English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Remiss Renovering av byggnader

Remiss av förslag till reviderade kriterier för

Renovering av byggnader

Utemobler 073

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Renovering av byggnader – bostads-, utbildnings-, kontors- och hotellbyggnader. Svanenmärkningen bedöms utifrån ett livscykelperspektiv och ställer höga krav på miljö och hälsa.

Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas nämnder och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Vi ser fram emot era synpunkter som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 29 oktober 2023 för att kunna beaktas. 

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Observera att många krav liknar kraven i kriterierna för Nya byggnader, generation 4. De områden vi specifikt ber om synpunkter på är därför  mer begränsade till renovering av byggnader. 

Vad har ändrats?

 • Kriterierna omfattar nu hotell och tillhörande konferensanläggningar utöver de byggnadstyper som ingår i nuvarande kriterier (generation 1): Småhus, flerbostadshus, byggnader för skolor och förskolor och kontor.
 • Avsnittet “Före renoveringsskedet” har reviderats för att ha bättre överensstämmelse med praktiken i branschen.
 • Det nya avsnittet om cirkulär ekonomi har nya krav på avfallshantering och återanvändning av byggprodukter.
 • Inom avsnittet “Klimat” har nya krav på material med hög klimatpåverkan som betong, stål och aluminium införts. Dessa liknar kraven i kriterierna för Nya byggnader, generation 4.
 • I energiavsnittet har nya gränser definierats för byggnadens energianvändning efter renovering och ett alternativt krav på skyddade/kulturellt värdefulla byggnader har införts. Dessutom aktiveras nu kraven på belysning och vitvaror först när dessa förnyas i renoveringsprojektet.
 • Alla krav på inomhusmiljö har uppdaterats. Kraven har förtydligats, skärpts och några nya krav har införts. Tre alternativ har införts för att uppfylla radonkravet. Hotell och kontorsbyggnader har lagts till i "Ljudkravet".
 • Krav på kemiska produkter och ingående ämnen i byggmaterial och byggprodukter har främst reviderats avseende förändringar i kemikalielagstiftningen. Samma tillvägagångssätt som i kriterierna för Nya byggnader (generation 4) föreslås. Detta inkluderar att undantag har setts över och en ny definition av potentiella hormonstörande ämnen har införts. Kravet på nanomaterial i byggprodukter har tagits bort men hanteras delvis av ett krav på antimikrobiella tillsatser. Tillsatser i betong omfattas inte längre av kemikaliekraven. Ett obligatoriskt krav på halogenfria kablar föreslås.
 • Kriterierna har anpassats till de tekniska screeningskriterierna i den första delegerade akten av EU:s taxonomy for green investments, miljömål "Climate change mitigation", avsnitt 7.2.
 • Avsnittet för kvalitetsledning har ändrats för att följa omfattningen av kriterierna för Nya byggnader, generation 4.

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter

Nordisk Miljömärkning vill gärna ha synpunkter på de fullständiga kriterierna, men vill särskilt lyfta fram följande punkter:

 • Omfattningen av produktgruppsdefinitionen.
 • Implementering av Hotell och konferensanläggningar i kriterierna.
 • Den övergripande strukturen för avsnittet "före renoveringsskedet". Är det i linje med praktiken i branschen?
 • Miljökartläggningens omfattning -är det rimligt att den även ska omfatta delar av byggnaden med misstanke om farliga ämnen/avfall som inte ska renoveras?
 • Krav O13 Byggavfallshantering – Erforderlig andel i förhållande till både rivnings- och byggavfall.
 • Det alternativa energikravet för skyddade byggnader och kulturellt värdefulla byggnader.
 • De tre olika alternativen för att dokumentera kravet på radon.
 • Att kraven på belysning och vitvaror nu bara aktiveras när dessa förnyas i renoveringsprojektet.
 • Det mer begränsade synsättet i kravet på Ljudmiljö i kontorsbyggnader, hotell, förskolor och skolor (enbart fokus på efterklangstid).
 • Det tillvägagångssättet som valts för att hantera anpassningen till EU-taxonomien.

Dokument för nedladdning

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Renovering av byggnader kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret: Remissformulär (på engelska).

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist Kirsikka Englund.
E-post: kirsikka.englund@gmail.com (skriv "Remissvar" i ämnesraden) eller 
Telefon: +46(0) 8-55 55 24 70

Remisswebbinarium

Vi återkommer om detta blir aktuellt.

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier. 

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 29 oktober 2023.