Remiss av förslag till reviderade kriterier för nordisk miljömärkning av Investeringsfonder

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterierna för miljömärkning av Investeringsfonder. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningsnämnderna och den Nordiska miljömärkningsnämnden.

Vi ser fram emot era synpunkter, som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 27 februari 2017 för att beaktas.

Introduktion till kriterierna:

Alla branscher behöver arbeta systematiskt med hållbarhetsarbete, inte minst finansbranschen som genom sin påverkan på kapitalströmmar både har ett ansvar – och stor möjlighet – att bidra till en hållbar värld.

Fonder med hållbarhetsinriktning efterfrågas också i hög utsträckning av konsumenter, men det saknas en oberoende part som granskar innehållet i dessa fonder. Här har Svanen en viktig funktion att fylla. Med Svanenmärkta fonder vill vi inte bara öka medvetenheten och engagemanget hos fondförvaltare och investerare, utan även öka tillströmningen av kapital till fonder som lever upp till våra tuffa kriterier.

Kraven syftar både till att nordiska investerares ägande i icke-hållbara verksamheter minskar, men också att placeringar i verksamheter med ett gott hållbarhetsarbete ökar. Därmed kan en Svanenmärkt fond exempelvis inte ha innehav i företag vars verksamhet består i energiproduktion med fossila bränslen eller uran, i verksamheter som inte ställer upp på ILO:s kärnkonventioner över mänskliga rättigheter, eller i företag som tillverkar eller säljer kontroversiella- eller konventionella vapen, eller tobak.

En Svanenmärkt fond ska också uppmuntra och stimulera företag med ett bra och långsiktigt hållbarhetsarbete. Dessa ska vara överrepresenterade i fonden. Det är alltid positivt för ett företag att vara ett önskat investeringsobjekt. Därför tror vi också att den Svanenmärkta fonden kan bli en drivkraft för företag att förbättra och kommunicera sitt hållbarhetsarbete, för att på så sätt kvalificera sig för en plats i fonden.

Vi är övertygade att företag som systematiskt arbetar med hållbarhetsfrågor också blir mer lönsamma på sikt, och att en Svanenmärkt fond både kommer att peka ut och stimulera dessa företag. Det kommer såväl företaget, den enskilde spararen som vår gemensamma värld att tjäna på.

En Svanenmärkt Investerings fond förvaltas så att den kan påverka företag i en mer hållbar riktning. Krav och revision avser fonden som helhet och är därför ingen garanti för varje enskilt innehav. Svanens krav omfattar inte finansiell risk eller avkastning.

Om remissförslaget

Nordisk miljömärkning har arbetat fram ett förlag till kriteier för Investeringsfonder.

Under perioden 19:e december fram till 27:e februari är förslaget på offentlig remiss och det finns möjlghet att komma med kommentarer på kriterier och baggrundstokument.

Nordisk Miljömärkning önskar särkilt kommentarer på följande:

  • Det finns många olika typer av fonder och fondprodukter. Är kraven skrivna på ett tillräkligt annpassat sätt för olika typer av fonder?
  • Kriterierna består av grovt sett av tre delar. Exkluderingskrav, Inkluderingskrav och krav på Transparens. Är det en bra fördelning mellan dessa delar eller är någon för stor eller för liten?
  • Ett av de obligatoriska kraven är att fonden ska samla 8 poäng av 16 möjliga. Är gränsen på 8 poäng bra?
  • För varje krav finns det en beskrivning av hur kravet ska dokumenteras. Är de sätt som Nordisk Miljömärkning föreslår ett bra och relevant sätt att dokumenta att kravet är uppfyllt?
  • Utifrån hur kraven är formulerade i förslaget är det Nordisk Miljömärknings bedömning att endast ett fåtal fonder idag uppfyller kriteierna. I vilken grad tror ni att braschen är beredd att anpassa sin verksamhet för att uppfylla kraven.

Förslag till kriterier

Bakgrund till förslaget

Frågor & svar, Svanenmärkta fonder

För-studie, Svanenmärkta fonder

Skicka ditt remissvar till per.sandell@svanen.se senast 2017-02-27. De remissvar som skickas in kommer bli offentliga tillsammans med ett svar från Nordisk Miljömärkning.

Remissmöten:

Offentliga möten kommer att hållas där förslaget presenteras och diskuteras enligt följande:

Stockholm:
Datum: 26 januari
Tid: 09:30 – 11:30
Plats: Västgötagatan 5
Anmäl deltagande senast den 20 januari till per.sandell@svanen.se

Oslo:
Datum: 7 februari
Tid: 12 – 14.
Plats: Henrik Ibsens gate 20.
Anmäl deltagande senast den 1 februari till Elisabeth Magnus, em@svanemerket.no.

Helsingfors:
Datum: 8 februai
Tid: 9 – 11.
Plats: Scandic Marski
Anmäl deltagande senast den 1 februari till joutsen@ecolabel.fi.

Köpenhamn:
Datum: 9 februari.
Tid: 9 – 11.
Plats: Dansk Standard, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn.
Anmäl deltagande senast den 1 februari till Lisbeth Engel Hansen, leh@ecolabel.dk

För frågor under remissperioden: per.sandell@svanen.se eller +0046708661763.

Fonder Fonder