Så tas Svanens kriterier fram

Svanen utvecklar kriterier utifrån ett livscykelperspektiv - från råvara till avfall. Ofta handlar det om att utveckla kriterier för produkter som används i stor mängd och av många människor.

Alla produkter som finns på marknaden kan inte Svanenmärkas. Innan vi beslutar om vi ska ta fram kriterier för en produktgrupp gör vi en förstudie. Vi tar reda på om det finns ett stort miljöproblem som produkten är kopplad till och om det finns utrymme för förbättringar. Vi bedömer också om en Svanenmärkning kan bidra till en produktutveckling som är mindre miljöbelastande.

De nordiska länderna utvecklar kriterier tillsammans. I Sverige är det den Svenska Miljömärkningsnämnden som svarar för det svenska ställningstagandet i kriteriefrågor. Det är sedan den Nordiska Miljömärkningsnämnden som beslutar om vilka produktgrupper och kriterier som ska gälla i hela Norden.

Vi skärper kraven

Kriterierna för Svanen revideras kontinuerligt. De utvärderas och omarbetas utifrån ny kunskap, teknisk utveckling, externa synpunkter och erfarenhet. Kriterierierna skickas därefter ut på remiss.

När kraven skärps får företag med Svanenlicens ansöka om omprövning av sin licens. Det betyder att en Svanenlicens inte gäller för evigt. För att kunna fortsätta vara Svanenmärkt måste företaget visa att det klarar de nya skärpta kraven. Genom att kontinuerligt skärpa kraven driver miljömärkningen på omställningen till en hållbar produktion.