Remisser

Innan Svanens kriteriedokument fastställs sänds de på remiss till näringsliv, myndigheter, miljö- och intresseorganisationer. Remisstiden är normalt sextio dagar.

Alla är välkomna att lämna synpunkter på kriterieförslagen. Under respektive kriterieförslag finns en svarsblankett som du kan fylla i och posta till kriteriets projektledare. Det går även bra att e-posta dina synpunkter.

Hur går remissprocessen till?

När vi på Svanen tar fram krav för att märka en produkt ser vi på hur produkten påverkar miljön under hela livscykeln. Från tillverkning till användning och slutligen när den blir till avfall. Vi värderar olika parametrar och ställer krav som är relevanta och där vi har möjlighet att påverka utvecklingen mot mer hållbara alternativ.

När kraven har funnits i några år ser vi över dem, utvärderar och uppdaterar dem och skickar ut dem på remiss. I de allra festa fall är det en nordisk arbetsgrupp, med deltagare från alla Svanens sekretariat, som arbetar fram det nya förslaget. Arbetet sker i samarbete med experter, forskare, branschföreningar, myndigheter och andra som kan bidra med expertis inom området.

När förslaget har varit ute på remiss sammanställs och värderas alla inkomna synpunkter och ett förslag till nya krav läggs fram till respektive lands nationella miljömärkningsnämnd (länk till sidan om svenska nämnden). Nämnderna godkänner eller förkastar förslaget. De kan också komma med förslag till ändringar innan godkännande. Därefter skickas kraven till den nordiska miljömärkningsnämnden som beslutar om kriteriernas giltighet.

I det slutliga dokumentet har en del krav kanske försvunnit, nya tillkommit och andra skärpts jämfört med tidigare version. På så sätt drivs producenterna att hela tiden bli bättre, hitta nya lösningar och minska sin miljöpåverkan. När de nya kraven kommer får de som har licens ansöka på nytt och bevisa att de klarar Svanens nya krav.