Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
 1. Produkter för fordonsvård 013
Bil i tvätthall

Produkter för fordonsvård 013

Produkter som har en rengörande effekt och/eller polerande funktion för skötsel av bilar, bussar, lastbilar, båtar, skepp, motorcyklar, cyklar och liknande samt tåg och andra spårgående transportmedel kan Svanenmärkas.

Kraven omfattar bland annat:

 • Miljöegenskaper (ekotoxicitet och biologisk nedbrytbarhet) för de kemikalier som används i produkterna.
 • Hälsoegenskaper för de kemikalier som används i produkterna. Till exempel ingen användning av CMR-klassificerade ämnen och olika särskilt problematiska ämnen såsom SVHC-ämnen och hormonstörande ämnen.
 • Effektivitetstester
 • Begränsning av innehåll av lättflyktiga organiska föreningar som kan bidra till bildning av marknära ozon 
 • Återvinningsbar design av förpackningen
 • Ökad användning av hållbara förnybara råvaror

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 812 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 406 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 812 EUR per recept. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 778 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 389 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 778 EUR per recept. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta produkter för fordonsvård

  6.14 ⇛ 6.15: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 19 december 2023 att även etanol
  framställd av avfall kan ingå i spolarvätska.

  Den nya versionen heter 6.15.

  6.13 ⇛ 6.14: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 14 november 2023 att förlänga giltighetstiden för kriterierna till och med 30 juni 2027. Samtidigt justerades produktgruppsdefinitionen, vilket innebär att även produkter för att tvätta plan ingår. Dessutom har övergångsperioden för krav till etiketter ("O16 - B Etiketter för styva plastförpackningar: Design för återvinning") förlängts till 31 december 2024.

  Den nya versionen heter 6.14.

  6.12 ⇛ 6.13: Justering av krav

  Den 21 februari 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att sänka andelen etanol som är framställd av en restproudukt enligt förnybarhetsdirektivet (EU) 2018/2001 till 10 % för koncentrerad spolarvätska. (O14).

  Den nya versionen heter 6.13 och är giltig till 30 juni 2025.

  6.11 ⇛ 6.12: Justering av krav

  Den 1 november 2022 beslutade Nordisk Miljömärkning att öka den tillåtna procentandelen EVOH i flexibla plastpåsar (pouches) från 2% till 5% i krav O17.

  Den nya versionen heter 6.12 och är giltig till 30 juni 2025.

  6.10 ⇛ 6.11: Justering av krav

  Justeringen innebär ett undantag gällande mikroplast i filmbildande produkter (vax och avrinningsmedel), ett undantag för EPE även i tätningar, samt förändringar av etikettkraven i O16B. Bilagorna 2 och 9 berörs. 

  Den nya versionen heter 6.11 och är giltig till 30 juni 2025.

  6.9 ⇛ 6.10: Justering av krav

  Justeringen innebär att etanol som är framställd av sockerrör som är certifierade enligt Bonsucro-standard (EU REDII-godkänd), version 5.1 eller senare version tillåts.

  Den nya versionen heter 6.10 och är giltig till 30 juni 2025.

  6.8 ⇛ 6.9: Justering av krav

  Under våren 2022 beslutade Nordisk Miljömärkning att undanta H411-klassade tensider från krav O12; i krav O16 undantas förbudet mot att i tekniska delar i vissa sprejflaskor använda metall och slutligen beslöts att inkludera produkter för motorcyklar, cyklar och liknande i produktgruppsdefinitionen. Bilagorna 1-3, 6 och 9 berörs.

  Den nya versionen heter 6.9.

  6.7 ⇛ 6.8: Justering av krav

  Justeringen gäller bronopol och kolväten, bilaga 2 och 3 berörs.

  Den nya versionen heter 6.8.

  6.6 ⇛ 6.7: Justering av krav

  I krav O6 har iminodisuccinat samt rosinsyra och otvålbara ämnen i tallolja lagts till på listan över föreningar som är undantagna från kravet på nedbrybarhet.

  Den nya versionen heter 6.7.

  6.5 ⇛ 6.6: Justering av krav

  Justeringar angående följande krav har gjorts:

  • O7 beträffande lösningsmedel i kallavfettningsprodukter.
  • O16 beträffande vilka plastsorter som tillåts i trigger till sprejflaska.

  Den nya versionen heter 6.6.

  6.4 ⇛ 6.5: Justering av krav

  Justeringar i krav O20 har gjorts:

  • Pigment som tillsätts UV-blockerare och som inte utgör mer än 10 ppm av förpackningen (utan förslutning) undantas från förbudet mot pigment i PET.
  • Smörjmedel i triggers till sprejflaska undantas förbudet mot silikon i förslutningar.

  Den nya versionen heter 6.5.

  6.3 ⇛ 6.4: Justering av krav

  Justeringar angående följande krav har gjorts:

  • O16 gäller endast för plastförpackningar som är för mindre än 200 liter.
  • O18b gäller endast för sprejprodukter till interiörrengöring.
  • O20 har justerats så att effektiviteten för avrinningsmedel, sköljmedel, spolvax och kombivax som ingår i ett system tillsammans med andra Svanenmärkta rengörande eller att polerande produkter även kan dokumenteras med funktionstest.

  Den nya versionen heter 6.4.

  6.2 ⇛ 6.3: Justering av krav

  Krav O4 Klassificering av produkten har justerats vad gäller produkter för professionell användning som nu kan klassificeras med H314 Skin Corr. 1B eller 1C. Krav O19 Användarinformation har korrigerats så att ordet "koncentrerad" tagits bort. Den nya versionen heter 6.3.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av krav

  Krav O7 Ämnen som inte får ingå i produkten har justerats vad gäller REACH-listan som inte längre ingår i kravet. Den nya versionen heter 6.2.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av krav

  Krav O16 Återvinningsdesign av plastförpackningar och förslutningar har justerats vad gäller oblat och tätningar. Den nya versionen, 6.1, är giltig t.o.m. den 30 juni 2025.

  6.0: Ny kriteriegeneration publicerad 

  Nordiska miljömärkningsnämnden har beslutat om en ny generation där produktgruppen utvidgats till att även omfatta tågvårdsprodukter. Den nya generationen, 6.0, är giltig t.o.m. den 30 juni 2025.

  5.12 ⇛ 5.13: Förlängning av kriteriernas giltighetstid 

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 3 månader. Den nya versionen, 5.13, är giltig t.o.m. den 31 december 2022.

  5.11 ⇛ 5.12: Förlängning av kriteriernas giltighetstid 

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 5.12, är giltig t.o.m. den 30 september 2022.

  5.10 ⇛ 5.11: Förlängning av kriteriernas giltighetstid 

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 5.11, är giltig t.o.m. den 31 mars 2022.

  5.9 ⇛ 5.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid 

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 9 månader. Den nya versionen, 5.10, är giltig t.o.m. den 30 september 2021.

  5.8 ⇛ 5.9: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid 

  Bilaga 9 har justerats och kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 5.9, är giltig t.o.m. den 31 december 2020.

  5.7 ⇛ 5.8: Justering av krav

  O35 Retursystem: Kravet har tagits bort. O9 Organiska ämnen, nedbrytbarhet: Kravet har justerats. Den nya versionen, 5.8, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  5.6 ⇛ 5.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts. Den nya versionen, 5.7, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  5.5 ⇛ 5.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för Svanens krav för bil- och båtvårdsprodukter har förlängts. Den nya versionen, 5.6, är giltig t.o.m. 31 december 2018.

  5.4 ⇛ 5.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för Svanens krav för bil- och båtvårdsprodukter har förlängts. Samtidigt togs även krav K36 Marknadsföring bort. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m 31 december 2016.

  5.3 ⇛ 5.4: Justering av krav

  K3: Bilvårdsprodukter för professionellt bruk som används i slutna/automatiska biltvättar undantas klassificering Skinn korr. H314/35 (sterkt etsende). Båtvårdsprodukter undantas däremot inte denna klassificering.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontaka mig för mer information