AB Svenska Spel

  • Adress: VISBY, SVERIGE
  • Telefon: +46498263500
Karta
Miljöpolicy: Syfte med policyn. Denna policy syftar till att beskriva ambitionsnivån på Svenska Spels miljöarbete och hur man ska bedriva verksamheten på ett mera hållbart sätt.

Affärsidé:
Vi utvecklar och erbjuder spel på ett ansvarsfullt sätt så att de många människorna upplever spelglädje. Svenska Spel skall vara en koncern som tar ansvar för miljön. Svenska Spel ska minska verksamhetens miljöpåverkan och bidra till en varaktig hållbar samhällsutveckling genom ständiga förbättringar. Beaktandet av miljöeffekter ska utgöra en integrerad del av den dagliga verksamheten och ska ske i samband med planering, investeringsbeslut, inköp och arbetsmetoder.

Svenska Spel höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet. Svenska Spel strävar efter att tillämpa bästa möjliga praxis i miljöarbetet och arbetar för:
Att reducera utsläppen av växthusgaser Att minimera användningen av energi, vatten och råvaror transporternas miljöpåverkan avseende såväl gods som personal mängden avfall och användningen av miljöfarligt material Att främja återanvändning och återvinning av avfall medvetenheten och kunskap inom miljöområdet hos våra intressenter miljöhänsyn i utvecklandet av våra produkter och tjänster inköp av miljövänliga och miljöeffektiva produkter och tjänster

Styrmedel
Svenska Spel ska uppfylla krav från lagar och förordningar samt ägarens riktlinjer.

Miljökommunikation
Svenska Spel ska följa och implementera statens krav på de statliga bolagen avseende hållbarhetsredovisning.