English
Favoriter

SEB Hållbarhetsfond Sverige

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3101 0009
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp
Kriteriegeneration 1
Varumärke
Licensinnehavare SEB Fonder

SEB Hållbarhetsfond Sverige har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt till väl avvägd risk. Kärnan i fondens förvaltning består av analys av enskilda svenska bolag utifrån ett fundamentalt perspektiv där hållbarhetsaspekter har en väsentlig påverkan i valet av investeringar. Bolagen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor samt integrera sitt hållbarhetsarbete i sin affärsmodell. Bolagsbesök och (bolags)dialog utgör en viktig del av analysarbetet och fokus ligger på att hitta rimligt värderade bolag som uppfyller kvalitetsaspekter såsom att bolaget har en stark marknadsposition, goda finanser och en bevisad förmåga till lönsam tillväxt. Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Normer som särskilt beaktas är FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag. Fonden investerar endast i bolag som bedriver sin verksamhet i enlighet med dessa normer, riktlinjer och kriterier. Fonden investerar inte i kol-, gas-, uran- och oljeexploateringsbolag eller i energibolag som genererar energi från fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som tillverkar och/eller säljer kontroversiella vapen eller som medverkar i utvecklingen av kärnvapenprogram eller producerar kärnvapen Vidare avstår fonden från att placera i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller försäljning av vapen eller pornografiskt material, produktion av alkoholhaltiga drycker, tobaksprodukter, genmodifierade grödor eller från kommersiell spelverksamhet. Mer information finns i fondens hållbarhetsprofil.

Hållbarhetsrapport


Stjärntorget 4/Arenastaden Solna E10 SE-106 40 Stockholm Öppna i google maps