English
Favoriter

Fonder 101


Svanenmärket ger konsumenten vägledning till fonder som har tagit på sig rollen att påverka företag att agera mer hållbart. Allt den Svanenmärkta fonden måste göra – välja bort de sämsta företagen och branscherna, välja in mer hållbara företag och agera på ett transparent sätt – är för att påverka företag att agera mer hållbart i ett längre perspektiv.

Läs mer om fonder på våra Fondsidor

Oavsett om du är sparare och vill investera dina pengar i hållbara fonder eller om du är fondförvaltare och funderar på att Svanenmärka din fond hittar du massor av information på våra sidor om fonder.

Ta mig till Svanens Fond-sajt

 • Avgifter fr.o.m. 2017-06-14, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden 

  3 000 EUR (per fond) exkl. moms.

  Indexfonder:
  2000 EUR (per fond) exkl. moms. En indexfond ska basera ansökan på ett index som har kontrollerats och godkänts av Svanen.

  Indexleverantör:
  125 EUR per timme exkl. moms.

  Omprövningsavgift  1 500 EUR (per fond) exkl. moms.

  Årlig avgift:

  Årlig nordisk licensavgift för fonder

  Avgiften beräknas utifrån fondens storlek (AUM*) och fondens årliga avgift.

  Licensavgift tas ut för fondens genomsnittliga förvaltade kapital (AUM) hos nordiska andelsägare (den del av året fonden har haft Svanenlicens). Moms tillkommer. 

  Fondens avgift | Licensavgift
  ≥ 1,00%   0,0015% av AUM
  <1,00 %   0,0014% av AUM
  <0,80%    0,0013% av AUM
  <0,60%    0,0012% av AUM

  *Assets Under Management

  Årlig avgift för indexleverantör 1 500 EUR (för en dags kontroll) + resekostnader (se ”Avgift för kontrollbesök” + om kontrollen tar längre än en dags arbete 125 EUR per timme.
  Minimiavgift för licensen i Norden 1 500 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen  i Norden 10 000 EUR per år exkl. moms och 100 000 EUR per koncern, dock minst 2 000 EUR per fond.

  Obs! Fonder kan marknadsföras med Svanenmärket även utanför Norden. Licensavgiften baseras dock endast på AUM hos nordiska kunder.

  Minimi- eller maxavgiften reduceras för det första året för ansökningar som beviljas efter den 1 juli. Ordinarie minimi- eller maxavgift multipliceras med (antalet resterande dagar under innevarande år) x 2/365.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 375 EUR exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 750 EUR exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 1 500 EUR exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa *) 1 500 EUR exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa *) 2 500 EUR exkl. moms per besök

  *) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta fonder

  1.0 ⇛ 1.1: Justering av krav

  Nordiska Miljömärkningsnämnden beslutade den 14 mars 2018 att kvalificerade icke-företags gröna obligationer kan ingå när sökanden visar att fonden kan ansöka om licens. Den nya versionen heter 1.1.

  1.0 Antagande av kriterier

  Nordiska Miljömärkningsnämnden beslutade den 14 juni 2017 om nya kriterier för Svanenmärkta fonder. Kriterierna är giltiga t.o.m. 30 juni 2020.

 • Ansök om en Svanenlicens för fonder

  Så du funderar på att Svanenmärka din fond, vad kul! Här får du en generell beskrivning av hur processen ser ut – från tanke till godkänd licens.

  Det går att Svanenmärka de flesta typer av fonder. Men tyvärr inte alla. Så innan du sätter igång att ansöka är det klokt att kontrollera att din fond går att Svanenmärka.

  Även helt nya fonder, som ännu inte kommit ut på marknaden, kan bli godkända och Svanenmärkta från första dagen de finns till försäljning. Om du vill ha din fond Svanenmärkt redan från start är det viktigt att du tar kontakt med oss så tidigt som möjligt i utvecklandet av den nya fonden.

  För att en ansökan ska kunna påbörjas måste följande tre saker vara uppfyllda:

  • Fonden måste arbeta enligt UCITS
  • Fonden måste vara registerad för distribution i minst ett nordiskt land
  • Fonden får max inneha, som medeltal över ett år, 50 % obligationer som inte är utgivna av företag

  Om fonden uppfyller ovanstående går ansökan till så här:

  1. Ladda hem kriteriedokumentet, läs igenom och bilda dig en uppfattning om de förutsättningar som du tror just din fond har. Lägg särskild vikt vid hur respektive krav ska dokumenteras. Om det uppstår frågor och funderingar – ta kontakt med oss så pratar vi igenom det hela.
  2. Nu bör du ha en känsla för om fonden kan uppfylla kraven. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten om du inte redan gjort det, till ansokan@svanen.se
  3. Sätt igång och samla de dokument som vi behöver för att kunna kontrollera om kraven är uppfyllda. Ju tydligare dokument vi får in desto smidigare blir vår handläggning och fonden kan fortare bli godkänd. Tänk därför på följande:
   Använd alltid denna checklista för respektive fond. Checklistan ska bifogas ansökan.
   • Var noga med att namnge dokumenten på ett tydligt sätt. Tänk på att ett och samma dokument ofta går att utforma så att det svarar mot flera krav.
  4. Tänk på att du troligen kommer behöva involvera dina underleverantörer på ett eller annat sätt, så ta kontakt med dem i ett tidigt skede för att processen ska gå så smidigt som möjligt. Detta gäller särskilt för indexfonder.
  5. Skicka in dokumentationen. Du behöver inte vänta tills du samlat in all dokumentation, det går bra att samla dokumentation för några krav och skicka in dessa. Din handläggare återkopplar så snart som möjligt till dig. Notera att du inte blir godkänd förrän alla krav är uppfyllda. När allt verkar vara i sin ordning kommer din handläggare göra ett kontrollbesök på ert företag.
  6. Klart! Din fond är nu godkänd och du kan marknadsföra den med Nordens officiella miljömärke, Svanen.

  Hur lång tid tar det att få en Svanenlicens?

  Tänk på att vara ute i mycket god tid med din ansökan, gärna flera månader innan ni önskar slutgiltigt besked från oss, särskilt om det gäller helt nya produkter. Har ni aldrig haft licens för Svanen tidigare kan det krävas ännu längre framförhållning, och vi rekommenderar er att kontakta oss för gemensam planering av processen.

  Ansökan giltig i ett år

   Om det ansökande företaget inte aktivt arbetar med sin ansökan har Miljömärkning Sverige, efter ett år, rätt att avslå den.


Frågor och svar om Svanenmärkta fonder

Det finns många frågor kring Svanenmärkta fonder. Varför har vi valt att Svanenmärka just fonder? Vilka krav ska fonderna uppfylla? Hur kontrolleras fonderna? Vilka företag får de investera i? Vilka företag får de INTE investera i? Här hittar du vanligaste frågorna om Svanenmärkta fonder med svar.

 • Världens produktion och konsumtion är inte hållbar. Svanen är övertygad om att fonder har en viktig funktion i att påverka företag att arbeta mer hållbart, då fonder styr över mycket kapital.

  Efterfrågan på en oberoende och trovärdig utvärdering av fonder är stor hos såväl konsumenter som investerare. Den Svanenmärkta fonden är ett miljömärkt alternativ för sparare och professionella investerare och ett verktyg för fondbolag för att visa att deras fond lever upp till tuffa krav.

 • När många sparare, professionella investerare och fondförvaltare tillsammans utnyttjar sin makt är vi övertygade om att det har en effekt. Svanenmärkta fonder har bra förutsättningar att påverka genom att:

  • tydligt visar marknaden vilka branscher och företag som hållbarhetsmässigt inte är tillräckligt bra.
  • göra en hållbarhetsanalys av de företag som ingår i en Svanenmärkt fond och till övervägande del välja in företag med ett starkt hållbarhetsarbete.
  • rapportera innehav var tredje månad och ta fram en årlig rapport över fondens hållbarhetsarbete.
  • utöva aktivt ägarskap genom att rösta på bolagsstämmor och ha dialog med företagen.

   

 • Svanenmärkning av fonder bygger på fyra olika sätt genom vilka fonder kan påverka företag:

  Exkludering: Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska. Läs mer om våra exkluderingskrav här.

  Inkludering: Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen. Läs mer om våra inkluderingskrav här.

  Transparens: Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.

  Aktivt ägarskap: Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett påverkansarbete gentemot företagen i portföljen. Då det inte alltid är relevant att utöva ett aktivt ägarskap är detta ett poängkrav.

  Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav. Utöver de obligatoriska kraven ställs poängkrav och det krävs ett minimum på 6 av 16 poäng (för obligationsfonder 5 poäng).

 • I samband med ansökan kontrollerar Nordisk Miljömärkning (Svanen) fondförvaltarens system och processer. Förvaltaren måste dokumentera tydliga processer för hur företag väljs bort och väljs in enligt Svanens krav. De ska också dokumentera och visa att kraven på transparens och aktivt ägarskap är uppfyllt. Underlag för beräkningar, hållbarhetsanalyser (s.k. ESG-analyser) och liknande som styrker att kraven uppfylls ska läggas fram. Miljömärkning Sverige gör ett platsbesök i samband med licenseringen och regelbundna kontroller under licensperiodens gång.

 • Nej. En Svanenmärkt fond ska välja bort de företag och branscher som är längst ifrån hållbara (länk till vilka) och fonden ska ha en majoritet av sitt kapital investerat i företag med starkt hållbarhetsarbete. Det betyder inte att alla innehav i en Svanenmärkt fond kommer att uppfattas som hållbara.

  Nordisk Miljömärkning går inte igenom och bedömer alla företag som en fond i. Vi sätter istället upp regler för hur fondförvaltaren ska tänka, analysera och bedöma. På så sätt undviks de mest problematiska företagen och många av de ”bästa” väljs in. Och så är vi övertygade om att vi uppnår en effekt med de krav vi har på analys, transparens och påverkan. Dessutom premieras innehav av företag från ”gröna” branscher med poäng, till exempel förnybar energi, energieffektivisering, avfallshantering och ekologisk odling.

 • Då ska fondförvaltaren antingen sälja innehavet eller informera om hur de kommer att hantera situationen för att påverka företaget. Informationen ska läggas ut på fondens hemsida inom tre månader och innehålla följande punkter: hur fondbolaget bedömer situationer, vad de kommer att göra för att påverka företaget, vilket resultat det är troligt att åstadkomma samt när den uppkomna situationen kan förväntas vara löst. Om inte fondförvaltaren lyckas påverka och förändra innehavet ska det säljas av inom 24 månader. Strategin att sälja tveksamma innehav med omedelbar verka kan ibland ge sämre effekt. Att istället behålla och påverka innehavet kan i längden ge ett bättre resultat.

 • Svanenlicensen kan tilldelas de fonder som på ett trovärdigt och väl dokumenterat sätt kan presentera ett robust arbetssätt för att efterleva alla de krav och kriterier som Svanen satt upp för fonder. En indexfond har som mål att följa utvecklingen av ett jämförelseindex så nära och så kostnadseffektivt som möjligt. Beroende på hur bolag väljs in i index går det att samtidigt efterleva Svanens krav på fonden.

 • Ja, men fonden får har högst 5 % indirekta innehav som inte analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv, eftersom ett viktigt syfte med Svanenmärkta fonder är att påverka företag i en mer hållbar riktning. En större andel indirekta innehav tillåts om det är säkerställt att de också uppfyller alla övriga krav.

 • Svanen ställer krav på att fonden ska vara öppen med alla innehav. Fondbolaget ska redovisa på sin hemsida vilka aktier och obligationer som finns i fonden och uppdatera informationen en gång i kvartalet. Fondbolaget ska minst en gång per år presentera där fondens aktiviteter inom hållbarhetsområdet en rapport. Till exempel hur fonden valt bort, valt in, röstat och haft dialoger med företag som fonden har aktier i.

 • Svanen har inga krav kopplat till vilken avkastning eller risk fonden har. Vi är dock övertygade om att investeringar med hållbarhetsprofil kommer att löna sig på lång sikt.

Kontakta oss för mer information