English
Favoriter
 1. Räddavärlden

Rädda världen lite grann varje dag

Nu är det upp till dig att visa att du stödjer vårt arbete för en bättre miljö. Svanen ställer tuffa miljö-, hälso- och kvalitetskrav på varor och tjänster. För dina val, våra val och allas val gör fakstiskt skillnad, hållbart valbart. #räddavärlden

 • Klimatfrågan är rätt enkel

  Vi behöver "bara" sluta gräva up gamla fossila kolatomer i form av stenkol, olja och naturgas ur marken. Och dessutom se till att biomassan växer, främst genom att föhindra skövlingen av den tropiska regnskogen. Men trots alla varningsrapporter från forskare de sanste årtiondena fortsätter utsläppen av växthusgaser  att öka.  Vi i Svergie har bra förutsättningar för att ställa om till ett helt fossilfritt samhälle. För att lyckas med det behöver vi satsa mer på förnybara energislag och även på fortsattenergieffektivisering. I flera av Svanens kriterier finns krav som direkt kan kopplas till klimatet, exempelvis anvädning av fossila bränslen eller energiförbrukning vid tillverkning. Ju viktigare vi bedömer att klimataspekten är för en viss produktgrupp, desto strängare och mer omfattande krav ställer vi på det området.

 • Översvämningar

  Ett varmare och förändrat klimat, och följderna av det är bland annat översvämningar. Många människor måste flytta från platser där det av olika anledningar inte längre går att leva. Det kan bli för varmt, eller för torrt, eller motsatsen – för mycket regn, vilket i sin tur kan göra det omöjligt att fortsätta odla mat eller ha boskap. Dessutom kommer de stigande havsnivåerna på sikt tvinga bort allt fler människor från kustområden, platser som idag ofta är tätt befolkade. Oftast finns fler avgörande orsaker till att människor flyr från sina länder och hem, men klimatförändringarna och extrema väderhändelser kan vara det som bokstavligen får bägaren att rinna över. Brist på vatten och andra livsavgörande resurser kan även vara en avgörande orsak till konflikter. FN:s flyktingorgan UNHCR beräknar att det till år 2050 kommer att finnas mellan 250 miljoner och en miljard människor som är på flykt på grund av klimatförändringarna.

 • Torka

  Klimatförändringen handlar inte bara om att det blir varmare. På många platser kan antagligen förändringen av nederbördsmönstren bli ett större problem än uppvärmningen i sig. När det blir varmare ökar avdunstningen från både mark- och vattenytor. Med mer vattenånga i luften blir det även mer nederbörd totalt. Men på en enskild plats är det tyvärr sällan som det blir balans mellan ökad avdunstning och ökad nederbörd. Ofta blir områden som redan är ganska torra ännu torrare, något som påverkar många av de tätast befolkade områdena på jorden. På platser som redan är regnrika kan det i stället leda till ännu mer regn, främst då i delar av tropikerna. Även i Sverige påverkas nederbörden, framför allt sommartid. Vi kan räkna med att torra somrar blir ännu torrare och att ostadiga somrar med häftiga regn- eller åskskurar kan ge ännu mer regn och därmed ökad risk för översvämningar. I flera av Svanens kriterier finns krav som direkt kan kopplas till klimatet, exempelvis användning av fossila bränslen eller energiförbrukning vid tillverkningen.

 • Miljögifter

  Vårt samhälle orsakar att olika miljögifter kommer ut i naturen på flera sätt. Kemikalier sprids genom produktion av mat, kläder, elektronik, leksaker och mycket annat av det vi använder i våra liv. De direkta utsläppen från avlopp, skorstenar eller olyckor är ofta relativt lätta att åtgärda. De diffusa utsläppen däremot, kan vara svårare att komma åt. De kommer från produkter under hela deras livslängd, både när de används och även när de kasseras – om inte prylarna samlas in så att de kan återanvändas. Spridningen av miljögifter riskerar att bli ett snabbt växande problem för både oss och kommande generationer, om vi inte ställer om till ett giftfritt samhälle. Svanen ställer tuffa krav på skadliga kemikalier. Målet är att skapa en vardag som är bra för både miljön och för människors hälsa.