Mer om kraven på normer och konventioner

  • Hur fungerar Svanens krav på normer och konventioner?
    Fonden ska inte innehålla företag/innehav som begår brott mot mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration.. Observera att det inte heller får finnas en oacceptabel risk för att företaget kan komma att bryta mot normer och konventioner. Kraven gäller företag och deras dotterbolag, dvs bolag där de äger mer än 50% av aktierna,
  • Företag som orsakar allvarlig miljöskada får inte förekomma i fonden. Hur definierar ni grova miljöbrott?
    Grova miljöbrott innebär betydande negativa miljörisker och/eller effekter som är omöjliga att återställa, som till exempel ett oljeutsläpp som förstör korallrev. Företaget har brutit mot nationella lagar eller internationella normer. Eller har underlåtit att agera för att förhindra skadan. Och/eller inte genomfört lämpliga åtgärder för att rätta till skadan. Även om företaget inte blivit dömt i domstol så kan brottet klassas som ett grovt miljöbrott. Även potentiella miljöbrott räknas in; till exempel att det bedöms som sannolikt att bolagets oacceptabla praxis kommer att fortsätta.
  • Är Svanenmärkningen en garant för att det inte förekommer företag som begått och/eller kan komma att begå miljöbrott i fonden?
    Nej, en absolut garanti finns inte. Fonden ska utesluta företag som begått miljöbrott eller företag där det finns en oacceptabel risk för att de kan göra det. Men då fonden får ha 5% indirekta innehav (t.ex. en annan fond) i den kan det förekomma den typen av företag.