English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Remiss Fonder och investeringsprodukter 101

Remiss av förslag till reviderade kriterier för

Investeringsfonder och investerings-produkter 

Family for walk on hillside

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Investeringsfonder och investeringsprodukterDina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas styrelser och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Vid utvecklingen av detta förslag har det pågående arbetet med EU:s taxonomi och EU Ecolabel för finansiella produkter beaktats. De slutliga delegerade akterna och förordningen är dock inte kända när detta förslag skickas för remiss.

Vi ser fram emot era synpunkter som ska skickas till Miljömärkning Sverige, senast den 28 juni 2021 för att kunna beaktas. 

Nordisk Miljömärkning bjuder även in till webbinarium den 12 maj 2021 för en presentation av remissförslaget. Se nedan för mer information.

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför. 

Vad har ändrats?

Många förändringar har gjorts inom de fyra kriterieområdena exkludering, inkludering, aktivt ägarskap och transparens/rapportering. De mer betydande förändringarna som föreslås inom respektive område är:

Till befintliga exkluderingar har följande lagts till:

 • Transport och service relaterat till kol, olja, gas och uran.
 • Försäljning av tobak.
 • Produktion och försäljning av vapenrelaterade produkter.

Kraven för inkludering ändrats och utökats enligt följande:

 • Kravet på ESG-analys på innehaven i portföljen har skärpts från 90 % till 100 % av innehaven (Krav O13) samtidigt som andelen av portföljen som ska leva upp till ett starkt hållbarhetsarbete (“strong ESG practices”) har skärpts från 50 % till 70 %. (Krav O16)
 • Företag i branscher med stora utsläpp av växthusgaser måste uppfylla vissa villkor för att kunna ingå i portföljen eller så måste fondbolaget utföra ett påverkansarbete mot företaget. (Nytt krav O14)
 • För företag i branscher med stor påverkan på den biologiska mångfalden måste fondbolaget göra en djupare analys, publicera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter samt utföra ett påverkansarbete mot företaget. (Nytt krav O15)
 • Fonder med ett tydligt tema och strategi kopplat till EU:s taxonomi, FN:s hållbarhetsmål, Science Based Targets eller ett EU-klimatindex som följer Parisavtalet, eller med en extra hög andel av portföljen som har ett starkt hållbarhetsarbete, premieras med poäng.

Kraven för aktivt ägarskap har skärpts genom att:

 • alla allvarliga anklagelser mot innehav i portföljen måste publiceras på hemsidan inom en månad och om innehavet behålls måste fondbolaget utföra ett påverkansarbete. (Krav O17).
 • kravet kopplat till påverkansarbete har förtydligats och specificerats. (Krav P2).
 • gränsvärdena för när fonden får poäng för andelen röstning har skärpts. (Krav P3).

Kraven inom transparens och rapportering har skärpts genom att:

 • hållbarhetsrapporten nu måste omfatta flera områden, bland annat ska hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter rapporteras för de största innehaven kopplade till växthusgaser och biologisk mångfald.

 Kravet på antalet poäng har skärpts:

 • Ett av de obligatoriska kraven är att samla poäng på så kallade poängkriterier. Kravet har skärpts genom att fonden ska ta 6 poäng (obligationsfonder 5 poäng) av 11 poäng. Tidigare fanns det 16 poäng att välja bland.

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande

 • Syftet med kravet är att reglera användningen av derivat och indirekta innehav i en Svanenmärkt fond. Nordisk Miljömärkning vill säkerställa att även dessa instrument följer kriterierna i relevant utsträckning. Å andra sidan är det viktigt att fonden kan utnyttja verktyg som möjliggör en effektiv portföljhantering i olika marknadslägen. Hur uppfylls denna balansgång i kravet?
 • Syftet med kravet är att premiera företag under snabb omställning i branscher som släpper ut stora mängder GHG. Hur kan kravet ytterligare förtydligas för att göra den praktiska tillämpningen enklare?
 • Systemen för att beräkna växthusgaser gör att ett företag kan tillgodoräkna sig utsläppsminskningar vid köp av förnybar el samtidigt som det regionala elnätet innehåller en hög andel fossil el. Finns det sätt på vilka kravet kan utvecklas för att hantera denna problematik?
 • Den biologiska mångfalden blir allt mer hotad. Nordisk Miljömärkning har här valt att ställa krav på analys, rapportering och påverkansdialog inom några angivna branscher. Givet den funktion som fonder har, är detta ett effektivt sätt att arbeta med frågan?
 • Kravet omfattar många olika delar. Är de angivna procentgränserna för respektive tema på en lämplig nivå?
 • Är omfattningen lämplig, givet att privatinvesterare oftast är den primära målgruppen?
 • Aktiefonder ska samla 6 poäng och obligationsfonder ska samla 5 poäng. Är det lämpliga nivåer?

Dokument för nedladdning

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för investeringsfonder och investeringsprodukter kan bistå oss med sina åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret nedan eller per e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist Per Sandell
e-post: per.sandell@svanen.se eller tfn 08-55 55 24 35.

Remisswebbinarium

Nordisk Miljömärkning anordnar remisswebbinarium om det nya kriterieförslaget.

Datum och tid:

 • Svenska: onsdag den ​​12 maj kl. 09.00-09.45 CET. Anmälan
 • Engelska: onsdag den ​​12 maj kl. 10.30-11.15 CET. Anmälan
 • Plats: Microsoft Teams.

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier. 

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 28 juni 2021.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas