English
Favoriter
 1. Remiss Bil- båt- och tågvårdsprodukter 013

Remiss av förslag till reviderade kriterier för

Bil-, båt och tågvårdsprodukter

013 Bil-, båt- och tågvårdsprodukter

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av bil-, båt- och tågvårdsprodukter. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningsnämnderna och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Vi ser fram emot era synpunkter, som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 28 februari 2020 för att beaktas.

Nordisk Miljömärkning bjuder även in till ett webinar den 23 januari 2020 för att presentera och diskutera remissförslaget.

 

Svanenmärkning av bil-, båt- och tågvårdsprodukter bedöms utifrån ett livscykelperspektiv och ställer höga krav på miljö och hälsa. Svanenmärkta bil-, båt- och tågvårdsprodukter:

 • Uppfyller strikta krav på miljöfarliga kemikalier, bland annat krav på ekotoxicitet och nedbrytbarhet.
 • Klarar tuffa krav på hälsoskadliga kemikalier, bland annat förbud mot ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska.
 • Är effektiva och ger önskat resultat.
 • Klarar tuffa krav på lättflyktiga organiska föreningar och bidrar därför minimalt till bildning av marknära ozon.
 • Har förpackningar som bidrar till en cirkulär ekonomi, bland annat genom deras design och materialval.
 • Har information på förpackningen om hur produkten ska användas. Till exempel instruktioner om att välja en tvättplats där avloppet är kopplat till ett reningsverk för att skona miljön.

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Vad har ändrats?

 • Produktgruppen har bytt namn till bil-, båt- och tågvårdsprodukter och har utvidgats med produkter för skötsel av tåg och andra spårgående transportmedel.
 • Krav på inköpspolicy gällande hållbara råvaror är infört.
 • Krav på ämnen som inte får ingå i produkten har utökats med bland annat MI, BHT, D6 och ämnen som har blivit identifierade som hormonstörande enligt biocidförordningen (EU 528/2012) eller växtskyddsmedelsförordningen (EC 1107/2009).
 • Parfymer inte får ingå i konsumentprodukter och professionella produkter för förtvätt, s.k. pre wash.
 • Konserveringsmedel som är bedömda som sensibiliserande med faroangivelsen H317 och/eller H334 får ingå med högst 100 ppm i produkten.
 • Krav på långtidseffekter i miljön är skärpt med avseende på gränsvärden och undantag för tensider.
 • Krav på CDV utgår från kronisk data istället för akut data. Produkttyperna är uppdaterade och gränsvärdena för CDV har skärpts för samtliga produkttyper.
 • Etanolen i spolarvätska ska vara baserad på förnybar råvara och på årsbasis ska minst 50 % vara framställd av en restprodukt enligt förnybartdirektivet (EU) 2018/2001. Etanolen får inte vara baserad på sockerrör.
 • Färdigblandad spolarvätska kan Svanenmärkas.
 • Krav på återvinningsdesign av plastförpackningar, förslutningar och påsar/pouches är infört.

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter

Utvidgning av produktgruppen med färdigblandad spolarvätska

Svanenmärkt spolarvätska ska uppfylla krav på ingående ämnen, nedbrytbarhet av organiska ämnen och ekotoxicitet. Etanolen ska vara baserad på förnybar råvara och på årsbasis ska minst 50 % vara framställd av en restprodukt enligt förnybartdirektivet (EU) 2018/2001. Etanolen får inte vara baserad på sockerrör. Därtill ska förpackningen vara utformad så att den underlättar materialåtervinning. För mer information, se avsnitt 6 Tilläggskrav på spolarvätska i bakgrundsdokumentet.

O3 Hållbara råvaror

Licensinnehavaren ska dokumentera att den arbetar med att öka sina inköp av hållbara förnybara råvaror och/eller att den kräver att producenten arbetar med att öka sina inköp av hållbara förnybara råvaror i Svanenmärkta bil-, båt- och tågvårdsprodukter.

O4 Klassificering av produkten

Produkter som är märkta med EUH208 "Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion" kan inte Svanenmärkas.

O5 Klassificering av ingående ämnen

Klassificering med H317 och/eller H334 förbjuds på ingrediensnivå, med vissa undantag.

O6 Organiska ämnen, nedbrytbarhet

 • Innehåller syntetiska vaxer mikroplast?
 • Kan syntetiska vaxer ersättas med naturliga vaxer (som inte definieras innehålla mikroplast)?

O7 Ämnen som inte får ingå i produkten

 • MI (metylisotiazolinon, CAS-nr. 2682-20-4) förbjuds
 • BHT (butylated hydroxytoluene, CAS-nr. 128-37-0) förbjuds.
 • Utöver siloxanerna D4, D5 och HMDS förbjuds också D6.

O8 Parfymer 

Parfymer inte får ingå i konsumentprodukter och professionella produkter för förtvätt, s.k. pre wash. Med produkter för förtvätt avses alkaliska avfettningar, kallavfettningar, mikroemulsioner, insektsborttagare och fälgrengöring.

O9 Konserveringsmedel 

Konserveringsmedel som är bedömda som sensibiliserande med faroangivelsen H317 och/eller H334 får ingå med högst 0,0100 % (100 ppm) i produkten.

O12 Innehåll av miljöfarliga ämnen

 • Det samlade gränsvärdet för ämnen som är klassificerade med H410, H411 och H412 är sänkt från 1,5 till 0,5.
 • Tensider klassificerade med H411 kan inte längre undantas från kravet.
 • Det samlade gränsvärdet för ämnen som är klassificerade med H400 är sänkt från 1,2 till 0,4.

O13 CDV

 • Kategorin motortvätt utgår då dessa produkter är avfettningsmedel.
 • Kategorin avfettningsmedel delas in i alkalisk avfettning, kallavfettning och mikroemulsioner.
 • Från "andra produkter" är "fälg- och hjulrengöring" och "insektsrengöring" utseparerade.
 • Övergång från akuta till kroniska data.
 • Kravgränserna för CDV har skärpts för samtliga produkttyper sett till de numeriska värdena. En övergång från akuta till kroniska data innebär dock att skärpningen blir något mindre än vad siffrorna antyder.

O16 Återvinningsdesign av förpackningar och förslutningar (exklusive pouches)

Plastförpackningar ska ges en utformning som underlättar materialåtervinning.

O17 Återvinningsdesign av påsar/pouches

Påsar/pouches ska ges en utformning som underlättar materialåtervinning.

O19 Förpackningar för skumprodukter 

Endast sprejer med skummunstycke kan Svanenmärkas.

 

Dokument för nedladdning

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Kopierings- och tryckpapper inklusive Basmodul samt Kemikaliemodul för pappersprodukter kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret på vår hemsida, per post eller per e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist Nicholas Nehaul
e-post: nichoals.nehaul@svanen.se eller 
tfn 08-55 55 24 77

Deltagande i webinaret den 23 januari 2020 kl 10–11

Anmäl dig per e-post till produktutvecklare Caroline Karlsson senast den 16 januari 2020 för att få en länk till webinaret.
E-post: caroline.karlsson@svanen.se

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier. 

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 28 februari 2020.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas