English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Remiss Nya byggnader 089

Remiss av förslag till reviderade kriterier

Nya byggnader

New buildings

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Nya byggnader – Bostäder samt utbildnings- och kontorsbyggnader. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningsnämnderna och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Vi ser fram emot era synpunkter, som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 15 mars 2022 för att beaktas.

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Vad har ändrats?

 • Kriterierna omfattar nu även kontorsbyggnader, utöver de byggnadstyper som finns med i de nuvarande kriteriena (generation 3): småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola.
 • Området cirkulär ekonomi har både reviderade och helt nya krav som syftar till förebyggande av avfall, användande av förnybara råvaror, obligatoriskt återbruk, återanvändning och recirkulering av byggmaterial och byggprodukter. Här kommer även krav på att redovisa hur byggnaden har projekterats utifrån demonterbarhet och anpassningsmöjligheter (DfD/A).
 • Inom området klimat föreslås nationellt anpassade klimatdeklarationer i ett obligatoriskt krav. Senare kommer nationella gränsvärden belutas och föras in i kriterierna, efter en miniremiss. Skarpa krav på material med hög klimatbelastning som betong, stål och aluminium har införts.
 • Inom området energi har nya gränsvärden satts för byggnadens energianvändning. Kravet omfattar numera även Island. Ett obligatoriskt krav för fossilfri byggarbetsplats och poängkrav för fossilfria arbetsmaskiner införs. Vattenbesparande sanitetarmaturer blir ett obligatoriskt krav.
 • Samtliga krav på inomhusmiljö har uppdaterats. Krav har förtydligats, skärpts och vissa nya krav har introduceras. Dagsljuskrav har reviderats i enlighet med nya europeiska standarden EN17037. Termiskt klimat har blivit ett eget obligatoriskt krav. Obligatoriskt krav på akustik inomhus har införts även för bostäder. Samtliga byggnader föreslås att alltid konstrueras radonsäkert och ett nytt obligatoriskt krav på inomhusluftens kvalitet baserat på halten av koldioxid i inomhusluften föreslås.
 • Krav på kemiska produkter och innehåll i byggmaterial och byggprodukter har främst reviderats med hänsyn till ändringar i kemikelielagstifningen. Därtill har undantag setts över och en ny definition av potentiellt hormonstörande ämnen har införts. Kravet på nanomaterial i byggprodukter har tagits bort, men hanteras delvis genom ett krav på antimikrobiella tillsatser. Tillsatsmedel i betong omfattas inte längre av kemikaliekraven. Ett obligatoriskt krav på halogenfria kablar föreslås.
 • Det införs ett obligatoriskt krav på att miljömärkta produkter ska användas i den Svanenmärkta byggnaden.
 • Biodiversitet har fått större utrymme. Kravet på förbjudna träslag är moderniserat, och fler konstruktionsdelar omfattas av kravet på certifierad och spårbar träråvara. Ett obligatoriskt krav på ekologisk kartläggning och poängkrav för implementering av åtgärder i syfte att bevara den biologiska mångfalden har introducerats.
 • Värt att notera är att kriterierna är anpassade så att en Svanenmärkt byggnad enligt generation 4 kan byggas i enlighet med den första delegerade akten av EUs taxonomi för gröna investeringar, miljömål ”Begränsning av klimatförändringarna”, både vad gäller de tekniska granskningskriterierna och kriterierna för att inte göra avsevärd skada (DNSH). De delar av taxonomin som ännu inte är publicerade hanteras parallellt med revisionen, och i efterföljande versionsuppdateringar av kriterierna.

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter

 • Implementeringen av kriterier för kontorsbyggnader.
 • Krav O2 Uppnådda poäng – kan de olika byggnadstyperna nå tillräckligt många poäng?
 • Krav O8 Cement och betong – fungerar kravet I alla nordiska länder?
 • Krav O9 Stål – andel ingående återvunnet material.
 • Krav O13 Avfallshantering på byggarbetsplatsen – kravnivån 85% sorteringsgrad.
 • Krav O16 Återanvändning av byggprodukter och material – nytt krav.
 • Krav O30 Fyllning med granulat på lekplatser och utomhusytor – gummi och plast får ej ingå i påfyllnadsmaterialet.
 • Krav O35 Spårbarhet och certifiering av träråvara och bambu – nya konstruktionsdelar och produkter har lagts till i kravet.
 • Krav O36 och O37 Ekologirapport och Åtgärder för biologisk mångfald – nya krav.
 • Krav O39 Dagsljus – Nya simuleringsmetoder och kravnivåer.
 • Krav O40 Termisk komfort och övertemperaturer – nytt krav.
 • Krav O41 Radon – byggnader föreslås alltid byggas radonsäkert.

Dokument för nedladdning

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Nya byggnader kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret Remissvar nya byggnader.

Det är även möjligt att skicka kommentarerna per e-post till hus@svanen.se, skriv ”Remiss” i ämnesraden. Vi ber er då att tydligt ange vilka kapitel, avsnitt eller krav som behandlas i remissvaret.

Vid ytterligare frågor, kontakta produktspecialist Elin Ottosson
antingen via e-post hus@svanen.se (skriv ”Remiss” i ämnesraden)
eller på telefon 08-55 55 24 06.

Remissmöte

Offentligt möte kommer att hållas som webbinarie där förslaget till nya kriterier presenteras och diskuteras den 16 februari 2022.

Anmälan görs till stefan.bjorling@svanen.se senast 2 dagar i förväg för att få en inbjudan till webbinariet.

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier. 

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 15 mars 2022.