English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Remiss Hotell, restaurang och konferens

Remiss av förslag till reviderade kriterier för

Hotell, restaurang och konferens 

Collage_HRK

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens. Förslaget är gemensamt utvecklat av de nordiska sekretariaten. Svanenmärkning bedöms utifrån ett livscykelperspektiv och uppfyller höga krav på miljö och hälsa. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas styrelser och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför. 

Vi ser fram emot era synpunkter som ska skickas till Miljömärkning Sverige, senast den 8 november 2020 för att kunna beaktas. 

Vad har ändrats?

Produktgruppsändring

Nordisk Miljömärkning föreslår att dagkonferenser som köper mat från underleverantör som inte är miljömärkta, inkluderas i produktgruppen. Dock ställs fortsatt krav på underleverantören. Anledningen är intresset från branschen och att potentialen av miljöförbättringar är stor.

Struktur

Strukturen är ändrad för att göra kriterierna mer intuitiva. Det skall vara tydligt vilka krav som gäller för olika sorters verksamheter eftersom produktgruppsdefinitionen inkluderar olika kombinationer av verksamheter. Antal poängkrav har minskats samtidigt som flexibiliteten är behållen genom att introducera obligatoriska åtgärdskrav där det är möjligt att välja mellan olika åtgärder.

Miljöledning

Nytt i kapitlet är bland annat obligatoriska krav på ”Kontinuerlig förbättring” och poängkrav på ”Resursbesparande åtgärder”. Årlig uppföljning är justerat, eftersom Nordisk Miljömärkning önskar större fokus på årlig uppföljning av kraven och dialog med licensinnehavare.

Energi

Energikraven är ändrade och skärpta. Nordisk Miljömärkning föreslår ett övre gränsvärde för användning av energi, för att hindra att verksamheter med för hög energiförbrukning ska kunna Svanenmärkas. Det är inte tillåtet med fossil olja för uppvärmning. Verksamheter som är energieffektiva med en låg energiförbrukning och som har klarat energikravet behöver inte dokumentera sin energieffektivitet ytterligare. Verksamheter med medelhög energiförbrukning måste utföra energireducerande åtgärder. Dessutom har nya och egna energikrav för restauranger med eller utan konferens utvecklats.

Vatten

Kraven på vattenförbrukning är ändrade och skärpta. Nordisk Miljömärkning föreslår att gränsvärdet på vatten blir obligatorisk för alla, i motsats till tidigare, då det var valfritt om verksamheten måste uppfylla gränsvärdet för antingen vatten eller avfall.

Nya krav på vattenförbrukning för restauranger med eller utan konferens har tillkommit.

Avfall

Kraven på avfall är ändrade och skärpta. Nordisk Miljömärkning föreslår ett obligatoriskt gränsvärde på restavfall, i motsats till tidigare, då det var möjligt att välja mellan att uppfylla kraven för antingen vatten eller avfall. Det är föreslås att verksamheter som inte kan få information om mängden restavfall från avfallsentreprenören måste upprätta en handlingsplan med åtgärder för att minska mängden.

Förslaget innehåller ett nytt och omfattande krav på matsvinn som innebär mätningar, analys, information till gäster, utbildning av anställda och årlig uppföljning.

Kraven på engångsartiklar är skärpta.

Hållbar mat och dryck

Nordisk Miljömärkning föreslår nya krav gällande palmolja och GMO, samtidigt är kraven på ekologisk mat och dryck, vegetarisk mat ändrade och skärpta. Närproducerad mat blir premierat i högre grad än tidigare. Servering av flaskvatten föreslås förbjudas i samband med bordsservering av mat och dryck, detta var tidigare ett poängkrav. Kraven på mat och dryck inkluderar poängkrav för att motivera till förbättringar.

Kemikalier

Kraven är ändrade och skärpta. 100 % av produkterna för allmän rengöring, diskning och textiltvätt ska vara miljömärkta. Det medför att dokumentationsbördan för ansökaren minskar betydligt genom att vi går bort från rapportering av produkter i volym, och endast ställer krav på produkterna. Nordisk Miljömärkning ställer krav på klassificering och ingredienser på övriga kemikalier som används regelbundet. 

Inköp

Kraven på inköp av miljömärkta produkter och tjänster är ändrade, skärpta och förenklade. 100 % av inköpen av mjukpapper och kopieringspapper ska vara miljömärkt. 100 % av alla inköp av trycksaker ska vara från ett miljömärkt tryckeri. Ändringen av kraven innebär en förenkling av dokumentationsbördan för ansökaren. Man behöver inte beräkna inköpta mängder men måste dokumentera att man använder miljömärkta produkter.

Verksamheten blir premierad med poäng för inköp av övriga miljömärkta produkter och tjänster.

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande

Nordisk Miljömärkning önskar synpunkter på alla kraven, men vill speciellt framhäva kraven på gränsvärdena för energi, vatten, restavfall och ekologiska inköp.

Om er verksamhet kan testa och ge synpunkter på dessa gränsvärden, är det till stor hjälp för att säkra rätt nivå på dem. Gränsvärdena på vatten och energi kan vara utmanande för verksamheter som inkluderar stora spa, och Nordisk Miljömärkning önskar information om det är möjligt att räkna bort energi- och vattenförbrukning kopplat till spaverksamhet.

Dokument för nedladdning

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Hotell, restaurang och konferens kan bistå oss med sina åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna med referens ”Remissvar 055” till oss via svarsformuläret nedan eller per e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist Susanne Hellman
e-post: susanne.hellman@svanen.se eller 
tfn 08-55 55 24 42

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier. 

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 8 november 2020.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas