English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, kemiska byggprodukter

Kemiska byggprodukter 097

Svanenmärkta kemiska byggprodukter tillhör de minst miljöbelastande inom sitt område. De uppfyller stränga krav som ställs ur ett livscykelperspektiv. Det betyder att de klarar Svanens krav på råvara, tillverkning, slutprodukt, funktion, användning och avfall.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning                                             Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Kriteriedokumentet för kemiska byggprodukter är ett samlingsdokument för varugrupperna:
   

  • Lim, tätningsmedel och fyllmedel
  • Antikorrosion för industri- och infrastrukturapplikationer
  • Impregneringsmedel för plattor, sten och betong
  • Andra industriella färger och lacker
  • Utomhusfärger och -lacker


  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan. Undantag gäller Utomhusfärger och -lacker och Inomhusfärg och -lacker (från produktgrupp 096) som räknas som en varugrupp.
   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av åtta recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 389 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av åtta recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 194,5 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 389 EUR per recept. Övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2021 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av åtta recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 375 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR. I avgiften ingår granskning av åtta recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 187,5 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 375 EUR per recept. Övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta kemiska byggprodukter

  2.20 ⇛ 2.21: Justering av krav

  Justering i krav O3 där undantaget för Respirabel kristallin silika har utökats med klassificeringen H350i.

  Den nya versionen heter 2.21 och är giltig till och med den 30 juni 2025.

  2.19 ⇛ 2.20: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Justering i krav O2 där EUH208-kravet har slopats. Därtill har kriteriernas giltighetstid förlängts med 12 månader.

  Den nya versionen heter 2.20 och är giltig till och med den 30 juni 2025.

  2.18 ⇛ 2.19: Justering av krav

  Justering av gränsvärdet för isotiazolinoner för lim, fogmassa och ankarmassa. Justeringen innebär att den totala mängden  som är tillåtet ökar till 300 ppm. Den nya versionen heter 2.19.

  2.17 ⇛ 2.18: Justering av krav

  Justering av det tidsbaserade undantaget för trimetylolpropan (TMP). Det nuvarande undantaget kommer att gälla under kriteriernas giltighetstid och TMP kommer att omvärderas under utvecklingen av nya kriterier. Den nya versionen heter 2.18.

  2.16 ⇛ 2.17: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 12 månader . Den nya versionen heter 2.17 och är giltig till och med 30 juni 2024.

  2.15 ⇛ 2.16: Justering av krav

  Justering av krav O11 Nanopartiklar och tillstånd att använda syntetiserat kalciumkarbonat. Dessutom har produktdefinitionen "Impregneringsmedel för plattor, sten och betong" harmoniserats med kriterierna för utemöbler och lekutrustning. Den nya versionen heter 2.16.

  2.14 ⇛ 2.15: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 24 månader och uppdaterats genom harmonisering av omklassificeringen av MIT med Svanens krav för konserveringsmedel samt gällande undantag för dispersionsmedlet trimethylolpropane (TMP). Den nya versionen heter 2.15 och är giltig till och med 30 juni 2023.

  2.13 ⇛ 2.14: Justering av krav

  En justering av krav O4 Miljöfarliga ämnen och O5 Konserveringsämnen har gjorts för att överensstämma med kriterierna för Inomhusfärg. Den nya versionen heter 2.14.

  2.12 ⇛ 2.13: Utvidgning av kriterierna

  Utvidgning av kriterierna med impregneringsmedel för kakel, sten och betong. Produktgruppsavgränsningen och krav O5 Konserveringsmedel har därmed justerats och ett nytt avsnitt för produktspecifika krav har lagts till (avsnitt 2.6). Den nya versionen heter 2.13.

  2.11 ⇛ 2.12: Utvidgning av kriterierna och justering av krav

  Utvidgning av kriterierna med ankarmassor. Produktgrupps- avgränsning, O2 klassificering av produkt samt produktspecifika krav för lim (avsnit 2.1) har justerats. Samtidigt har VOC-förbudet i tapetklister tagits bort i O13. Den nya versionen heter 2.12.

  2.10 ⇛ 2.11: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav O32 Retursystem har tagits bort och krav O21 Kvalitetskrav för spackel har justerats för att tillåta en alternativ testmetod för målerispackel. Krav O6 Formaldehyd har harmoniserats med kriterierna för inomhusfärg. Kriterierna förlängdes till och med den 30 juni 2021. Den nya versionen heter 2.11.

  2.9 ⇛ 2.10: Justering av krav

  En justering av krav O3 Klassificering av ingående kemiska ämnen för att tilllåta klassificering med STOT SE 2 eller STOT RE 2 på råvarunivån.Den nya versionen heter 2.10.

  2.8 ⇛ 2.9: Justering av krav

  En justering av krav O7, restmonomerer i polymer i kriterierna för kemiska byggprodukter har införts. Den nya versionen heter 2.9.

  2.7 ⇛ 2.8: Justering av krav

  • Klassificering med akut tox på råvarunivå tillåts nu.
  • Flera undantag i krav O3 samt klassificering med akut tox från listan över restmonomerer i polymerer som kan högst ingå i 100 ppm i O7 har tagits bort.
  • Förbud mot metall i förpackningar, mindre än 1 liter, har tagits bort (O29).

  Den nya versionen heter 2.8.

  2.6 ⇛ 2.7: Justering av krav

  Ett undantag för sickativ har införts i krav O3 och O12. Den nya versionen, 2.7, är giltig t.o.m. den 31 mars 2019.

  2.5 ⇛ 2.6: Justering av krav

  Undantag för polymeriserad vinylkorid i lim och fogmassa har införts i krav O12. Den nya versionen, 2.6, är giltig t.o.m. den 31 mars 2019.

  2.4 ⇛ 2.5: Justering av krav

  Ett undantag för glyoxal, natriumnitrit samt neutraliseringsmedel har införts i krav O3. Den nya versionen, 2.5, är giltig t.o.m. den 31 mars 2019.

  2.3 ⇛ 2.4: Justering av krav

  • Ett undantag har införts i krav O4.
  • Krav O7 har ändrats.
  • Justeringar har gjorts i avsnittet "Vad kan Svanenmärkas?" krav O2, O3, O4, O6, O8, O11, O18, O21, O23, O24, Bilaga 1 och bilaga 2.

  Den nya versionen, 2.4, är giltig t.o.m. 31 mars 2019.

  2.2 ⇛ 2.3: Justering av krav

  • Undantag har införts i krav O2 och O4.
  • Text har förtydligats i Tabell 5.
  • Krav O7 har justerats.

  Den nya versionen, 2.3, är giltig t.o.m 31 mars 2019.

  2.1 ⇛ 2.2: Justering av krav

  En ändring i krav O3 gällande Sickativ har införts. Krav O41, om marknadsföring, har tagits bort.

  Den nya versionen, 2.2, är giltig t.o.m 31 mars 2019.

  2.0 ⇛ 2.1: Justering av krav

  En ändring av krav O3 gällande montagelim har genomförts. Den nya versionen, 2.1, är giltig t.o.m 31 mars 2019.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontaka mig för mer information