, samt säkerställa möjligheten till materialåtervinning och resursutnyttjande.
 • Miljömärkt vid egen förbrukning av varor och tjänster.
 • Utbildning av medarbetarna.
 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Avgifter för enskilda butiker

  Ansökningsavgift

  Avgifterna nedan gäller vid ansökan om ny licens. Samma avgifter gäller vid ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts.

  Ansökan om licens 3 251 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta dagligvarubutiken beräknas som en fast avgift 2 167 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR.
  4–8 timmar 812 EUR.
  8 eller fler timmar 1 625 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 541 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Avgifter för kedjor


  Nedanstående avgifter gäller för kedjor där fler butiker är knutna till samma licens.
   

  Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Avgifterna nedan gäller vid ansökan om ny licens. Samma avgifter gäller vid ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts.

  Ansökan om licens 3 251 EUR per kedja, dock minst 270 EUR per butik.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta butikskedjan är baserad på antalet butiker knutna till licensen.

  Upp till 10 butiker 2 167 EUR per butik.
  Butik 11–50 1 083 EUR per butik.
  Butik 51–200 541 EUR per butik.
  Butik 201– 270 EUR per butik.

  Exempel:

  En licens med 15 butiker knutna till sig kostar 10 x 2 167 + 5 x 1 083 = 27 085 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR.
  4–8 timmar 812 EUR.
  8 eller fler timmar 1 625 EUR.

  Om utvidgningen avser granskning av en eller flera nya butiker som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras dock alltid minst 259 EUR per butik.

  Exempel:

  Två butiker läggs till butikskedjans befintliga Svanenlicens, och ärendet tar 14 timmar att handlägga. Licensinnehavaren debiteras då 1 557 EUR baserat på handläggningstiden.

  Tio butiker läggs till butikskedjans befintliga Svanenlicens, och ärendet tar 10 timmar att handlägga. Licensinnehavaren debiteras då 2 595 EUR, eftersom lägsta avgiften per butik är 259 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 519 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta dagligvarubutiker

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning beslutade 6 februari 2024 att justera kravet på försäljningsandel ekologiskt och MSC-märkt för svenska butiker. Gränsvärdet för svenska butiker har sänkts från 8 % till 6 %. Dessutom beslutade Nordisk Miljömärkning den 13 februari 2024 att justera kravet på energianalys. Som alternativ till standard EN-16247-1 godkänns även analyser som bygger på nationella riktlinjer. Analyser upp till fem år gamla godkänns i stället för upp till tre år och byggnader som är fem år eller yngre undantas från kravet till de att de passerat fem år. Den nya versionen heter 4.1.

  4.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 4.0 av Svanens kriterier för Dagligvarubutiker har lanserats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 31 augusti 2027.

  3.4 ⇛ 3.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter 3.5 och är giltig t.o.m. 31 december 2024.

  3.3 ⇛ 3.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 3.4, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  3.2 ⇛ 3.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 3.3, är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav och förlängning av kriterierna

  Krav O7 har justerats och i krav O11 har en precisering lagts till. Dessutom har kriterierna förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 3.2 är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  Krav O1 har ändrats så att andelen dagligvaror för kedjor ska beräknas för kedjan som helhet och inte bara för de butiker som ingår i licensen. Definitionen av en butikskedja har justerats. Minimumgränsen på fem butiker för en butikskedja är borttagen. Den nya versionen heter 3.1.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 3.0 av Svanens kriterier för Dagligvarubutiker har lanserats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 30 juni 2019.

Frågor och svar om Svanenmärkta butiker

 • En Svanenmärkt butik har ett helhetsperspektiv på miljöarbetet. Det innebär att en person på plats i butiken ansvarar för att rutinerna kring licensen sköts. Svanen ställer krav på sortiment: att en viss andel av de förbrukningsvaror som säljs ska vara miljömärkta. Det innebär att till exempel tvättmedel och diskmedel inte får innehålla ämnen som är svårnedbrytbara i vatten. Svanen ställer krav på viss andel ekologisk mat i sortimentet och driver därmed på utvecklingen för en hållbar livsmedelsproduktion. Krav på produkter från miljömärkt fiske driver på utveckling för mer hållbara fiskebestånd. Svanen ställer även krav på källsortering av avfall och att matsvinnet ska mätas.

 • Syftet med Svanen är att hjälpa konsumenter välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden. Vår vision är ett hållbart samhälle och vi bidrar genom våra miljömärkningar till en hållbar konsumtion. För företag är en Svanenmärkning ett bevis på att de aktivt arbetar för en hållbar produktion och att deras produkter har uppfyllt våra tuffa miljökrav. Alla kan bidra till en bättre miljö, konsumenter genom att välja miljömärkta varor och tjänster, och företag genom att mijömärka sina produkter.

 • Svanen ställer krav på att en viss andel av de förbrukningsvaror som säljs ska vara miljömärkta. Det innebär till exempel att blöjor, tamponger, tvål, och schampo inte får innehålla farliga kemikalier. Disk- och tvättmedel och städkemikalier får inte innehålla allergena ämnen.

 • Minst 90 % av butikerna i kedjan måste klara Svanens krav. Även grossister och internet-butiker kan Svanenmärkas.

 • För att få Svanenmärkningen måste butiken bevisa att de lever upp till de krav som Svanen ställer. Kontroll sker på plats i butik och genom skriftlig dokumentation samt genom efterkontroller under licensens giltighetstid. Licensen är tidsbegränsad. Efter 3–5 år skärps kraven och butiken måste då ansöka på nytt.

För mer information kontakta: