Staples Sweden AB

  • Adress: Box 1777, Borås, SVERIGE
  • Telefon: +4633171700
Karta
Miljöpolicy:
Staples skall genom aktivt och långsiktigt miljöarbete verka för ett ekologiskt bärkraftigt samhälle och vi bygger vårt miljöarbete på de fyra systemvillkoren.

Genom ökad kunskap och samarbeten i olika former skall vi på ett inspirerande och lättbegripligt sätt påverka oss själva, våra kunder och leverantörer till konkret handling.

Vi skall ständigt förbättra vårt miljöarbete. Miljölagar, förordningar, föreskrifter och andra krav skall uppfyllas och om möjligt överträffas.

Vi skall bidra till det globala miljöarbetet genom att stödja miljö- och naturvårdsprojekt.

Detta uppnår vi genom att:
* ledningen planerar och styr verksamheten med hjälp av miljöledningssystemet ISO 14001
* miljöansvariga, inom samtliga verksamheter, driver utvecklingen av det lokala miljöarbetet
* miljöutbilda samtliga medarbetare samt uppmuntra till vidareutveckling och aktivt deltagande i miljöarbetet
* informera våra kunder om miljömärkta och miljöanpassade produkter och tjänster
* vägleda våra kunder i miljöanpassad inköpslogistik
* samverka med våra leverantörer och därmed utveckla miljöanpassad logistik, produkter och förpackningar
* verka för en miljöanpassad utveckling av de egna person- och varutransporterna
* hushålla med resurser och ha högsta möjliga nivå på återvinning
* samarbeta med miljöorganisationer