Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader

3.5 ⇛ 3.6: Justering av kriterierna

Ett antal justeringar och förtydliganden har införts i kriterierna:

 • Definitionen av "äldreboende" har förtydligats under rubriken "Vad kan Svanenmärkas?".
 • O6: Produktkategorien "köksfläkt" har tagits bort.
 • O6: Produkttypen "kylskåp i fabrikstillverkade minikök/trinettkök" med krav om minst energiklass A+ har införts.
 • Bilaga 8 har uppdaterats angående begreppet "elkabel".
 • Bilaga 9 har uppdaterats.

Den nya versionen heter 3.6 och är giltig t.o.m. 2021-03-31.

 

3.4 ⇛ 3.5: Justering och förlängning av kriterierna

Flertalet justeringar och förtydliganden har införts i kriterierna:

 • O24: Förtydligande angående förbudet mot invändiga ytskikt i PVC har förtydligats, detta gäller även invändiga ytskiktsprodukter som lister, dörrar, socklar och innerdörrar.
 • Undantag för 2-komponentprodukter i driftutrymmen, se definitionen sist under 4.2 underrubrik "byggt på plats kontra prefabricerat".
 • Radonkravet O9 förtydligades men kravnivån är oförändrad.
 • Dagsljuskravet O13 och bilaga 5 förtydligades så att det framgår hur den maximala dagsljusfaktorn och risken för övertemperatur ska verifieras.
 • I krav O16 Klassificering av kemiska produkter infördes undantag så att det är möjligt att använda akrylgolv som massagolv i storkök.
 • Poängkravet P10 kompletterades med två nya poängmöjligheter och en poängmöjlighet togs bort. Samtidigt ändrades kravets namn till "Medvetna produktval".
 • Två nya bilagor infördes. Dels bilaga 12 b som är en hjälp att redovisa andel certifierat trä och dels bilaga 14 som närmare beskriver Gröna grepp.
 • Krav O16, O17 och O20 har justerats för att möjliggöra användande av naftabaserade primers till tätskiktsmontage (låglutande tak, gröna tak, innergårdar/gårdsbjälklag, terrasser och liknande) till rörelsefogar utomhus samt till taklim.
 • Krav O22 har justerats så att elinstallationsrör får innehålla viss halt abv bromerade flamskyddsmedel. Gränsvärden finns inskrivna i kravet och innehållet ska verifieras med jonkromatografi.
 • Undantaget för den angivna bromerade kopolymeren av butadien och styren i cellplastisolering har permanentats under de förutsättningar som finns angivna i krav O22.
 • Krav O25 Fönster och ytterdörrar i icke-förnybart material har justerats avseende aluminium. Justeringen innebär en förändring av definitionen av vad som betraktas som pre-konsument återvunnet material och samtidigt har procentsatsen justerats från 30 till 40 %.
 • Energikravet för Finland har justerats eftersom en ny förordning från Miljöministeriet om byggnaders energiprestanda trätt ikraft. Och energikravet för Sverige likaså eftersom nya energiregler trätt i kraft i BBR 25.

Förutom ovan nämnda justeringar av kriterierna har de förlängts med 12 månader till den 31 mars 2021. Den nya versionen heter 3.5.

3.3 ⇛ 3.4: Justering av kriterierna

Flertalet justeringar och förtydliganden har införts i kriterierna:

 • O17:Undantag för ämnet glyoxal (Cas-nr 107-22-2) upp till 100 ppm i slutprodukt under förutsättning av pH-värde i slutprodukt överstiger pH 8.
 • O20:Primers i rörelsefogar utomhus får innehålla flyktiga aromatiska föreningar upp till 15 viktprocent.
 • O20:Undantagen för tennorganiska katalysatorer justeras så att de baseras på halt i härdsystemen. Två nivåer är fastställda. En lägre (0,2 %) i polyuretanbaserade produkter respektive en högre (0,5 %) i produkter av silikon, MS-polymer och epoxipolymer.
 • O26:Kravet kompletteras med ett undantag som gör det möjligt att använda koppar i tappvattenledningar i driftutrymmen såsom t.ex. pannrum, undercentraler och maskin-/teknikrum.
 • O28:Kravet kompletteras med att utfackningsväggar och råspont/underlagsspont i trä ingår i kravet som ska vara tillverkad av certifierad träråvara och komma från spårbarhetscertifierad leverantör.

Samtidigt förtydligades text i krav O2, O14, P11. Den inledande beskrivande texten i avsnitt 4.2 Kemisk produkt och "Följande gäller för cement och betong" förtydligades också. Textförtydliganden innebär inga ändringar i kravnivå utan syftar enbart till att öka tydligheten.

Den nya versionen heter 3.4 och är giltig t.o.m. 2020-03-31.

3.2 ⇛ 3.3: Justering av kriterierna

Flertalet justeringar och förtydliganden har införts i kriterierna:

 • O3: Poängsumman sänks med en poäng för samtliga byggnadskategorier, men enbart i Finland. Orsaken är främst att tillgängligheten på Svanenmärkta produkter är betydligt lägre i Finland, vilket gör det svårare att plocka poäng.
 • O4 och bilaga 4: Kompletteras med Svenska Boverkets föreskrift BEN 1.
 • O10: Förtydliganden görs i krav O10 Fuktförebyggande arbete
 • O15: Kursiv förklaringstext tas bort eftersom den upplevts som förvirrande.
 • O22: Fogband, tejp och liknande tätningsprodukter har omfattats av våra krav och används i relativt stor utsträckning vid normalt byggande. Därför justeras text under bagatellgräns och i bilaga 8
 • P5: 1 poäng för termostatblandare med dusch i energiklass B, införs
 • P11: Kuverttexten tas bort och istället hänvisas till O28.

Den nya versionen heter 3.3och är giltig t.o.m. 2020-03-31.

3.1 ⇛ 3.2: Justering av kriterierna

Fyra justeringar har införts i kriterierna:

 • O12 Ljudmiljö (endast byggnader för förskola och skola): För att utjämna skillnader i kravnivåer i ljudstandarder justeras kravet till att för Norge, Danmark och Finland gälla: krav på ljudklass B för efterklang samt en valfri ljudparameter. Övriga parametrar klass C. Samtidigt ändras hänvisningen för Danmark till overvholdelse af "Trafik- og Byggestyrelsens vejledning om lydbestemmelser (Akustisk Indeklima)".
 • O22 Oönskade ämnen i byggprodukter, byggvaror och byggmaterial: På grund av resthalter av  styrenmonomer i råvara och även i slutprodukt (isoleringen) är ett undantag införts från det generella kravet på att en förorening inte får överstiga 100 ppm nödvändigt. I EPS och XPS isoleringsmaterial tillverkad av polystyren får styren som restmonomer ingå i maximalt 1000 ppm i polystyrenet (dvs i råvaran).
 • O28: Ett undantag från det generella kravet på Spårbarhetscertifiering av träleverantör (CoC-certifiering) har införts i krav O28.
 • O13 Dagsljus: En justering i krav O13 Dagsljus har införts. Undantaget gäller förskolor som byggs i  bottenvåningen på ett flerbostadshus. Dessa förskolor kan uppfylla dagsljusfaktor motsvarande nationellt myndighetskrav på dagsljus istället för Svanens krav för friliggande förskolor som är lite ambitiösare.

Den nya versionen heter 3.2 och är giltig t.o.m. 2020-03-31.

3.0 ⇛ 3.1: Justering av kriterierna

 • O16: Ett undantag har införts i krav O16, Klassificering av kemiska produkter. Undantaget gör det möjligt att använda kemiska ankare som är klassificerade H400, vid montering av armeringsjärn i betongkonstruktioner i flerbostadshus.
 • O22: Ett undantag har införts i krav O22, Oönskade ämnen i byggprodukter, byggvaror och byggmaterial. Undantaget gör det möjligt att använda cellplastisolering som är flamskyddad med bromerad kopolymer av styren och butadien, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Undantaget är tidsbegränsat till 2017-12-31.

Den nya versionen heter 3.1och är giltig t.o.m. 2020-03-31.

3.0: Ny kriteriegeneration

Nordisk Miljömärkning fastställde version 3.0 av kriterierna för Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola den 9 mars 2016.

Version 3.0 av kriterierna är giltiga t.o.m. 2020-03-31.

2.12 ⇛ 2.13: Justering av kriterierna

 • Energikrav O4 har kompletterats med ett alternativt sätt att uppfylla kravet. Licensinnehavaren kan därmed antingen relatera energianvändningen till tidigare/äldre byggregler eller till de nya byggreglerna som har trätt i kraft i Danmark och Sverige.
 • Justeringen ovan har också krävt att kraven O8, O42 och P1 har behövt justeras.
 • CLP-klassificering har införts i krav O15, O16 och O20 med tillhörande bilaga 5.
 • Förbudet mot antimontrioxid i fasta byggprodukter (O21) har justerats till att gälla antimontrioxid överstigande 1 viktprocent i produkten.

Kriteriernas giltighetstid har också förlängts t.o.m. den 31 oktober 2017. Den nya versionen heter 2.13.

2.11 ⇛ 2.12: Justering av kriterierna

 • Ett förtydligande angående bor-föreningar i krav O17 och O21 samt i bilaga 5 och 6 har införts.
 • Undantag för alkyd-baserad färg att innehålla torkmedlet sickativ i en totalhalt av 0,3 % infördes samtidigt.

Den nya versionen, 2.12, är giltig t.o.m. den 30 juni 2017.

2.10 ⇛ 2.11: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader. Samtidigt togs även krav O50, marknadsföring bort. Den nya versionen, 2.11, är giltig t.o.m. den 30 juni 2017.

2.9 ⇛ 2.10: Justering av krav O17

Ett beslut som möjliggör vissa möjligheter till utomhusanvändning av fogmassor innehållandes ftalaterna DIDP och DINP. Se krav O17. Den nya versionen, 2.10, gäller t.o.m den 31 december 2015.

2.8 ⇛ 2.9: Justering av krav

 • Ett förtydligande om att förbudet mot tungmetallen krom endast gäller krom (VI). Detta gör att kravet är harmoniserat med O17.

2.7 ⇛ 2.8: Justering av krav

Krav O27 (emissioner av formaldehyd):

 • Att harmonisera formaldehydkravet med motsvarande krav som finns i kriterierna för "Byggskivor" och även i kriterierna för "Möbler". Det betyder att vi som högsta värde kommer tillåta 0,124 mg formaldehyd/m3 luft enligt kammarmetoden för MDF-skivor.
 • Datum för när den strängare nivån i krav O27 träder ikraft ändas/justeras till den1 juli 2014

2.6 ⇛ 2.7: Justering av krav

 • Krav O8: Krav O8 "Individuell mätning av energi" kompletteras med följande undantag: Undantag görs för varmvattenmätning i tillbyggnader, om motsvarande energibesparing görs på annat sätt, exempelvis med värmeväxling av avloppsvatten.

2.5 ⇛ 2.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

 • Svanens kriterier för Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter 2.6 och gäller till den 31 december 2015.