English
Favoriter
 1. Remiss Utemöbler, lek- och parkutrustning 073

Remiss av förslag till reviderade kriterier för

Utemöbler, lek- och parkutrustning

Utemobler 073

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Utemöbler , lek- och parkutrustning. Märkningen bedöms utifrån ett livscykelperspektiv och ställer höga krav på miljö och hälsa. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas nämnder och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Med anledning av situationen med coronaviruset i Europa har remisstiden förlängts. 

Vi ser därför fram emot era synpunkter som ska skickas till Miljömärkning Sverige, senast den 3 juni 2020 för att beaktas. 

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Vad har ändrats?

 • Kriterierna är skrivna med fokus på produkter står permanent utomhus i offentlig miljö.
 • Krav om träslag som inte får användas och trä från certifierat skogsbruk är uppdaterat utifrån Svanens nya skogskrav. Svanens lista över träslag som inte får användas är även den under revision.
 • Beständighet hos massivt trä har uppdaterats och förtydligats i text.
 • För skivor av högtryckslaminat, HPL, har energikrav till dess pappers och massa produktion introducerats med en ny beräkningsformel och nya poänggränser för papper och massa.
 • PAH innehåll i plast, gummi och silikon är ett nytt krav från denna generation, gäller endast utelekredskap.
 • Nytt material, träplastkomposit (WPC), introduceras och därmed nya kravställningar.
 • För metall har krav om andel återanvänd metall skärps.
 • Kemikaliekraven har i flera avseenden uppdaterats, förtydligats och skärpts. För ytbehandling av metall har förbud om kadmium, bly, krom och nickel samt deras föreningar införts.
 • För att stödja en cirkulär ekonomi har nya krav som omfattar garanti, separerbarhet, reparerbarhet och reservdelar samt underhåll införts.

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter

 • Beständighet hos trä och WPC, kap 6, krav O6.
 • Högtryckslaminat skiva, HPL, kap 7, krav O9 och O11.
 • Metall, kap 10, krav O22.
 • Fri formaldehyd i kemiska produkter, kap 11, krav O27.
 • Övriga förbjudna ämnen i kemiska produkter, kap 11, krav O25.
 • Ytbehandling av trä och träbaserade skivor, kap 11, krav O31 och O33.
 • Livslängd/användningsfas, kap 12, krav O36–O40.
 • Träplastkompositmaterial (WPC, Wood Plastic Composite), kap 9, krav O18–O21.

Nytt material och nya krav i denna generation. Nordisk Miljömärkning har valt att ta med WPC i remissförslaget, men samtidigt har det inte varit en enkel process. Det finns olika syn på huruvida WPC har en plats i den cirkulära ekonomin eller om det är en återvändsgränd eftersom plast och trä blandas och inte kan separeras i avfallsskedet. Frågan är mycket viktig för Nordisk Miljömärkning och vi redovisar därför både argument för och emot att Svanenmärkt utemöbel, lek- och parkutrustning ska kunna bestå av WPC. För att ta ett slutligt beslut om WPC ska ta plats som ett material i denna produktgrupp är era remissvar betydelsefulla.

Dokument för nedladdning

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för rengöringsmedel kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret på vår hemsida www.svanen.se eller per e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist Josephine Jansson
e-post: josephine.jansson@svanen.se eller 
tfn 08-55 55 24 17

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier. 

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 3 junil 2020.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas