English
Favoriter
 1. Remiss Kopierings- och tryckpapper 044

Remiss av förslag till reviderade kriterier

Kopierings- och tryckpapper samt Bas- och kemikaliemoduler för pappersprodukter

copy print paper

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper inklusive Basmodul samt Kemikaliemodul för pappersprodukter. Denna remiss är även relevant för tillverkare av mjukpapper och andra pappersprodukter som Svanen har kriterier för, då dessa kriterier hänvisar till Bas- och Kemikaliemodulerna. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas styrelser och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Vi ser fram emot era synpunkter, som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 11 december 2019 för att beaktas.

Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper bedöms utifrån ett livscykelperspektiv och uppfyller höga krav på miljö och hälsa. Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper:

 • Är antingen tillverkad av jungfrulig och/eller återvunnen fiber. Åtminstone 70 % av de fibrer som används i pappret måste komma från certifierat skogsbruk eller vara återvunna.
 • Möter tuffa krav gällande produktionskemikalier som är skadliga för hälsa och för miljön.
 • Tillverkas energieffektivt.
 • Genererar mindre utsläpp till vatten och luft under produktion.

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Vad har ändrats?

I kriterierna för Kopierings- och tryckpapper

 • Kravet för energi (O3) har skärpts.
 • Ett nytt krav har introducerats (O5) gällande information till konsumenten om hur emballage ska sorteras.

I Basmodulen

 • Gällande krav för fiberråvara (O7) så har gränsvärdet för andel certifierad råvara skärpts från 30 % till 70 %. Däremot är gränsvärdet 100 % för fiberråvara som härstammar från akacia och eukalyptus. Gällande återvunnen fiber så är gränsvärdet 70 %.
 • Krav för energi (O9) och utsläpp till vatten/luft (O11) har skärpts.
 • Krav för utsläpp av växthusgaser (O10) har förändrats. Kravet föreslås nu endast omfatta bränslen som används vid produktion av processvärme och inte elektricitet, så som det var i den tidigare generationen. Se gärna bilaga 5 i bakgrundsdokumentet till Basmodulen som innehåller Q&A gällande växthusgaskravet.
 • Kraven för inspekterad papper är nu inkluderade i Basmodulen, de finnes i bilaga 1. Inspekterat papper är godkänt av Svanen och möter de krav för papper som kan användas av Svanenmärkta tryckerier.

 • Nya massa- och kartongtyper har inkluderats i Basmodulen. För wellpapptyper är dessa: Kraftliner, Testliner, Wellenstoff och semikemisk fluting. För massor är det NSSC (neutral sulphite semi chemical). Ovanstående massor och kartongtyper används vid produktion av wellpapp och kan användas av Svanenmärkta tryckerier.

I Kemikaliemodulen

 • Krav O1 har utökats med ytterligare faroklasser och faroangivelser.
 • Ett nytt krav har introducerats gällande ämnen som inte får ingå i produktionskemikalier (O2). Kravet innehåller bland annat ämnen som finns upptagna på Kandidatlistan samt vissa ämnen som tidigare omfattats av andra krav. Konsekvensen av detta är att några tidigare krav helt har tagits bort då dessa nu omfattas av detta nya krav, exempelvis kravet gällande restmonomerer.
 • Definitionen av ingående ämnen och föroreningar har uppdaterats, däremot är gränsvärdet för föroreningar i den kemiska produkter fortsatt 100 ppm.

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter

Gällande Basmodulen

 • Gällande kommentarer om gränsvärdena för utsläpp av växthusgaserna, vänligen inkludera information om vilka bränslen ni använder och varför ni anser gränsvärdena behöver justeras.
 • Referensvärden för de nya massa- och kartongtyperna som introducerats i Basmodulen.
 • Vänligen notera att Svanens lista över förbjudna träslag har varit på remiss under våren 2019 och kommer besluteas om av Nordisk Miljömärkningsnämnd under hösten 2019. Därmed undanbes kommentarer om listan över förbjudna träslag i denna remiss för kriterierna för Kopierings- och tryckpapper.

Gällande Kemikaliemodulen

 • Vänligen notera hur den uppdaterade definitionen av ingående ämnen och föroreningar kommer fungera för era produkter i samband med krav O2 i Kemikaliemodulen. Vi är medvetna om att detta är ett skarpt krav. Vi önskar särskilt få in era kommentarer om vilken påverkan detta får för godkännande av era produkter enligt det nya kravet och varför.

Dokument för nedladdning (endast på engelska)

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Kopierings- och tryckpapper inklusive Basmodul samt Kemikaliemodul för pappersprodukter kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret på vår hemsida, per post eller per e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist Svetlana Sopa
e-post: svetlana.sopa@svanen.se eller 
tfn 08-55 55 24 49

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier. 

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 11 december 2019.

Med vänlig hälsning
Svetlana Sopa
Miljömärkning Sverige

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas