Frågor och svar - Svanen.se

Frågor och svar • Svanenmärkta fonder

 • Varför Svanenmärker Nordisk Miljömärkning fonder?
  Nordisk Miljömärkning vill vägleda sparare och investerare till bra fondval ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt vill vi påverka företag i en mer hållbar riktning då vi tror att de företag som satsar på hållbarhet är framtidens vinnare.
 • Men vad har Svanenmärkningen på fondmarknaden att göra?
  Vårt uppdrag är att vägleda konsumenter. Efterfrågan på en oberoende bedömning av fonder med hållbarhetsprofil är stor hos såväl konsumenter som investerare.
 • Vad gör Svanen till en oberoende miljömärkning?
  Nordisk Miljömärkning arbetar på uppdrag av regering en och drivs utan vinstsyfte. Svanen är Nordens officiella miljömärkning och är både välkänd och trovärdig. Nordiska ministerrådet initierade Svanenmärkning för 26 år sedan för att vägleda konsumenter till bra val för miljön. Vi väljer ut områden där vi ser att miljöproblemen är störst och där vi kan påverka och styra utvecklingen. Våra kriterier granskas av en tredje part innan de fastställs. Vid Svanenlicensieringen görs en noggrann kontroll på plats. Vi har arbetat oss igenom produktgrupper som tvättmedel och andra förbrukningsvaror till bostäder och nu är det dags för börsen.
 • Vilka fonder kan ansöka om Svanenmärkning?
  Alla fonder som följer EU-direktivet UCITS regler (se länk längre ner). Fonden ska dessutom finnas tillgänglig i något av de nordiska länderna. Den får max innehålla 50 % av ”non corporate credits”, som till exempel statsobligationer.
 • Vad ska fonden uppfylla?
  Fonden ska klara av 27 obligatoriska krav som rör exkludering, inkludering, transparens och påverkan.
 • Vad är det som gör en Svanenmärkt fond till ett hållbarhetsmärkt alternativ?
  1: Att fondförvaltaren av en Svanenmärkt fond ska utesluta företag som:
  • inte följer ILO:s kärnkonventioner, bryter mot mänskliga rättigheter eller begår grova miljöbrott.

  • utvinner och/eller förädlar bränslen eller producerar energi från kol, gas, olja och uran. (Kan dock uppgå till 5 % av omsättningen.)

  • producerar eller säljer kontroversiella vapen, konventionella vapen och krigsmateriel. (Kan dock uppgå till 5 % av omsättningen.)

  • producerar eller säljer tobak. (Kan dock uppgå till 5 % av omsättningen.) Se alla exkluderingskrav O5–O13.

  2. Att fondförvaltaren av en Svanenmärkt fond ska analysera och inkludera företag:
  • minst 90 % av fondens direkta innehav ska ha genomgått en Environmental Social Governance-analys.

  • har ett starkt ESG-arbete. Minst häften av fondens innehav ska vara investeringar i sådana företag.

  • gör investeringar i gröna branscher, till exempel förnybar energi, vattenrening och cirkulär ekonomi. Dessa premieras. Se alla inkluderingskrav O14, O15, P1, P2 och P3.

  3. Att fondförvaltaren av en Svanenmärkt fond ska vara transparent:
  • Fondförvaltaren ska redovisa på sin hemsida vilka aktier och obligationer som finns i fonden och uppdatera informationen minst en gång i kvartalet.

  • Fondbolaget ska minst en gång per år presentera en rapport där den Svanenmärkta fondens aktiviteter inom hållbarhetsområdet beskrivs. Till exempel hur fonden valt bort, valt in, röstat och haft dialoger med företag som fonden har aktier i.

  • Sparare i fonden ska få svar på hållbarhetsrelaterade frågor, som sedan ska redovisas. Se transparenskrav O16,O17, P4‒P8.
 • Men varför har ni inte krav på att företagens verksamheter ska vara 100 % fossil-och uranfritt? Var kommer 5 % ifrån?
  Vi tror att dagens sparare och investerare är mogna att förstå värdet i att välja fonder med stor påverkanskraft1). Det vill säga att gå från de tidiga etiska fondernas exkluderingskrav, till en dialog och påverkansprocess. Idag är det ofta de företag som bidrar till de största utsläppen av koldioxid, som satsar mest på förnybar energi. En nolltolerans är väldigt svår att säkerställa på daglig basis samtidigt som det skulle begränsa fondens investeringsuniversum allt för mycket. 5 % överensstämmer också med den gräns som Etiska nämnden för fondmarknadsföring sätter för att fonder ska få marknadsföras som ”Fri från fossila innehav”.
 • Varför har Nordisk Miljömärkning så många krav på inkludering och transparens?
  Vi tror att våra krav som rör ESG-analys, rapportering och uppföljning bidrar till framåtsyftande förvaltningsstrategier. Genom att ställa krav som ger utrymme för förbättringar hos företag tror vi att det kommer att leda till en långsiktigt hållbar fondmarknad. Vi vill ha med oss företag som är ”snart bäst i klassen”, inte bara de som är ”bäst i klassen” redan.
 • Vem kontrollerar den Svanenmärkta fonden?
  I samband med ansökan kontrollerar Nordisk Miljömärkning på plats innan en Svanenlicens kan tilldelas. Då ska underlag för beräkningar, ESG-analys och liknande som styrker att kraven uppfylls uppvisas. Minst en gång per år ska en rapport om hur fonden uppfyller kriterierna liksom en rapport om ”ESG-rapportering och transparens” skickas in till Nordisk Miljömärkning.
 • Vad händer om innehavet i fonden förändras och därmed strider mot kriterierna?
  Då ska fondförvaltaren endera sälja innehavet eller informera om hur de kommer att hantera situationen för att påverka företaget. Om fondförvaltaren inte lyckas påverka och förändra innehavet ska det säljas av inom 24 månader. Vi tror att ur ett hålbarhetsperspektiv att alternativet att sälja direkt kan ge sämre effekt. Att istället behålla och påverka innehavet kan ge bättre resultat.
 • Nu är kriterierna ute på remiss. När ska kriterierna vara klara så att fondbolag kan ansöka om att Svanenmärka sina fonder?
  Det färdiga förslaget till kriterier kommer att vara klart i juni 2017. Då ska den Nordiska miljömärkningsnämnden fatta beslut.

EU-direktivet UCIT:s regler