English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Frågor och svar kring exkluderingskrav

Frågor och svar kring Svanens exkluderingskrav

 • En Svanenmärkt fond ska utesluta företag som:

  • Utvinner, förädlar, producerar, exploaterar eller borrar efter energi från kol (för elproduktion), olja, gas och uran (max 5 % av företagets omsättning.) (O4 och O5 i de nya kriterierna)
  • Producerar eller säljer kontroversiella vapen. (O6)
  • Företag som säljer konventionella vapen (max 5 % av företagets omsättning). (O7)
  • Producerar eller säljer tobak (max 5 % av företagets omsättning). (O8)
  • Företag som inte följer internationella normer och konventioner på områden som arbetsrätt (ILO), mänskliga rättigheter, grov korruption och grova miljöbrott. (O9)
  • Statsobligationer från länder som står under EU:s eller FN:s finansiella sanktioner. (O10)
  • Statsobligationer från länder som inte skrivit under Parisavtalet.
  • Statsobligationer från länder som bedöms som korrupta (har plats nummer 40 eller lägre på Transparency Internationals korruptionslista) (O11)
 • Det finns ytterst få företag eller länder i hela världen som är 100 % hållbara. Svanens krav utesluter branscher, företag och länder som är längst ifrån hållbara. Genom att samtidigt ställa krav som ger utrymme för förbättringar hos företag anser Nordisk Miljömärkning att det kommer att leda till en mer hållbar utveckling på lång sikt.

 • Nordisk Miljömärkning tillämpar försiktighetsprincipen för kärnkraft, eftersom lagring av kärnavfall och potentiella incidenter vid kärnkraftverk utgör en långsiktig risk för miljön. (O4 och O5)

 • Ja, Nordisk Miljömärkning tillåter företag som är på väg att ställa om till förnybara energikällor om de uppfyller tre tuffa krav. Det är troligt att de företag som uppfyller kraven kommer ha en betydande påverkan globalt för att ställa om till förnybar energi.

  Företagen kan under omställningsperioden vara verksamma inom utvinning, raffinering och kraftgenerering från kol, gas, olja eller uran.

  De tre kraven är:

  • minst 90 % av andelen nyinvesteringar, sett till en treårsperiod inklusive det senaste räkenskapsåret, är kopplat till förnybar energi.
  • minst 50 % av omsättningen kommer från förnybar energi, de senaste 1, 2 eller 3 åren
  • inga intäkter får komma från brytning av tjärsand, skifferolja, skiffergas, andra frackingaktiviteter eller utvinning i den arktiska regionen. (O4 och O5)
 • Alkohol är också ett stort folkhälsoproblem, men Nordisk Miljömärkning är av åsikten att det finns andra mer effektiva åtgärder än miljömärkning för att påverka dessa företag. Tobaksindustrin för med sig allvarliga hot mot hälsan liksom den negativa miljöpåverkan som den icke hållbara odlingen leder till. Tobak dödar idag 8 miljoner människor/år enligt WHO.

 • Antalet börsnoterade pornografiska företag i världen är få och därmed är möjligheten till styrbarhet via Svanens kriterier låg. Vi anser att det finns andra mer effektiva åtgärder än miljömärkning för att påverka dessa företag.

 • En nolltolerans är väldigt svår att säkerställa på daglig basis liksom att det skulle begränsa fondens investeringsuniversum för mycket. Kravet innebär i praktiken att i stort sett alla vapenproducerande företag utesluts. (O6, O7)

 • De som söker vägledning av Svanenmärket gör det för att de inte vill få sin avkastning från verksamheter som kol, olja, kärnkraft, tobak eller vapen. Svanenmärkningen ska i stället stimulera investeringar i verksamhet som direkt eller indirekt bidrar till positiv miljömässig och social utveckling. Vapenindustrin kan inte anses vara en sådan verksamhet. Vi ser att vi delar den bedömningen med en lång rad privata aktörer som vill erbjuda kvalitetssäkrade alternativ för sparare som söker en sådan profil för sina fondplaceringar.

  Svanenmärkningen är tillgänglig för alla vanliga fonder, de fonder som bär märket kan investera i företag över hela världen. Vapentillverkare är internationella, vilket gör det omöjligt att garantera att avkastningen kommer från säkrad verksamhet i Sverige och inte från exempelvis krigförande länder eller diktaturer. Om vi tillät vapentillverkare i Svanenmärkta fonder skulle alltså de kunna investera i vapenföretag från länder vars försvarsindustri inte alls gagnar Sveriges säkerhet, och ändå ha rätt till Svanenmärket. Det är inte den vägledning sparare söker i Svanen, oavsett vad de anser om Sveriges försvar.

  Med konventionella vapen menar vi: Handeldvapen för privat bruk, krigsvapen och andra vapenrelaterade produkter och system som direkt bidrar till dödligheten i strid och krigföring. Detta inkluderar handeldvapen, bomber, granater, raketer, missiler, ammunition, stridsvagnar, krigsfartyg, militärflyg etc. Kravet omfattar själva vapnet, inte ett företag som t.ex. producerar stål och säljer det till ett vapenproducerande företag eller företag som tillverkar uniformer.

 • Nordisk Miljömärkning har valt att utesluta de mest ohållbara branscherna. Även om jord- och skogsbruksföretag t.ex. är förknippat med många problem kopplat till biologisk mångfald, så har vi bedömt att de inte är lika ohållbara som de branscher som utesluts. Om dessa företag får ett dåligt betyg i hållbarhetsanalysen, som görs för alla företag i fonden, ska fonden: a) försöka påverka företaget att minska sin negativa påverkan och b) berätta om situationen i sin hållbarhetsrapport (O14, O18).

 • Fonden ska inte innehålla företag som begår brott mot mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Observera att detta även omfattar företag som står inför en oacceptabel risk att bryta mot normer och konventioner. Kraven gäller företag och deras dotterbolag, dvs. bolag där de äger mer än 50 % av aktierna.

  Se också frågan Vad händer om de företag som ingår i fonden agerar i strid med kriterierna?

 • Grova miljöbrott innebär betydande negativa miljörisker och/eller effekter som är omöjliga att återställa, som t ex oljeutsläpp. Företaget har då brutit mot nationella lagar eller internationella normer, eller underlåtit att agera för att förhindra skadan, och/eller så har det inte genomfört lämpliga åtgärder för att rätta till skadan.

  Även om företaget inte dömts i domstol så kan brottet klassas som ett grovt miljöbrott. Även potentiella miljöbrott räknas in: till exempel att det bedöms som sannolikt att bolagets oacceptabla praxis kommer att fortsätta. (O9 i de nya kriterierna)