English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Likvärdig märkning

Likvärdig märkning

Om ni kräver en viss märkning ska ni även godta andra likvärdiga märkningar, om kraven för den märkningen är likvärdiga med kraven för den angivna märkningen. 

Bedömning av likvärdighet görs utifrån funktion. Någon definition av ”likvärdig märkning” finns inte utan frågan om likvärdighet behöver avgöras från fall till fall. En bedömning av likvärdighet bör göras utifrån märkningens funktion eller syfte, det vill säga, de egenskaper som den upphandlande organisationen anser vara som betydelsefulla.  

Exempel på vad som kan vara vägledande vid denna bedömning är: 

  • Märkningen har samma mål eller syftar till samma resultat som kraven i den märkning som efterfrågats, men har andra formuleringar eller nivåer 
  • Märkningen innehåller andra typer av krav, men syftet är att uppfylla samma målsättning. 

Ange i upphandlingsdokumenten att likvärdig märkning kommer godtas och att leverantören redan i anbudet ska presentera och motivera på vilket sätt en alternativ märkningen är likvärdig med den som har efterfrågats. Leverantören måste säkerställa att anbudet innehåller tillräcklig information för att kunna göra en sådan bedömning. Det kan till exempel visas med hjälp av provningsrapporter eller intyg från ett ackrediterat organ eller teknisk dokumentation från tillverkaren. En likvärdig märkning måste också uppfylla sex förutsättningarna enlig LOU. 

De sex förutsättningarna:

  • Anknytningskravet – märkningen får endast innehålla kriterier som har anknytning till det som ska upphandlas.
  • Lämplighetskravet – märkningen ska vara lämplig för att definiera egenskaper hos det som ska upphandlas.​
  • Objektivitetskravet – märkningen ska grundas på objektiva och icke-diskriminerande kriterier.
  • Öppenhetskravet – märkningen ska fastställas i ett öppet och transparent förfarande.​
  • Tillgänglighetskravet – märkningen ska vara öppet tillgänglig.
  • Inflytandekravet – märkningen ska fastställas av en oberoende part.​

Annan lämplig utredning ska godtas i vissa fall

I vissa fall ska ni godta en annan lämplig utredning (bevis) som visar att kraven för den angivna märkningen uppfylls. Men det gäller bara om en leverantör inom tidsfristen inte haft möjlighet att få den märkning som krävs (eller likvärdig märkning), och det inte beror på leverantören. Annan lämplig utredning kan exempelvis vara teknisk dokumentation från tillverkaren. Det väsentliga är att denna dokumentation kan styrka att varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller kraven för den angivna märkningen. 

Det framgår inte av bestämmelsen vilken tidsfrist som avses, men det finns inget som tyder på att det är någon annan tidsfrist än den som är aktuella för en annonserad upphandling alternativt den tidsfrist som gäller fram till ett särskilt kontraktsvillkor ska uppfyllas.

KÄLLA: Upphandlingsmyndigheten


Miljömärkta produktgrupper och produkttyper, plus likvärdiga märkningar

Miljömärkning Sverige har tagit fram en lista med exempel på likvärdiga märkningar. Listan är för att underlätta för offentliga upphandlare att se vilka märkningar som kan dyka upp under behovs- och marknadsanalysen.

Ladda ner Produktlista med likvärdiga märkningar

-Listan med exempel på likvärdiga märkningar kan vara ofullständig.

-Det är inte helt säkert att de likvärdiga märkningarna täcker in exakt samma produkttyper, var god kontakta märkningarna vid osäkerhet.

-Listan med likvärdiga märkningar ska inte betraktas som faktisk juridisk rådgivning och i konkreta fall rekommenderar vi alltid att söka juridisk hjälp. Miljömärkning Sverige har efter bästa förmåga strävat efter att ge så fullständig och korrekt information som möjligt, men kan inte lämna några garantier och frånsäger sig allt ansvar för fel och utelämningar.