Allmänt om Svanenmärkta fonder

 • Varför Svanenmärker Nordisk Miljömärkning fonder?
  Produktion och konsumtion i världen är inte hållbar. Svanen är övertygad om att fonder har en viktig funktion i att påverka företag att arbeta mer hållbart, då fonder styr över mycket kapital. Den Svanenmärkta fonden ska vara ett hållbarhetsmärkt alternativ för sparare och professionella investerare och ett verktyg för fondbolag för att visa att deras fond lever upp till tuffa krav.
 • Hur kan Svanenmärkta fonder påverka företag?
  När många sparare, professionella investerare och fondförvaltare tillsammans utnyttjar sin makt är vi övertygade om att det har en effekt. Svanenmärkta fonder har bra förutsättningar att påverka genom att de tydligt visar marknaden vilka branscher och företag som hållbarhetsmässigt inte är tillräckligt bra och kräver hållbarhetsdata för analys. Genom att ha en majoritet av företag med ett starkt hållbarhetsarbete och öppet redovisar fondens innehav var tredje månad. Det är även viktigt att öppet rapportera årligen vilket hållbarhetsarbete fonden gjort och är aktiva i sitt ägarskap genom att rösta och ha en direkt dialog med företag för att påverka dem.
 • Vad för slags krav ska fonden uppfylla?
  Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav som reglerar de olika sätt en fond kan påverka företag, dvs. genom att välja bort dåliga (exkludering), välja in de bättre (inkludering), att agera med öppenhet (transparens) och aktivt ägarskap (rösta och direkt dialog). Poängkrav ställs utöver de obligatoriska kraven och det krävs ett minimum på 6 poäng. För obligationsfonder krävs 5 poäng. Max är 16 poäng.
 • Hur kom det sig att Svanenmärkningen gick in på fondmarknaden?
  Efterfrågan på en oberoende, trovärdig och välkänd bedömning av fonder med hållbarhetsprofil är stor hos såväl konsumenter som investerare. Nu tar Nordisk miljömärkning, som står bakom Svanen, Nordens officiella märkning, den rollen. Den svenska delen av Nordisk Miljömärkning heter Miljömärkning Sverige AB.
 • Hur kan ni kalla er en oberoende märkning?
  Därför att Miljömärkning Sverige arbetar på uppdrag av regeringen och drivs utan branschintresse och vinstsyfte. Svanen är Nordens officiella miljömärkning och initierades av Nordiska ministerrådet för 27 år sedan för att vägleda konsumenter till ett bra val för miljön. Vi väljer ut områden där vi ser att miljöproblemen är störst och där vi kan påverka och styra utvecklingen. Våra kriterier granskas av en oberoende, tredje part innan de fastställs. Vid licensiering görs kontroll på plats.
 • Hur kontrolleras den Svanenmärkta fonden?
  I samband med ansökan kontrollerar Miljömärkning Sverige (Svanen) fondförvaltaren på plats. Då ska underlag för beräkningar, hållbarhetsanalyser (ESG) och liknande som styrker att kraven uppfylls, uppvisas. Förvaltaren måste dokumentera tydliga processer för hur företag väljs bort och väljs in enligt Svanens krav. De ska också dokumentera och visa att kraven på transparens och aktivt ägarskap är uppfyllt. Miljömärkning Sverige gör kontroller under licensperiodens gång.
 • Vad händer om de företag som ingår i fonden agerar i strid med kriterierna?
  Då ska fondförvaltaren antingen sälja innehavet eller informera om hur de kommer att hantera situationen för att påverka företaget. Informationen ska läggas ut på fondens hemsida inom tre månader och innehålla: hur fondbolaget bedömer situationer, vad de kommer att göra för att påverka företaget, vilket resultat det är troligt att åstadkomma samt när den uppkomna situationen kan förväntas vara löst. Om inte fondförvaltaren lyckas påverka och förändra innehavet ska det säljas av inom 24 månader. Strategin, att sälja tveksamma innehav direkt, ibland kan ge sämre effekt. Att istället behålla och påverka innehavet kan t o m ge ett bättre resultat.
 • Är jag säker på att jag genom en Svanenmärkt fond bara investerar i ”hållbara” företag?
  Nej, men helt säkert kommer de flesta företagen i den Svanenmärkta fonden att uppfattas som ”hållbara”. Lika säkert kommer nog något företag att slinka igenom nålsögat. Nordisk Miljömärkning går inte igenom och bedömer alla företag som en fond i. Vi sätter istället upp regler för hur fondförvaltaren ska tänka, analysera och bedöma. På så sätt undviks de mest problematiska företagen och många av de ”bästa” väljs in. Och så är vi övertygade om att vi uppnår en effekt med de krav vi har på analys, transparens och påverkan.
 • Svanenmärket finns ju på företag med låg miljöbelastning. Men en fond har väl knappt någon miljöbelastning alls – det är ju ett kontorsföretag.
  Det stämmer. En fond har ingen större direkt miljöbelastning. Men fonden har möjlighet att påverka företag. Svanenmärket på en fond innebär att Miljömärkning Sverige har kontrollerat att fonden har bra förutsättningar att påverka företag.
 • Påverkar Svanens krav vilken avkastning fonden får?
  Svanen har inga krav kopplat till vilken avkastning eller risk fonden har. Men långsiktigt så tror är vi övertygade om vi att investeringar med hållbarhetsprofil kommer att löna sig.