English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Frågor och svar om Svanenmärkta fonder

FAQ – Svanens krav för Fonder och investeringsprodukter

För att bidra till att nå de globala målen måste företag ställa om till att bli mer hållbara. Svanenmärkta investeringsfonder och sparprodukter är ett verktyg för sparare och investerare att påverka företag att ställa om.

 • När många sparare, professionella investerare och fondförvaltare tillsammans utnyttjar sin makt är Nordisk Miljömärkning övertygade om att det har en effekt. Svanenmärkta fonder har förutsättningar att påverka genom att uppfylla följande:

  Kraven har delats in fyra olika områden

  1) Exkludering: Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska. (O4-O11) Läs mer om våra exkluderingskrav här. Det visar marknaden vilka branscher och företag som hållbarhetsmässigt inte är tillräckligt bra.

  2) Inkludering: Fonden ska göra en hållbarhetsanalys av innehaven och prioritera de bättre företagen. EU:s taxonomi ska beaktas inom ramen för hållbarhetsanalysen. Läs mer om våra inkluderingskrav här. (O12-O15)

  3) Transparens: Fonden ska redovisa vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden (O17) och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete (O18).

  4) Aktivt ägande: Fonden driver ett påverkansarbete gentemot företagen (P3). Då det inte alltid är relevant att utöva ett aktivt ägarskap är detta ett poängkrav men ska alltid göras med företag som kan ha begått något fel (O16). Fonden ska uppfylla 23 obligatoriska krav. Utöver de obligatoriska kraven ställs poängkrav och det krävs ett minimum på 6 av 14 poäng (för obligationsfonder 5 poäng).

 • I samband med ansökan kontrollerar Nordisk Miljömärkning fondförvaltarens system och processer.

  Förvaltaren ska:

  • dokumentera tydliga processer för hur företag väljs bort och väljs in enligt Svanens krav.
  • visa att kraven på transparens och aktivt ägarskap är uppfyllt.
  • visa underlag för beräkningar, hållbarhetsanalyser, och dokument som visar företagens förenlighet med taxonomi.

  Miljömärkning Sverige gör ett besök på plats i samband med licenseringen och kontroller under licensperiodens gång.

 • Nej, det kan förekomma företag som inte uppfattas som hållbara. Exempelvis företag som är på väg att ställa om till att bli mer hållbara, vilket regleras av drivande krav. Läs frågor och svar om exkludering här.

  En Svanenmärkt fond ska välja bort de företag och branscher som är längst ifrån att vara hållbara. (länk till frågor om exkluderingsfrågor) Merparten av kapitalet, 70 %, ska vara investerat i företag med starkt hållbarhetsarbete.

  Skärpta krav ställs på företag i branscher, som är strategiskt viktiga för att minska koldioxidutsläppen och bevara den biologiska mångfalden.

  Nordisk Miljömärkning bedömer inte enskilda företag. Men Svanens krav styr hur fondförvaltaren ska analysera och bedöma företagen. På så sätt undviks de minst hållbara företagen och de mer hållbara väljs in.

 • Fondförvaltaren ska inom en månad informera på fondens hemsida i generella ordalag berätta om situationen.

  Inom tre månader ska fondförvaltaren inleda en påverkansdialog med företaget och beskriva på hemsidan:

  • mer information om hur fonden bedömer situationen
  • vilka åtgärder fondförvaltaren kommer att vidta för att lösa situationen
  • vilket resultat fondförvaltaren förväntar sig att uppnå
  • när fondförvaltaren bedömer att situationen kommer att lösas

  Om inte fondförvaltaren lyckas påverka och lösa situationen ska innehavet säljas av inom 24 månader. Strategin att sälja tveksamma innehav med omedelbar verkan kan ibland ge sämre effekt. Att istället behålla och påverka innehavet kan i längden ge ett bättre resultat, anser Nordisk Miljömärkning. (O16).

 • Alla långsiktiga indirekta innehav i (t.ex. andra fonder och liknande) ska uppfylla alla hållbarhetskrav. Kortsiktiga indirekta innehav som behövs för att sköta den dagliga driften av fonden tillåts upp till 5 % av fonden utan att de uppfyller alla hållbarhetskrav.

 • Fondbolaget ska:

  • öppet redovisa alla innehav på sin hemsida: aktier, obligationer m.m. Ska uppdateras minst en gång i kvartalet. (O17)
  • presentera fondens aktiviteter i en hållbarhetsrapport: t ex exkludering respektive inkludering av innehav, omröstning, dialog med företag som fonden har aktier i. Ska uppdateras minst en gång per år. (O18)
 • Svanen har inga krav kopplat till den förvaltningsavgift som fondbolaget tar ut. Nordisk Miljömärkning undersökte avgifterna i Svanenmärkta fonder år 2020. Undersökningen visade att Svanenmärkta fonder i genomsnitt inte har en högre avgift än icke miljömärkta. 

 • Svanenlicensen kan tilldelas de fonder som på ett trovärdigt och väl dokumenterat sätt kan presentera ett robust arbetssätt för att efterleva alla de krav och kriterier som Svanen satt upp för fonder. En indexfond har som mål att följa utvecklingen av ett jämförelseindex så nära och så kostnadseffektivt som möjligt. Beroende på hur bolag väljs in i index går det att samtidigt efterleva Svanens krav på fonden.

 • Svanen har inga krav kopplat till vilken avkastning eller den risk som är kopplad till investeringar i fonder utan ställer bara hållbarhetsrelaterade krav.