English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Kontors- och hobbyartiklar 057

Kontors- och hobbyartiklar 057

Kriterierna för Kontors- och hobbyartiklar ställer krav på alla delar av produkterna, på förpackningen och på funktion.

De har stränga krav på hälso- och miljöfarliga kemikalier t.ex. genom flera otillåtna faroklassificeringar, begränsning av flyktiga lösningsmedel och allergener. Vidare är bl.a. halogenerade lösningsmedel, parfymer, misstänkt hormonstörande ämnen, nano-partiklar och ämnen på den s.k. kandidatlistan inte tillåtna. Produkter till barn har extra hårda kemikaliekrav.

Vissa skadliga ämnen typiska för produktdelar av plast och gummi som ftalater, tungmetaller, PAH, halogenerade ämnen ska undvikas.

För minimerad resursanvändning krävs en viss andel återanvänd eller förnybar plast och begränsad andel metall samt optimerad emballagemängd. God kvalitet ska visas i standardtester för funktion och vissa produkter måste ha refillsystem.

Andelen certifierat hållbara träråvaror och bambu ska vara hög.

 • 6 mars – 1 maj 2024

  Under remisstiden ger Nordisk Miljömärkning dig möjlighet att kommentera vårt förslag till nya kriterier för Kontors- och hobbyartiklar.

  Läs mer här och dela gärna din kunskap med oss.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Kriteriedokumentet för kontors- och hobbyartiklar är ett samlingsdokument för varugrupperna:
   

  • Hobbymålarfärg och dekorationsmaterial
  • Tejp, lim, korrigeringsband etc.
  • Skrivinstrument och suddgummi
    

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan.
   

  Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Kriteriedokumentet för kontors- och hobbyartiklar är ett samlingsdokument för varugrupperna:
   

  • Hobbymålarfärg och dekorationsmaterial
  • Tejp, lim, korrigeringsband etc.
  • Skrivinstrument och suddgummi
    

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan.
   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta kontors- och hobbyartiklar

  4.16⇛ 4.17: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 4.17, är giltig t.o.m. 31 december 2025.

  4.15 ⇛ 4.16: Justering av kriterierna

  Förtydligande av krav O23 att test för 1,3-butadien endast gäller syntetisk latex.

  Den nya versionen heter 4.16 och är giltig t.o.m. 30 juni 2025.

  4.14 ⇛ 4.15: Justering av kriterierna

  Krav O7 har justerats gällande dispens för titandioxid (TiO2): från och med 1 juni 2023 gäller undantaget inte för följande produkter för barn: kritor, färgpennor och hobbyfärger.

  Den nya versionen heter 4.15 och är giltig t.o.m. 30 juni 2025.

  4.13⇛ 4.14: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 4.14, är giltig t.o.m. 30 juni 2025.

  4.12 ⇛ 4.13: Justering av kriterierna

  Krav O7 har justerats avseende undantag för konserveringsmedel och nytt undantag för akut tox 4. Dessutom har krav O14 justerats avseende tillåtna mängder och klassificeringar och specifika krav för isotiazolinoner har strukits. Den nya versionen heter 4.13.

  4.11 ⇛ 4.12: Justering och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav O7 och O21 har justerats. Dessutom har giltighetstiden för kriterierna förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 4.12, är giltig t.o.m. 30 juni 2024.

  4.10 ⇛ 4.11: Justering av kriterierna

  Krav O7 och O14 har justerats gällande ett undantag för etylhexylglycerin som hjälpmedel vid konservering. Den nya versionen, 4.11, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  4.9 ⇛ 4.10: Justering av kriterierna

  Krav O14 har åter justerats gällande fingerfärg där vi tillåter upp till 10000 ppm phenoxyetanol. Den nya versionen, 4.10, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  4.8 ⇛ 4.9: Justering av kriterierna

  Krav O14 har justerats gällande fingerfärg där vi tillåter upp till 1000 ppm phenoxyetanol. Den nya versionen, 4.9, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  4.7⇛ 4.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 4.8, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  4.5 och 4.6⇛ 4.7: Justering av krav

  Krav O5 har justerats avseende primärförpackningar och krav O38 Retursystem har tagits bort. (Opublicerad version 4.6.) Vidare har krav O7 justerats vad gäller undantaget för mehtanol i polyvinylalkohol. Den nya versionen, 4.7, är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  4.4 ⇛ 4.5: Justering av krav

  Krav O7 har justerats avseende formaldehyd i bindemedel i hobbyfärger. Den nya versionen, 4.5, är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  4.3 ⇛ 4.4: Justering av krav

  Nordiska kriteriegruppen beslutade den 14 maj 2017 att lägga till Nordisk Miljömärknings nya skogskrav som ett alternativ till kriteriernas skogskrav. Den nya versionen, 4.4, är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  4.2 ⇛ 4.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 4.3, är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  4.1 ⇛ 4.2: Justering av krav

  Krav O6 har justerats så att förbudet mot ämnen som är klassificerade med H318/R41 nu endast omfattar produkter som marknadsförs mot barn samt kontors-/hobby-färger och färgkritor. Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m 31 december 2018.

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  • O13: Kravet har justerats så att det nu även innehåller faroangivelser och riskfraser.
  • O7 & O14: Justeringar har gjorts i förhållande till användning av andra konserveringsmedel än isothiazolinoner.
  • O46: Krav O46, Marknadsföring, har tagits bort helt.

  Den nya versionen, 4.1, är giltig t.o.m 31 december 2018.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information