English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Frågor och svar kring exkluderingskrav

Frågor och svar kring Svanens exkluderingskrav

 • En Svanenmärkt fond ska utesluta:

  • Företag som utvinner, förädlar eller producerar energi från kol (för elproduktion), olja, gas och uran (max 5 % av företagets omsättning.) 
  • Företag som producerar eller säljer kontroversiella vapen.
  • Företag som säljer konventionella vapen (max 5 % av företagets omsättning). 
  • Företag som producerar tobak (max 5 % av företagets omsättning).  
  • Företag som inte följer internationella normer och konventioner på områden som arbetsrätt: ILO, mänskliga rättigheter, grov korruption och grova miljöbrott.  
  • Statsobligationer från länder som står under EU:s eller FN:s finansiella sanktioner. 
  • Statsobligationer från länder som varken har skrivit under FN:s konvention om biologisk mångfald eller Parisavtalet. 
  • Statsobligationer från länder som bedöms som korrupta ( har plats nummer 70 eller lägre på Transparency Internationals korruptionslista).
 • Svanen väljer att utesluta ovan branscher och företag som är längst ifrån hållbara. Genom att samtidigt ställa krav som ger utrymme för förbättringar hos företag anser vi att det kommer att leda till en mer hållbar utveckling på lång sikt. Vi vill ha med oss företag som är ”snart bäst i klassen”, inte bara de som redan är ”bäst i klassen”.

 • Nej, för en nolltolerans är väldigt svår att säkerställa på daglig basis. Därför har vi satt en gräns på 5 %: fonden får inte investera i företag vars omsättning till mer än 5 % kommer från utvinning, raffinering eller kraftproduktion av fossila råvaror. Det är ett hårt krav då vi bedömer att idag så uppfyller mycket få fonder det kravet. Gränsen på 5 % överensstämmer också med den gräns som Etiska nämnden för fondmarknadsföring sätter för att fonden ska få marknadsföras som ”fri från fossila innehav”. Fonden får ha innehav i företag som t.ex. äger oljekällor, letar och prospekterar olja och gas, och som transporterar fossila råvaror.

 • Ja, Nordisk Miljömärkning tillåter företag som är på väg att ställa om till förnybara energikällor om de uppfyller tre tuffa krav. De företag kan då under sin omställningsperiod vara verksamma inom utvinning, raffinering och kraftgenerering från kol, gas, olja eller uran.

  De tre kraven på dessa företag är 1) minst 75 % av andelen nyinvesteringar, sett till de senaste tre åren, är kopplat till förnybar energi. 2) minst 50 % av omsättningen kommer från förnybar energi, de senaste 1, 2 eller 3 åren 3) max 0,1 % av intäkterna får komma från brytning av tjärsand, skifferolja, skiffergas eller andra frackingaktiviteter. Om alla dessa tre villkor uppfylls så kan det företaget ingå i den Svanenmärkta fonden.

  Nordisk Miljömärkning bedömer att det är troligt att de företag som uppfyller dessa villkor kommer ha en betydande påverkan globalt för att ställa om till förnybar energi.

 • Alkohol är också ett stort folkhälsoproblem men vi är av åsikten att det finns andra mer effektiva åtgärder än miljömärkning för att påverka dessa företag. Tobaksindustrin innebär allvarliga hot mot hälsan liksom den negativa miljöpåverkan som den icke hållbara odlingen leder till. Tobak dödar idag 6 miljoner människor/år enligt WHO.

 • Antalet börsnoterade pornografiska företag i världen är få och därmed är möjligheten till styrbarhet via Svanens kriterier låg. Vi anser att det finns andra mer effektiva åtgärder än miljömärkning för att påverka dessa företag.

 • En nolltolerans är väldigt svår att säkerställa på daglig basis liksom att det skulle begränsa fondens investeringsuniversum för mycket. Kravet innebär i praktiken att i stort sett alla vapenproducerande företag utesluts.

 • Vi är övertygade om att många sparare och professionella investerare inte vill göra vinst på att världen blir osäkrare; det känns inte riktigt bra. För att de människorna också ska kunna välja Svanenmärkta fonder så utesluter vi vapenproducenter.

 • En Svanenmärkt fond kan i teorin bestå av företag som max har 5 % av sina intäkter från konventionella vapen, som säljs till kontroversiella länder. Men Svanen har utformat kraven om vapen så att i stort sett alla relevanta företag utesluts i praktiken.

 • Riskerna är omtvistade men vi väljer att utgå från försiktighetsprincipen då GMO-utsäde kan hota den biologiska mångfalden, vilket är ett av de största miljöproblemen idag. Därför premieras fonder som säkerställt att det inte finns något företag som producerar GMO-utsäde.

 • Ja, en Svanenmärkt fond får ha innehav i företag som producerar palmolja. Vi har valt att utesluta de riktigt ohållbara branscherna. Även om palmolja är förknippat med många problem så har vi bedömt att palmolja inte är lika illa som de branscher som utesluts. Någonstans måste vi dra gränsen, och med våra krav utesluter vi ändå över 90 % av fonderna på marknaden.

 • Dessa branscher exkluderar vi inte, även om man kan ha synpunkter på det ur ett hälso- och hållbarhetsperspektiv. Men här har vi samma argument som frågan ovan; vi fokuserar på att utesluta de riktigt ohållbara företagen.

 • Fonden ska inte innehålla företag/innehav som begår brott mot mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Observera att det inte heller får finnas en oacceptabel risk för att företaget kan komma att bryta mot normer och konventioner. Kraven gäller företag och deras dotterbolag, dvs. bolag där de äger mer än 50 % av aktierna.

 • Grova miljöbrott innebär betydande negativa miljörisker och/eller effekter som är omöjliga att återställa, som till exempel oljeutsläpp som förstör korallrev. Företaget har brutit mot nationella lagar eller internationella normer, eller underlåtit att agera för att förhindra skadan, och/eller så har det inte genomfört lämpliga åtgärder för att rätta till skadan. Även om företaget inte blivit dömt i domstol så kan brottet klassas som ett grovt miljöbrott. Även potentiella miljöbrott räknas in: till exempel att det bedöms som sannolikt att bolagets oacceptabla praxis kommer att fortsätta.