English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Hållbart/beständigt trä för utomhusbruk 086
Bild för produktgrupp, hållbart trä

Hållbart/beständigt trä för utomhusbruk 086

Ett Svanenmärkt beständigt trä har hög motståndskraft mot röta samtidigt som den har en låg miljpåverkan. Det är ett miljöanpassat alternativ till traditionell impregnering med biocider. Det ställs även krav på att träråvaran ska komma från certifierade hållbara skogar.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR.  I ansökningsavgiften ingår granskning av två trätyper. För granskning av ytterligare typer debiteras 1 625 EUR per trätyp.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR. I avgiften ingår granskning av två trätyper. För granskning av ytterligare typer debiteras 812 EUR per trätyp.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 50 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidningen avser granskning av ny trätyp debiteras 1 625 EUR per trätyp. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR.
  4–8 timmar 812 EUR.
  8 eller fler timmar 1 625 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR.  I ansökningsavgiften ingår granskning av två trätyper. För granskning av ytterligare typer debiteras 1 557 EUR per trätyp.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av två trätyper. För granskning av ytterligare typer debiteras 778 EUR per trätyp.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 50 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidningen avser granskning av ny trätyp debiteras 1 557 EUR per trätyp. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

     
     

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt hållbart trä

  2.6 ⇛ 2.7: Justering av krav

  Justering av krav O3, biocider: endast konserveringsmedel som används för konservering i burk i enlighet med PT 6 (EU) 528/2012 kan användas i kemiska produkter. Mängden konserveringsmedel/kombination av konserveringsmedel är begränsad.

  Den nya versionen heter 2.7 och är giltig till och med den 31 december 2025.

  2.5 ⇛ 2.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.6 är giltig till och med den 31 december 2025.

  2.4 ⇛ 2.5: Justering av krav

  Krav O11B har anpassats till de nya träkraven som antogs av Nordiska Miljömärkningsnämnden den 2 juni 2020. Den nya versionen heter 2.4.

  2.3 ⇛ 2.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.4 är giltig till och med den 31 december 2023.

  2.2 ⇛ 2.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.3 är giltig till och med den 31 december 2021.

  2.1 ⇛ 2.2: Justering av krav

  Två justeringar har införts i kriterierna:

  • Information om energianvändning (MJ/m3 torkat virke) ska i så stor utsträckning som möjligt hämtas från underleverantörer/sågverk. Justeringen innebär också att fuktinnehållet i ingående trä-råvara och slutprodukt ska uppges.
  • Referenser till klassificeringar för hälsa- och miljöfara i enlighet med EU:s preparatdirektiv (1999/45/EC) har tagits bort, då direktivet nu helt har ersatts av CLP-förordningen.

  Den nya versionen, 2.2, är giltig t.o.m. 31 december 2019.

  2.0 ⇛ 2.1: Justering av krav

  Två justeringar har införts i kriterierna:

  • Naturligt hållbart trä är en del av produktgruppen och krav O14 förtydligas med hur naturligt hållbart / resistent trä ska verifiera krav på beständighet.
  • På grund av nya klassificeringar för två kemikalier som används i processen att kemiskt modifiera trä kompletteras krav O4 med fler undantag. Dels klassificeringen akut toxicitet och specifik organtoxicitet för furfurylalkohol och dels klassificeringen specifik organtoxicitet för maleinsyreanhydrid.

  De nya träkraven har också införts i kriterierna som ett alternativt sätt att uppfylla kraven på virkesråvara. De nya träkraven innebär att licensinnehavaren ska vara Chain of Custody-certifierad.

  Den nya versionen, 2.1, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  1.5 ⇛ 2.0: Ny kriteriegeneration

  Svanens kriterier för Hållbart trä har reviderats. Den nya versionen, 2.0, är giltig t.o.m 31 december 2019.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information